Page 6 - Issue No.1487
P. 6

‹
                                                                     للملا‌نیب

                         یسایس‌تشاددای‌۲                                             6

                                یتاونق یعراز ریشدرا
    زونه دنچ ره هک )کشوم رب یی هتسه کهلاک یراذگراب(                                                  1396 بهمن 27 هعهج - 1487 هراهش / 25 لاس
    یاه هتفه رد اهراب اما هدشن دییات لقتسم عبانم طسوت
    رگید و "ایس" نامزاس سیئر "وئپموپ کیام" طسوت ریخا
    رادشه نآ ههام دنچ نامز هب تبسن ییاکیرمآ نلاوئسم                             ‌هریزج‌هبش‌رد‌حلص‌میسن
    رد اکیرمآ ریفس "دوو تربار" هچنانچ .دوب هدش هداد
    هتفگ یگزات هب ونژ رد یسنارفنک رد حلاس علخ روما                               تسا‌هتفرگ‌ندیزو‌هرک
    ییاناوت هب ندیسر ات هام دنچ طقف یلامش هرک" تسا
    لااح ."دراد هلصاف اکیرمآ کاخ هب یمتا کشوم اب هلمح                            هب راب نیا یبونج هرک رد "گنچ گنایپ" یناتسمز کیپملا
    هب دنا هتسناوت یلامش هرک ناربهر هک دسر یم رظن هب                            تهج یلامش هرک یسایس هیاپدنلب تایه کی رفس لیلد
    تینوصم ساسحا و دنسرب دوخ کیژتارتسا فده نیا                               اب هبناجود تارکاذم و نآ هیحاتتفا مسارم رد تکرش
    هخرچ دراو تردق عضوم زا لیلد نیمه هب و دننک لماک                             یامرگ هب ار یناتسمز شزرو یامرس ،دوخ یبونج هیاسمه
    گنویپ هک ینامز زا .دنا هدش حلص تارکاذم یلامتحا                          نیلوا یارب نیا ۲۰۰۷ لاس زا .دز دنویپ یسایس طباور
    دوخ یلامش هیاسمه اب تسا رارق هک درک نلاعا گنای                             نآ روشک ود نیب یسایس حوطس نیرتلااب رد هک دوب راب
    – یسایس تایه مازعا و دنک رارقرب یکیدزن تابسانم                             یتینما و یسایس یاه شنت دیدشت نارود نیرتدب رد مه
    ناربهر دش حرطم روشک نیا ناوج ربهر فرط زا یشزرو  ،دیدرگ لامرب یبونج هرک هعماج رد "گنوسماس" هلمج زا اه تکرشربا  .دش یم ماجنا روشک ود ناگیاپدنلب نیب رد یرادید نینچ
    رد شیوخ نادحتم هب نآ رطخ هب تبسن هناتخسرس رایسب نتگنیشاو  "نیا هج نوم" یبونج هرک ور هنایم یروهمج سیئر و یسایس تلود  تاکرحت و روشک ود نیب طباور رد هتشذگ لاس کی تلاوحت هب رگا
    هک دیدرگ داح و ساسح هزادنا نآ هب ات عوضوم .دنداد رادشه لوئس  جراخ یداصتقا یاه یبلا راشف ریز زا ار دوخ دوب هتسناوت یدودح ات  رادید نیا ناوت یم دوش هاگن یتسرد هب روشک ود ره یتینما – یماظن
    یارب هک درک نلاعا امسر اکیرمآ یروهمج سیئر نواعم "سنپ کیام"  رد یتح هک "پمارت دلانود" هتخیسگ ماجل تادیدهت رگید فرط زا .دنک  .دروآ باسح هب هرک هریزج هبش نارحب رد یسایس هلزلز کی دح رد ار
    هیحاتتفا مسارم هب اوزنا زا جورخ تهج گنای گنویپ شلات ندرک یثنخ  لماک یدوبان هب دیدهت ار یلامش هرک دحتم للم نامزاس یمومع عمجم  ار "هرک قلخ کیتارکمد" تلود هراومه هک یمومع روصت سکع هب
    فلاخ هب زین مسارم نیا رد یتح و دور یم گنچ گنایپ یاه یزاب  هدینش یتسرد هب لوئس رد نآ یادص هک دوب یرطخ گنز مه درک  للملا نیب قوقح یاه هفلوم اب داضت رد و فاطعنا لباقریغ میژر کی
    ار یبونج هرک یروهمج سیئر راهن مسارم هب توعد کیتاملپید فرع  هک دنتسناد یم یتسرد هب یبونج هرک مدرم و ناربهر هک اجنآ زا .دش  تسایس یزاب دعاوق هک داد ناشن گنای گنویپ تکرح نیا دنناد یم
    رد زین نآ زا لبق یو .تفریذپن نوا گنوج میک رهاوخ روضح هناهب هب  هیاسمه دناوت یم هک دنچ ره اکیرمآ طسوت یلامش هیاسمه اب گنج  "رش" و "ریخ" زرم هک تسا یدودحم کرد نینچ نیا زا رتارف رایسب
    منک یم ملاعا نم" دوب هتفگ نپاژ ریزو تسخن "هبآ وزنیش" اب رادید  ناما رد یناریو زا مه ار بونج اما دناشکب یدوبان زرم هب ار یلامش  لامش و بونج طوطخ رد یی هناسر و یسایس یادناگاپورپ قبط ار
