Page 23 - 1467
P. 23

‹
                                                                     ناتساد - تایبدا
               ”دیآ یم تریگ مه زاب ییایب هار نم اب رگا“
   23                   ”مروآ یمن رد رس“        نلآ یدوو زا یناتساد ،اه یا هدافا
              .تسشن هرابود ،متخیگنارب ار شا یواکجنک
    1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس  لثم ار ما یصوصخ هاگآراک ناشن .منک ور ار متسد هک دوب شتقو لااح             ییارما هللادسا :همجرت
               ”؟مهدب ینامهیم کی مهاوخب نک ضرف“
                      ”؟ینامهیم روج هچ“
      ”؟دننک ثحب یکسماچ ماون یاه هاگدید هرابرد و دنیایب مناخ ود َ لاثم“
                        ”!تسا هکرعم“
                ”…نک ششومارف تساوخن تلد رگا“
       ”تسین هک یتفم دراد یمرب جرخ .ینزب فرح یسلاف اب دیاب“ :تفگ

            .هدروخ تسدور هک مدرک شا یلاح .مدروآرد قرب
                          ”؟یچ“
                                                                رازه اب دیاب بش ات حبص زا مدآ .تسا
      مرج 802 هدام قبط لوپ ربارب رد لیولم ثحب !زیزع مهاگآراک نم“                              یتبیصم مه ندوب یصوصخ هاگآراک
                                                                نیمه هب .دنزب هلک و رس روناج روج
          ”دینک لیم کنخ بآ تدم کی دیربب فیرشت دیاب .تسا
                                                                درو نان فیح کدرم نآ یتقو ،لیلد
                        ”!نجل کدرم“
                                                                هب و نییاپ تخادنا ار شرس کوکباب
      یدید هچ ره هنرگو ،ینک مامت ار راک نم دوخ اب و ییایب رقم تسا رتهب“
                                                                    .دش رومروم منت دمآ مرتفد
       ”دننک یمن تزان نادنز یوت هک شاب نئمطم .یدید تدوخ مشچ زا
                                                                  ”؟ستیووپول رزیاک ؟رزیاک“ :تفگ
      هرود لیمکت یارب .مورب نک لو ارم رزیاک“ :دیکرت شضغب ناهگان
                                                                روط نیا مراک زاوج یور“ :هک مدمآرد
      .دش در نم سروب یاضاقت راب ود .متشاد مزلا لوپ مسناسیل قوف
                                                                           ”هتشون
                       ”!نک مکمک ایادخ
                                                                هب هدش روط ره دیاب ،تنماد هب متسد“
      یناتسبات هاگودرا ،شدلوت لحم .طسو تخیر ار ناتساد ی همه
                                                                و هدرک زجاع ارم یکی !ینک کمک نم
      ناوخرخ یاهوجشناد نآ زا !رابودنب یب یراسگ یم و اه تسیلایسوس
                                                                     ”دنک یم ما هسیکرس بترم
      و تفرگ یم تسد دادم کی درک یم ادیپ هک یا هفسلف باتک ره .دوب
                                               .دوب هدش یشلاتم  .مدنارس وا فرط هب و زیم یور متشاذگ یناویل .دیزرل یم دیب لثم
      طخ زا اج کی طقف”!لاماک .تسا حیحص“ تشون یم شا هیشاح یوت
                                           ”!ریگب ار یسلاف نفلت هرامش“  وا هب ،متشاد تسد مد یکشزپریغ فراصم یارب هک ار یلکلا یرطب
                       .دوب هدش جراخ
                                                 ”؟منک راکچ“                     .مداد
      ار یراد نز درم تفگ اه هچب زا یکی .متشاد مزلا دقن لوپ نم“
                              هفاضا هب رلاد هاجنپ یزور .منک یم لوبق ار امش هدنورپ درو یاقآ“ ”یهدب حیضوت ار زیچ همه لماک شمارآ اب و ینیشنب تسا رتهب“
