Page 10 - Issue No.1487
P. 10

‹
                                                                  وگ و تفگ - تسایس


      دزاسب تلم هک تسا پچ هفیظو نیا :یفقث دارم                                                   10

    تلم دنتسناوتن دازآ رازاب داصتقا و اه یتسار تسد دیوگ یم تساه ضیعبت نتفر نیب زا یارب تلم ندمآ دوجو هب هکنیا هب هراشا اب یفقث دارم
    مــسیلوپوپ هدیدپ اب ناکامک ،دنوــش یم هتــشاذگ رانک تلم زا مدرم زا یــشخب هک ینامز ات .دزاــسب تلم هک تــسا پچ هفیظو نیا و دنزاــسب
                                                              .دوب میهاوخ ور هبور      1396 بهمن 27 هعهج - 1487 هراهش / 25 لاس


                                    میهاوخ یم یتقو هك یراك نامه ؛تسا موهفم  رد »؟تــسیچ مــسیلوپوپ« باــتک یــسررب و دــقن تــسشن
                                    ار مــسیلاربیلوئن اــی مــسیلاربیل ،مــسیسكرام  هنایمرواخ کیژتارتــسا تاــعلاطم یــملع یاــه شهوژپ زــکرم
                                          .میهد یم ماجنا ،مینك نییبت  زا دعب .دــش رازگرب نارــیا یــسایس مولع نمجنا یراكــمه اــب
                                                    ثحب ،اكــیرمآ یروهمج تــسایر هــب پــمارت دــلانود باــختنا
                                    هك( »؟تسیچ مسیلوپوپ« باتك هب یلصا دقن
                                                    لااب یسایس نادنمــشیدنا و ناققحم نیب مــسیلوپوپ هب عجار
                                    )دنك یم هراــشا نآ هب مه هدنــسیون دوخ هتبلا
                                                    یسایس دنمشیدنا ،»رلوم رنرو نای« ،باتك هدنسیون .تفرگ
                                    فیرعت و تــسا یفیصوت یباتك هــك تــسا نیا
                                                    قیقحت مسیلوپوپ هرابرد یدایز یاه لاس هك تسا ییاکیرمآ
                                    هرابرد .دــهد یمن مــسیلوپوپ هدــیدپ زا یــقیقد
                                                    هدــش لیكــشت شخب جنپ زا باتك یلك راتخاــس .تــسا هدرك
                                    وتسنرا باتك طقف نم ،مسیلوپوپ قیمع نییبت
                                                    هتكن نــیا یــسررب هــب باــتك لوا شــخب رد هدنــسیون .تــسا
                                    دهاــش و ینیتناژرآ هك وا .مدنــسپ یم ار وئاكلا
                                                    بسچرب نیا و دنتسه تسیلوپوپ یناسك هچ هك دزادرپ یم
                                    نــیتناژرآ خــیرات رد نورــپ( دوــب نورــپ ندــمآرب
                                                    یــلك رــكفت مود شــخب رد .دوــش یم قاــطا یناــسك هــچ هــب
                                    نارــیا خــیرات رد ار قدــصم هاگــیاج یــعون هب
                                                    یــسایس فادها و هداد رارق شــهوژپ دروــم ار اه تــسیلوپوپ
                                    ارگ مدرم یاــهراتفگ هــب یرــگید هاگــن ،)تــشاد
                                                    تیلاعف و اــه شنك موــس شــخب رد .دــنك یم یــسررب ار اــهنآ
                                     .دناد یم تسیلوپوپ ار همه یعون هب و دراد
                                                    هك دهد یم ناــشن و دنك یم نییبت ار اه تــسیلوپوپ یــسایس
                                    نیا رب ار ضرف هدنسیون هك تسا نیا مود دقن
                                                    .تــسیچ یــسایس دنــسم و تردق ظفح یارب اــهنآ یاــهرازبا
                                    رانك دیاب و تــسا دــب مــسیلوپوپ هــك دراذــگ یم  شنكاو و هلباقم یاهراكهار دــنك یم شات ،یدعب لــصف رد
                                    هدنناوخ یارــب لاؤــس نیا یلو .دوــش هتــشاذگ
                                                    هــب رــخآ لــصف رد و دــهد هــئارا ار هدــیدپ نــیا هــب تبــسن
                                    ؟تــسا دــب مــسیلوپوپ ارــچ هــك دــیآ یم شــیپ  هــچنآ .دزادرــپ یم باــتك رد هدــش هئارا ثــحابم یرــیگ هجیتن
                                    زــیچ لــباقم رد مــسیلوپوپ ندوــب دب ،باــتك رد
                                                    و یفقث دارــم یاــه تبحص زا یا هدــیزگ دــیناوخ یم هــمادا رد
                                    بوــخ دوــخ هبدوخ مــه نآ هــك دــیآ یم یرــگید .تسا روكذم تسشن رد یدهاجم یدهم دمحم
                                    یــساركومد« یــنعی ؛دوــش یم هــتفرگ رــظن رد
                                                                      ]قرش[
          .داد بیرف ناوت یم یتحار هب ار مدرم هك تسا هتفهن              .»یگدنیامن
    رت تاركومد اه تاركومد زا اه تسیلوپوپ اقافتا دیوگ یم تیمشا لراك  لاــبند هب هــك یــمدرم دــیوگ یم هدنــسیون هــك تــسا نــیا موــس دــقن  نیا دــیاب »؟تــسیچ مــسیلوپوپ« شــسرپ هــب باوــج رد :یــفقث دارــم
                            مییوگب رــگا .دنتــسین تــسیلوپوپ دوخ اــموزل ،دــنور یم اه تــسیلوپوپ  شیاهدركیور و یتایكــشت رظن زا ار نآ و مینك دنم صخاــش ار موهفم
    ناریا دروــم رد اثم .تــسا یتــسرد فرح انعم كــی هــب نــیا و دنتــسه
    یمتاخ ،یمشاه یاقآ ایآ یلو دنناد یم تسیلوپوپ ار داژن یدمحا یاقآ  ضرف شیپ نیا فرــح نیا رد ،دنهد یم بــیرف ار مدرــم اه تــسیلوپوپ  نیا هناسانشرادیدپ یسررب رگید هار .مینك یسررب بزحدض ای بزح هب In touch with Iranian diversity
                                                    • • • Residential Listings For Sale • • •
                     ﯽﻓﻮﺻ ﺪﻤﺤﻣ
                                                               $1,878,000.00
                کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﻦﻣ ﺺﺼﺨﺗ                    Sold   7bed/5bath Single House in
                                                              Burnaby, South (Highgate),
                شوﺮﻓ ﻦﯿﻨﭽﻤه و ﻦﯿﻣز ،ﯽﺘﻌﻨﺻ ،یرﺎﺠﺗ ،ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ                 New         13 years young, 2607 sqft,