    زا رود نیرت هنامصخ و نیرتدیدش یدوز هب اکیرمآ هدحتم تلاایا هک  هریزج هبش یارب نتگنیشاو رد هک ییویرانس نیا .تشاد دهاوخن هگن           .دنک یم نییعت
    راکشآ ار هدش لامعا یلامش هرک هیلع نونک ات هک یداصتقا یاه میرحت  زیگنا بعر اه یلامش یارب هک هزادنا نامه هب دش یم هدید کرادت هرک  "گنوج-وی میک" یربهر هب یلامش هرک یشزرو – یسایس تایه رفس
    و یا هتسه یاه همانرب کرت ات ،یلامش هرک یاوزنا هب ام و درک دهاوخ  هب و دشاب هتشاد ناغمرا هب هعجاف مه اه یبونج یارب تسناوت یم دوب  ناگرا نیرتلااب "وروب تیلوپ" هیاپدنلب وضع و یلامش هرک ربهر رهاوخ
    تاعوبطم رد ."داد میهاوخ همادا ،هشیمه یارب راب کی شا یکشوم  ییارگاو کی یتح هک دشن لابقتسا نآ زا اهنت هن لوئس رد لیلد نیمه  نیا تلود سیئر ناونع هب "مان-گنوی میک" و مکاح نارگراک بزح
                                                                            In touch with Iranian diversity
    هبآ وزنیش مسارم نیا اب نامز مه هک تسا هدش هتفگ یتح یبونج هرک                    .دیدرگ بجوم مه ار "یبلس" شنکاو و  اب مه لوئس نادرمتلود فرط زا لاباقتم ،هیاسمه روشک هب روشک
    تکرش اب هبناج هس یماظن رونام کی داهنشیپ یبونج هرک ناربهر هب  دوخ یبونج یاتمه زا یلامش هرک ربهر نوا گنوج میک توعد  مه و هبناجود تارکاذم رد مه .دیدرگ ور هبور یی هقباس یب لابقتسا
    لوئس ناربهر تفلاخم اب هک تسا هداد ار یبونج هرک و نپاژ ،اکیرما  یروهمج سیئر هب یو رهاوخ طسوت هک گنای گنویپ هب رفس یارب  دش ییاریذپ نکمم هجو نیرتهب هب یلامش نانامهم زا هیحاتتفا مسارم
    و یلامش هرک تایه زیمآ تیقفوم رفس زا دعب نونکا مه .دش ور هبور  یسایس توعد کی زا رتارف هرک گنهرف رد ،دش غلابا یبونج هرک  هژر دحاو مچرپ کی ریز روشک ود ره ناراکشزرو زین یشزرو هصرع رد و
    ،یلامش هیاسمه اب شنت شهاک یارب یبونج هرک یروهمج سیئر مزع  گنویپ .دوب هناتسود تمیمص کی جوا هناشن و دمآ یم باسح هب  .دنداد لیکشت طلتخم میت زین "خی یور یکاه" یشزرو هتشر رد و هتفر
    رد رگا یتح( دوخ تسایس رییغت هب روبجم زین نتگنیشاو ناربهر  هنابلط گنج یتنس یاهرواب "ژد" هب زیمآ حلص یساملپید نیا اب گنای  دنمتردق ربهر "نوا گنوج میک" نآ رکتبم هک یشزرو یساملپید نیا
    اب هبحاصم رد سنپ کیام هشیمه سکع هب و دنا هدش )دشاب فرح  لبق زا مه نآ دعاسم رتسب هک داد ماجنا یعقوم هب هلمح دوجوم  ،هریزج هبش نارحب رد ینونک یاه تسب نب هب هجوت اب دوب یلامش هرک
    هدامآ گنای گنویپ هک یتروص رد" تسا هتفگ تسپ نتگنیشاو همانزور  گنای گنویپ ناربهر یی هجرد ۱۸۰ شخرچ نیا .دوب هدامآ لوئس رد  گنویپ دیدج یاهدرواتسد ،یمتا تادیدهت حطس رد اه شنت دیدشت
    هرک اب طرش شیپ نودب تارکاذم ماجنا هدامآ زین هدحتم تلاایا ،دشاب  عوضوم کی زا یشان هرک هریزج هبش رد ییادز شنت مازلا زا ادج  کرد همه زا رت مهم و یکشوم و یمتا تاحیلست هنیمز رد گنای
    رد ینونک زیمآ حلص یاه شلات هک یتروص رد ."دوب دهاوخ یلامش  ار ینیشیپ تلاداعم یساسا تروص هب هک دوب مه یرگید مهم رایسب  نیا رد یی هقطنمارف یاه تردق عفانم رب یلم عفانم حیجرت ترورض
    دروم اکیرمآ فرط زا صوصخ هب یجراخ تلاخد اب هرک هریزج هبش  بمب ،یی هتسه تاحیلست هب یلامش هرک یبایتسد .دوب هدرک نوگرگد  تلم و هیاسمه روشک ود ره ات درک مهارف ار یتصرف یخیرات عطقم
    ییادز شنت هلحرم دراو نارحب نیا هک دسر یم رظن هب دریگن رارق للاخا  کیتسلاب یاه کشوم درب یاقترا و )یی هتسه یشوجمه( ینژوردیه  هرک راتخاس رد هتبلا .دننک جراخ ار دوخ ،یرتسکاخ یاضف زا دحاو
                              .تسا هدش  مه ار اکیرمآ کاخ دناوت یم هک رتمولیک رازه ۱۴ حطس هب روشک نیا  ،دنیآ یم باسح هب اه تکرشربا هدنیامن اه تلود لاومعم هک یبونج
                            روشک نیا یمتا هخرچ لیمکت مهم عوضوم رانک رد دهد رارق فده  نیا رد داسف لوح هک ییاه ییاوسر هب هجوت اب هتشذگ لاس کی رد