      ناشن هقلاع کیلب هب یلیخ و درادن یقیمع کرد شنز هک دسانش یم
                              ار شلوپ ات نک ریمعت یزاب بابسا یلک ورب لااح .یبناج یاه هنیزه   ”؟ینزن یفرح منز هب یهد یم لوق ،منیبب“
      روجو عمج ار نآ و دیآرب هدهع زا تسناوت یمن شدوخ رارق زا .دهد یم
                                                  ”یروایبرد  لوق مناوت یمن نم یلو .یشاب تسارور نم اب تسا رتهب ،درو یاقآ“
      یلیخ لیاوا .منزب فرح کیلب هرابرد و مریگب یلوپ مرضاح متفگ .دنک      ”دوش یمن ات رازه هد دشاب هچره“                   ”مهدب
         ً
      شا یلاح لاصا فرط .مدرک یم یدنب مهرس یلک و مدش یم هچاپتسد
                              یکمشچ و متفرگ شتسد زا ار یشوگ .تفرگ هرامش و تشادرب ار نفلت  دیزرل یم نانچ شتسد یلو .دزیرب یندیشون شدوخ یارب درک یعس
      چم مه لابق .دندایز اه گنشم و اه لخ نیا زا تفگ یم متسود .دوبن
                              یسک یادص دعب هظحل دنچ .دمآ یم مشوخ وا زا شاوی شاوی .مدز  .تفر یم مه نابایخ رس ات یرطب و ناویل ندروخ مه هب یادص هک
      مدناوخ یم رظن و دقن یا هدش کراپ لیبموتا یوت راب کی .دنا هتفرگ ارم
                              نامگ“ :مدروآ نابز رب متشاد نهذ یوت هچره و .دمآرد فرط نآ زا      .تخیر ششفک یوت ار هباشون فصن
      هبترم نیا اب .دنتفرگ ار مولج دوو لگنت یوت مه راب کی .مداتفا ریگ هک
                                 ”دینک روج نم یارب ار هتعاس کی ثحب کی دیناوتب منک یم  هک قجو قجا یاه یزاب بابسا راکریمعت .مرگراک تخبدب نم“ :تفگ
                   ”!سناش یکشخب ،راب هس دش
                                ”؟ینک ثحب یهاوخ یم یعوضوم هچ هب عجار ،ناج زیزع هتبلا“     ”تدریگ یم قرب ،ینز یم نآ هب تسد یتقو
               ”یسلاف شیپ ربب ارم بوخ یلیخ“ :متفگ
  In touch with Iranian diversity                      ”منک ثحب لیولم هب عجار دهاوخ یم ملد“                  ”؟بوخ“
      ششوپ کی ،رتناه هاگشناد یشورف باتک“ :تفگ و دیزگ ار شبل
                                        ”؟شرت هاتوک یاه نامر ای دیفس گنهن“  تیرتسا لاو یوت َ اصوصخم ،اه تفلک مد و اهرومأم زا یلیخ ،یناد یم“
                           ”تسا
                                              ”؟دنک یم یقرف هچ“              ”دننک یم فیک نآ اب یزاب زا
                          ”؟روطچ“
                               ”دراد قرف شخرن مه مسیلوبمس تمیق .نیمه .دراد قرف شخرن“   ”مرادن هلصوح نم .بلطم لصا رس ورب .ورن هیشاح“
           ”دنتسه هاگشیارآ ارهاظ هک یفخم یاه هناخپاچ لثم“
                                           ”؟دروخ یم بآ ردقچ نم یارب“  ،هن .تسا تخس یلیخ ییاهنت هک یناد یم .ما هدیشک یگراوآ یلک نم“
      یلو .یدازآ وت بوخ یلیخ“ :متفگ وا هب .متفرگ سامت زکرم اب یروف                              ً
                              و لیولم نیب یقیبطت ثحب .کید یبوم یارب بوچ دص ات هاجنپ“  لئوتکلتنا کی .متسه رکفنشور اساسا نم !رزیاک نیبب ،نکن دب رکف
                  ”یوش جراخ رهش زا یرادن قح
                                   ”منک یم شروج بوچ دص اب ،یهاوخب مه ار نروثاه  تساوخ شلد ار هک ره دناوت یم تحار یلیخ مدآ یناد یم !یعقاو
                    .درک مهاگن یسانشردق اب
                                             ”تسا هنلاداع شخرن“ ”دنراد ار ایمیک مکح رکفنشور و هدیمهف یاه نز بوخ یلو .دنک ادیپ
      .متفر رتناه هاگشناد یشورف  باتک هب و نییاپ متخادنا ار مرس
                                       .مداد وا هب ازلاپ رد ار مقاتا هرامش و سردآ              ”هدب همادا“
      و دمآ ولج .تشاد یرامخ یاه مشچ هک دوب یناوج درم هدنشورف