                         .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ یرﺎﺼﺤﻧا ترﻮﺻ ﻪﺑ                            with 3 kitchens
                                                     • • • Business Listings For Sale • • •
                قدﺎﺻ و ﺎﺷﻮﮐ ،ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ ،ﻊﻠﻄﻣ ﯽﺼﺨﺷ بﺎﺨﺘﻧا
                                                    Profitable Convenience Store in Dountown Vancouver $218K
                ﺪﯾﺮﺧ ﺮﻣا رد ﻩﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ
                رﺎﯿﺴﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا یاﺮﺑ .ﺖﺳﺎﻤﺷ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ و     ﺶﺨﺑاﺪﺧ ﺎﺿر     Excellent Brewery business      $348K

                رد ار دﻮﺧ برﺎﺠﺗ ﻢﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻢهاﻮﺧ لﺎﺤﺷﻮﺧ               with 25 years history and 2 licenses (Beer & Wine)
                                          کﻼﻣا رﻮﻣا روﺎﺸﻣ  Mediterranean Grocery, N.BBY. Near Lougheed Mall $28K
                             .ﻢهد راﺮﻗ نﺎﺗرﺎﯿﺘﺧا
                                           (یرﺎﺠﺗ - ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ) Body Nutrition Business in Downtown Van $48K
                                           Residen�al,
              ٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :ﻦﻔﻠﺗ                  Commercial    Pizza Shop On Commercial Dr. Vancouver $108K
     New Coast Realty
                                           & Business    Very profitable Toy & Hobby Store in Metrotown Mall - RC World $220K

                                             Cell:     Donair Shop With Liquor Licence In Van (West) $160K
            ﯽﺳرﺎﭘ ی ﻪﻤﺟﺮﺗ نﻮﻧﺎﮐ                    604 916 7212    Profitable Dollar Store        $128K
                                         rkodabash@gmail.com    Donair shop on Granville St, downtown $230K

                (ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا -ﯽﺳرﺎﻓ)                  W.RayKodabash.com
                                                    Sign manufacturing business     $88K
      نآ ﺰﺟ و ﯽﺑدا ،ﯽﺷزﻮﻣآ ،ﯽﮑﺷﺰﭘ ،ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻦﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮه ی ﻪﻤﺟﺮﺗ                                        Vol. 25 / No. 1487 - Friday, Feb 16, 2018
                                                    Shoe Repair Shop in Vancouver (West) $29K
                                                    Profitable Convenient Store in Coquitlam $198K
                                               2014
     ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :ﻦﻔﻠﺗ    ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :ﻦﻔﻠﺗ
                                                    Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver $340K
                                           2015  2016   Pizza shop in New Westminster    $42K
               persianlanguagecenter@gmail.com
                                          تﺎﻋﻼﻃا یاﺮﺑ    Smoke shop in a mall- N Coquitlam  $59,500   10
               www.persiantranslationcenter.com           ،ﺎه ﮓﻨﯿﺘﺴﯿﻟ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ
                 Persian: Ours to Cherish!             ﻦﻣ ﺖﯾﺎﺳ بو ﻪﺑ ﺎﻔﻄﻟ Kids Cafe with an indoor play area in a mall-Coquitlam $24.800
                                            .ﺪﯿﻨﮐ ﻪﻌﺟاﺮﻣ  Lease: Office (650 sqft) Retail / Storge, In N BBY. $1050
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15