Page 7 - Issue No.1487
P. 7

‹
                                                                        للملا‌نیب


   7  رگید یعون هیروس کاخ رد هیکرت شترا ندز همیخ دنک یم کرد رورم  هلباقم هب و دنهد روبع نانآ طلست تحت یضارا زا ار دوخ یکمک یاوق ‌نتسبآ‌هیروس‌نارحب
      :موس .تسا روشک نیا کیژتارتسا عفانم دض و یلم تیمکاح ضقن زا  ریخا یاهزور رد نینچ مه .دننک مازعا نیرفع رد هیکرت یاهورین اب          ‌‌‌‌‌‌‌‌تسا‌دیدج‌تلاوحت
                              هینایب رودص اب "کیتارکمد داحتا بزح" هلمج زا یدرک بزح نیدنچ
      ار اواژور یاه نوتناک یگتسویپ مه هب یزاس یثنخ دصق هک هیکرت
    1396 بهمن 27 هعهج - 1487 هراهش / 25 لاس  هژورپ رد دناوت یم نتگنیشاو یراکمه بلج تروص رد اهنت و هدوب  لابق رد دوخ تیلوئسم هب هک دنا هتساوخ "هیروس تلود" زا تحارص  رد یدیدج شیارآ بجوم "شعاداسپ" هلحرم رد هیروس تلاوحت
                              هب ،هیکرت راهم یارب وکسم و نتگنیشاو زا تساوخرد نمض یکرتشم
      لکشم نآ زا تفر نورب هک دوش یم یشیاسرف گنج کی ریگرد ،دراد
                              نادنورهش و اهزرم زا "تلم و هیروس کاخ یمامت" هب ضرعت زا تظافح
      تیمامت ظفح و تابث داجیا فده هک هیروس :مراهچ .دوش قفوم دوخ
                                                      تسا هدش یللملا نیب و یی هقطنم ،یلم هزوح رد تردق تابسانم
      مه رب بوچراچ رد ار هیکرت زواجت هلحرم نیا رد دراد ار دوخ یضرا
                              تینما یاروش هب همان کی رد هیروس تلود نامز مه .دنک لمع یروس
                                                      ورملق نداد تسد زا اب .تسا ینیشیپ هلحرم زا توافتم رایسب هک
                              قح ضقن رب دیکات و هیکرت زواجت تیموکحم نمض دحتم للم نامزاس
      ار دوخ کاخ رد هیکرت روضح و دید دهاوخ فادها نیا ققحت ندز
                                                      نارگیزاب همه هتفگ هب انب ،هیروس و قارع رد شعاد ینیمزرس
      :مجنپ .دنک یم ساسحا اواژور "کیتارکمد مسیلاردفنک" زا رت کانرطخ
                              اراکنآ مادقا هب یگدیسر تساوخرد اروش نیا زا دوخ یلم تیمکاح
                                                      .تسا هدش عفر ابیرقت شعاد رطخ رگید هیروس نارحب رد یویتانرتلآ
                              دیلک ریز یروس یاهورین و هیکرت نولتم عضاوم رگید فرط زا .دیدرگ
      هب دیدج لاکشا رد ار هیروس گنج همادا هیروس دحتم ناونع هب ناریا
      نیا و دنیب یم دوخ عفانم یفان ار هیکرت عفن هب هنزاوم رییغت صوصخ
                                                      اکیرمآ هدحتم تلاایا یربهر هب "شعاد اب هزرابم یللملا نیب فلاتئا"
      و یشروش یاه هورگ رگید :مشش .دوب دهاوخن نآ عفن هب تیعضو
                              باطخ لوبناتسا رد هک هیکرت روهمج سیئر یوگنخس "نیلاک میهاربا"
                                                      رد فلاتئا نانامیپ مه هک ییاناوت و فلاتئا دهعت لیلد هب" درک ملاعا
      دنراد یدرکدض هیحور تدش هب هک "دسا راشب" دض یبرع نویسیزوپا  هیروف 3 هبنش زور تاراهظا رانک رد "یچوس" تارکاذم رد روشک نیا  یدلایم 2017 ربماسد 27 رد زرتیور یرازگربخ شرازگ هب هچنانچ
                              هداد تسد زا ار دوخ تیعورشم دسا راشب " تسا هتفگ ناراگنربخ هب
      هیکرت یویتانرتلآ هنیزگ تمس هب ای هیروس دازآ شترا بلاق رد رورم هب  نیب فاکش زورب هدنهدناشن "تسین دحتم هیروس کی ربهر و تسا  رد تسیرورت 1000 زا رتمک اهنت ،دنداد ناشن دوخ زا قارع و هیروس
      رد اواژور :متفه .دش دنهاوخ رتشیب تسسگ راچد هکنیا ای دنور یم  هک یدایز یاه هداد ساسا رب .دشاب یم هیکرت اب قشمد یماح روحم  تاراهظا یطیارش نینچ رد ."دنا هدنام یقاب قارع برغ و هیروس قرش
      هب ار اکیرمآ دوش قفوم )هیکرت( نانآ نمشد رگا هک دیدج تلاوحت دنور  یم تسد هب هیکرت زواجت للاخ رد و هیروس نارحب نورد زا نونکا مه  کیرحت مادقا کی رد "نلید نایار" گنهرس ییاکیرمآ فلاتئا یوگنخس
      ناکما اهنت ،دهد رارق یلاعفنا تیعضو رد لقادح ای لیدبت دوخ دحتم  یساسا تارییغت رظتنم دیاب هدنیآ رد هک درک ینیب شیپ ناوت یم دیآ  "لقتسم ینابزرم یورین" داجیا هیروس یلم تیمکاح قح ضقان و زیمآ
      رد ار یلاردف هیروس کی بوچراچ رد شیوخ یاهدرواتسد ظفح یارب  ینادیم و یسایس هصرع رد اه فلاتئا تیعقوم و اهورین شیارآ رد  اب هجوت اب "نوگاتنپ" یهدنامرف زیمآ کیرحت یویرانس بوچراچ رد
      یم یقوقح تیعورشم و عفانم قابطنا عبات هیروس تلود اب یکیدزن                                              .دوب هیروس نارحب  دروم رد صوصخ هب یی هقطنم یاه تیساسح زا نانآ لماک تخانش
      ماجنا یراومه ریسم رد تلاوحت نیا هک دنچ ره .دنک ققحم دناوت  نونکا مه اواژور و هیکرت نیب دحتم باختنا هناگود رد اکیرمآ :لوا  یارگملاسا یروهمج سیئر "ناغودرا بیط بجر" یاه ییوج هناهب
      اما تسا هعزانم دیدشت هب ممصم لکش ره هب مه اکیرمآ و دریگ یمن  لیلحت رد هک تسا هدش کیتلپوئژ و یسایس سکوداراپ کی راچد  "اواژور" درک یاهورین اب ندش ریگرد و هیروس رد تلاخد تهج هیکرت
      طیارش "دوبن" و "دوب" نامیاز درد دیاب هدنیآ رد نارگیزاب همه ابیرقت  هب لاامتحا وتان رد اراکنآ – نتگنیشاو ینامیپمه هب هجوت اب ییاهن  ار یدرک یاهورین ،تیعضو نیا زا قشمد یماح روحم یدنسرخان و