                                               ”؟دشاب یلکش هچ“  لاس هدجه .مدوب هدینش یلیخ ار کرتخد نیا فیرعت ،شتسار“
                     ”؟دیتشاد یرما“ :دیسرپ
                                 .متشاذگ ار یشوگ و”تدوخ هقیلس هب مراذگ یم ار نآ“ :متفگ  ره هرابرد دمآ یم و تفرگ یم یلوپ ،هیخب لها یوجشناد کی .تشاد
      ما هدینش”مدرگ یم مدوخ یارب تاغیلبت یصاصتخا هخسن کی لابند نم“
                              یامنهار ات دنچ و مدرک هرقرق خلت هوهق یرادقم .مدیشارت ار متروص ”؟هک یمهف یم ،رظن لدابت .درک یم ثحب یعوضوم
          .هدرک پاچ ناتسود یارب هخسن رازه دنچ هدنسیون هک
                              رتخد مدرک زاب هک ار رد .دروخ رد هب یا هبرض .مدز قرو ار یبدا هصلاخ           ”!هن ، َ اقیقد“
              ”میراد رلیام اب میقتسم طخ کی ،منیبب دیاب“
                                .یلیناو ینتسب هپک کی لثم تسرد .دوب رد مد یخرسوم ناوج  بوخ یلو .تسا بوخ و هدیمهف یلیخ منز .دوشن مهافتءوس نیبب“
               ”هداتسرف ارم یرش“ :متفگ و مدش وا خیم
                                             ”متسه یرش نم !ملاس“  یتقو .دنک ثحب نم اب و دنیشنب هک دروآ یمنرد رس تویلا و دنواپ زا
                ».تشپ ورب .یتفگ یم لوا زا بوخ «
                              روطچ مدآ تلاایخ اب دنتسناد یم ،دنتشاد یسح بجع اه بهذملا  زا هک مدوب ینز لابند .مدیمهف ادعب ،متشادن ربخ ،مدرک یسورع وا اب
      هرب کی لثم نم و .تفر رانک اه هسفق زا یکی و داد راشف ار یا همکد
                              نودب ،یا هرقن هراوشوگ ،یمرچ فیک ،دنلب فاص یوم .دننک یزاب  لااح .دشاب نم قوشم و کرحم و دنک هیذغت ارم یرکف و یحور رظن
                  .مدش یسلاف هاگتسد و مد دراو
                              اه نیچربخ !؟دنتفرگن ار تولج روطچ ،منک یم بجعت“ :متفگ .شیارآ  یطاق دایز متساوخ یمن نم .شگنچ تفم ،تفرگ یم مه لوپ رگا
      نیلوا ایروتکیو هکلم نارود یاهروکد و دنت گنر اب یاه یراوید ذغاک
                                  ”دنریگ یم ار ناش هقی و دنسانش یم یروف ار اهرکفنشور  مه دعب .درک یم تیافک یرکفنشور یتسدرس هبرجت کی ،موشب ارجام
      لیکشت ار قاتا رب مکاح یاوه و لاح و دمآ یم مشچ هب هک دوب یزیچ
                                ”دنوش یم مار یراذگب ناشتسد فک یجنپ کی .یا هداس ردقچ“  و نز مدآ نم ،رزیاک دنزن ترس هب دب رکف .دورب مدرک یم شا یهار
      فاص یاهوم و یکشم باق یاه کنیع اب هدیرپ گنر یاهرتخد .داد یم
                                       ”مینک عورش“ :متفگ و دنیشنب مدرک فراعت ”متسین مه اه ثحب نیا و طلاتخا لها .متسه یراد هچب
      کیسلاک یاه باتک یصاخ علو اب و دندوب هدش ولو اه هپاناک یور
                              نم هدیقع هب“ :تفر بلطم لصا رس تسارکی و درک نشور یراگیس        ”؟تشاد همادا تقو دنچ هیضق نیا“
      :تفگ و دش زاب ششین ،دید هک ارم ییلاطوم کی .دندز یم قرو ار  اب دنوادخ لباقت هیجوت داب یلیب هک مینک عورش هاگدید نیا زا دیاب  سییر .مدرک یم نفلت”یسلاف”هب .تفرگ یم مریو تقو ره .هام شش“
    Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017  کشخ تیاور کی بوچ هاجنپ اب ،یتفم نیا هب هن هتبلا .دندرک یم  یبناج راتخاس دقاف هدشمگ تشهب ،هن“ :دراد یگدامآ دوب مولعم  و هدیمهف نز شفعض هطقن هک دوب ینادرم نآ زا اقآ ،رارق زا .مدیمهف
      ،دندروآ یمنرد یزاب رکفنشور طقف رارق زا”؟هن ،سنویتسا سلااو“
                                        ”n’est ce pas ؟اپ هس هن .تسا یمدآ
                                                       و درک یمن یدرمان مه وا ،تشاد یقیبطت تایبدا سناسیل قوف و دوب
      شا ینشاچ مه ار بدا ناگرزب و افرع هب هیبش فطاوع و تاساسحا