                                                            �
                  یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          � �ﻋ
      2007                                                   ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com      .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ                                        NEW
                                                                      NEW      Vol. 25 / No. 1487 - Friday, Feb 16, 2018
        $770,000.00             $865,000.00              $59,000

     897 Old Lillooet Rd., North Vancouver  613 - 175 West 1st St., North Vancouver  1937 West Broadway, Vancouver
     قﺎﺗا ٥ ،بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻦﺷور و ﺎﺒﯾز سوﺎه نوﺎﺗ  ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٩٢٠ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ     2 bedroom 2 bathroom
     ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ،ﻪﺑاﻮﺧ  ،کرﺎﭘ ،ﺎﻤﻨﯿﺳ ،Quay Market و سﺎﺑ ﯽﺳ یا ﻪﻘﯿﻗد ٥ رد  روﻮﮑﻧو رد SPA و ﺶﯾارآ ﻦﻟﺎﺳ in Port Coquitlam
           SOLD
                            SOLD
                      یﺎﺒﯾز ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ ،روﺮﻣ و رﻮﺒﻋ ﻞﯾﺎﺳو ﺮﯾﺎﺳ و ﺎه نارﻮﺘﺳر و ﺎه ﮏﻧﺎﺑ
     ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٨٧٢ ﺎﺑ ،ﻩﻮﮐ ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ  یزﺎﺳﻮﻧ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷآ ،ﺎه قﺎﺗا مﺎﻤﺗ زا بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ سﻮﻧﺎﯿﻗا  ﻪﺑ تاﺰﯿﻬﺠﺗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ (یوداﺮﺑ ﺖﺳو) for more informa�on  6
     و ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ طﺎﯿﺣ ﺎﺑ ،(ﻩﺎﮕﺸﻧاد ﮏﯾدﺰﻧ) ﻮﻧﻼﯿﭙﮐ  یرﺪﻧﻻ ،(ﻒﻘﺳ ﺎﺗ ﻦﯿﻣز ﻒﮐ) زا ﺪﻨﻠﺑ یﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﻩﺪﺷ       please call Ali
      . . . و یو یﺎه ﯽﻣﺪﻗ ٢ رد ،لﺰﻨﻣ ﺖﺸﭘ رد غﺎﺑ  . . . و ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ تﺎﻣﺪﺧ و یرﺎﺒﻧا ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﯽﻠﺧاد  .ﺪﺳر ﯽﻣ شوﺮﻓ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11