                      .دننک لمحت ار دیدج  اکیرمآ اب یناهج تباقر کی ریگرد هک هیسور :مود .دور یم هیکرت تمس  رد اکیرمآ تیامح هب تبسن هبساحم هابتشا ساسا رب ای هنادماع
           96/11/18                                       یثنخ و وتان رد فاکش داجیا یارب یریگرد نیا لوا هلحرم رد دشاب یم                                            .داد رارق هیکرت شترا تلامح لبیس
                              هب اما داد ناشن ییوسمه هیکرت فادها اب هیروس هیزجت حرط یزاس  دارم" هلمج زا )ک ک پ( هیکرت درک ناربهر زا یضعب نامز نامه
                                                       نوگاتنپ یملاعا تسایس نیا زا ،نآ یماظن هخاش لوئسم "نلایاراک
                                                       یربهر هنافساتم اما ،دندرک دای زیمآ کیرحت مادقا کی ناونع هب
                                                       هلمح ندش ییارجا زا دعب اهنت و دادن ماجنا یعقوم هب شنکاو اواژور
                                                       دعب هک اجنآ زا .دوب هدش رید رگید هک درک بیذکت ار عوضوم هیکرت
                                                       هیروس تلود رب راشف یارب ییاکیرمآ روحم شعاد تراک نتخوس زا
                                                       نتخورفارب رد دیدج تابیترت کی هب زاین هیسور یربهر هب روحم و
                                                       رد نتگنیشاو یی هقطنم نیدحتم زا یرایسب ،تشاد یی هزات گنج
                                                       "لقتسم ینابزرم" یورین حرط هزیگنا دنتسناوتن یدرک یاهورین نیب
                                                       تسایس اب دنچ ره مادقا نیا .دننک کرد یتسرد هب ار هرفن رازه 30
  In touch with Iranian diversity                                      هب هجوت اب اما دنام ناهنپ یرایسب مشچ زا اکیرمآ یکازگیز یاه
                                                       دازآ شترا یتسیرورت هورگ فرط زا دشرا تایه کی نامزمه رفس
                                                       رفس نیا رد .درک نایامن رتشیب ار عوضوم ناهنپ داعبا نتگنیشاو هب
                                                       هک هیروس یشروش یاه هورگ دشرا یاه ماقم زا "یراجس یفطصم"
                                                       تایه ءزج و دندرک یم تفایرد کمک "ایس" نامزاس زا هتشذگ رد
                                                       ام " دیوگ یم دوب هتفر نتگنیشاو هب هیروس دازآ شترا یگدنیامن
                                                       تیامح مدع هب طوبرم تارطخ و هدش اه کمک یریگرس زا راتساوخ
                                                                                            ."میدرک حیرشت ار هیروس دازآ شترا زا
                                                       یراکمه زا یعون نونکا مه گنج ینادیم هصرع رد رگید فرط زا
                                                       بونج رد هیروس شترا یاهورین اب قلخ عفادم یاه ناگی نیب یلمع
                                                       ینیع یوگلا کی هدنیآ یارب دناوت یم هک تسا ماجنا لاح رد نیرفع
                                                       هسسوم هتفگ هب هچنانچ .دوش یقلت لمع داحتا و یراکمه تهج
                                                       هک تسا تسد رد یدهاوش "اکیرمآ رد گنج تاعلاطم" یتاقیقحت
                                                       ات دنا هداد هزاجا اهدرک هب هیروس یتلود یاهورین هک دهد یم ناشن                                               ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ           یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
                                                    
 
	  envoierfs@gmail.com
           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…
                                                  mansour@muneris.com
    Vol. 25 / No. 1487 - Friday, Feb 16, 2018 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…          ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶  ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                                                             www.envoier.com
                                                   www.muneris.com
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…
                                                     ‌:هارمﻫ
                                                                :هارمﻫ

                                                      ‌:لﻣﺎﺷ‌ﺎﻣ‌یراﺬﮔ‌هیﺎﻣرس‌و‌همیب‌تﺎﻣدﺧ
      RBC EXPRESS…

                                                                   ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                                                          ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
                                                         ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
   7                                                    نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                                  ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12