                                                          ”اه هدیمهف نآ زا ،نم غارس داتسرف یم ار شرکفنشور کی
                              قرف نوتلیم دروخرب اب یلو .تسا روط نیمه هک نیا بلاج“ :مدمآ یپق
                                      ؟هن ای دروآ یم رد رس دنادب متساوخ یم”دراد
      ،دروخ یم ماش ،داد یم ضرق مه راون ،ات دص اب ،دمآ یم مدآ ریگ یلاخ
                                                       مدیمهف !هلبا .تخوس یم نان فیح کدرم یارب ملد .تسا رکفنشور
      هب راهچ رد شش هفایق اب ار شا هنارکفنشور تاساسحا جوا دعب
                                                ”تسا ینیبدب
                                                       یرکفنشور ملاک اتراهچ دور یمرد ناشناج هک دنتسه اه نیا زا یلک هک
      رکفنشور یولقود ات ود ،بوچ هاجنپودص اب .تشاذگ یم شیامن
                                                       ورف ناشریو و دنهدب مه یلوپ کی و دننک طلاتخا فلاخم سنج اب
                                 ”تسامش اب قح لاماک .تسرد .تسرد“ :متفگ نانک سف سف
      امئاد و دنداد یم شوگ کار و پاپ ای کیسلاک یقیسوم و دندمآ یم
                                                                           .دنیشنب
                              یلو هناکریز یموهفم رد تیموصعم لیاضف رب لیولم منک یم نامگ“
      ناشراثآ رلاد دصیس اب .دندرک یم هچ هچ هب هب و دندیچ یمرو بل
                                    ”؟دیتسین قفاوم امش .تسا هتشاذگ هحص فیرظ
                                                         ”دهاوخ یم جاب و دیوگ یم منز هب هک دنک یم دیدهت فرط لااح“
      هک درک یم رهاظت دوهج یملق ییامرخوم کی .ینیبب دش یم مه ار
                                                                      ”؟دهاوخ یم جاب یک“
      هلاسر داد یم هزاجا ،دربب رصاعم یاهرنه هزوم هب ار امش دهاوخ یم
                              نایب ار دوخ دیاقع مکحم و صرق ،دوب بآ توف ار یزابرکفنشور
      داد و غیج و لدج و ثحب هب ار فرط و یناوخب ار وا سناسیل قوف
                                                       .دنا هدرک طبض وا لاکیدار کبس و تویلا لصاح یب نیمزرس رس ثحب
                              هزات یرظن مدمآ یم ات .تسا یعنصت شراتفر دوب مولعم اما ؛درک یم
      فیرح رگا و دیشک یم نانز زا وا تشادرب و دیورف یاه هاگدید هرابرد  زومر و نونف یلو دوب لاس و نس مک .دزاتب مداد نادیم وا هب بوخ  لاح رد ارم راون و دندرک یم یسوساج لته قاتا یوت اه سکان ،یسلاف“
                              موهفم بجع .رزیاک !یلب یلب“ :تشاد نیتسآ یوت یخساپ ،منک حرطم  هنرگو دنهاوخ یم اترازه هد لااح .ما هدز جراخ ثحب یاهاج یضعب رد
   23  یارب .درک یم وا یارب مه یعنصت یشکدوخ کی تساوخ یم شلد  ردقچ .تیحیسم زا ینوطلافا تشادرب دنیوگ یم نیا هب .مزانب !یقیمع  یارلاک .ینک مکمک دیاب .تنماد هب متسد رزیاک .دنور یم ارلاک غارس
       ً
      هچ ادج کرویوین نیا !یضوع یاه گنشم .دش یمن نیا زا رتهب یضعب
                              یرد ره زا تعاس کی دودح”مدشن هجوتم لوا نامه زا ارچ ،مگنخ          ”دنک یم قد دمهفب ،تخبدب
                       !تسا یشحو غاب
                              شتسد فک یدص سانکسا کی .دورب دیاب هک تفگ .میدنار نخس  .دوب میدق ینفلت یاهرتخد هتسد و راد عوضوم ،دش رادربخ متسش
                       ]اه هیاس تیاس[
                                                  .متشاذگ  نز یهورگ هدنورپ لابند زکرم یاه هچب هک مدوب هدینش یتاعیاش
                                                ”زیزع منونمم“  اه نآ هتسد و راد متشاد ربخ هک ییاج ات یلو .دنتسه هدرک لیصحت
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28