Page 18 - 1467
P. 18

.دندیزرل یم                                          ».تسه تلاکشم
    شیاه سلاک هب هرابود شوروک ،یتدم کی دعب                                  تلاکشم ندش لح طرش وا
    نیا شیارب یلو .دوب هدرک ادیپ تسود و تفر یم                                   نیا نتفر رانک رد مه ار درف ره
                                                                             18
    زاب یگدنز رد یاءلاخ« .دوب تقوم نکسم کی                                  دنیب یم کیتامتسیس تلاکشم
    ار ءلاخ نیا مناد یمن .دراد دوجو مه زونه هک دش                                  میناد یم لاثم« ،دنز یم لاثم و
             ».منک نامرد دیاب روطچ                                     ناشیاه هداوناخ فرط زا اه هچب نیا رگا
    ،دنک رییغت دیاب شدوخ هک درک یم سح شوروک                                     یلیخ یلیخ یحور ظاحل زا ،دنوشب تیامح
    لااح ات« .دید یمن نارگید رد رییغت هب یزاین                                ای یشکدوخ .دش دهاوخ رتهب ناش عضو
    نوچ .دننکب یرییغت هچ دیاب هیقب مدرکن رکف                                 یلیخ ناش نیبام تلاکشم رگید ای دایتعا
    نم ات دهدب ماجنا یراک هک مرادن یسک زا یعقوت                                            ».دور یم رت نییاپ 1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس
                ».مشاب رت تحار                                     رد هزات یا یگدنز ییورردور دیوگ یم ییاریتک
    شوروک هب دنچره ،دنک یم ینامرد وراد وا لااح                                   و وگلا دوبمک زا رابت یناریا شابرگد ،اداناک
    شعاضوا ات دشک یم لوط یلاس دنچ دنا هتفگ                                           .درب یم جنر لدم
    نیا زا و مگنجب منک یم یعس« .دوشب رتهب                                  طابترا یروطچ هک میرادن یلدم ،بخ«
    منک یم یعس رهاظ رد .مریگب هلصاف تیعضو                                   راشف و ناقفخ ردق نیا مه ناریا رد .میریگب
    و تسود زا یلیخ .مهدن ناشن ار یزیچ یلیخ                                 دشر یعیبط دیاب هک هطبار کی هک تسا
    .درذگ یم هچ منورد دنناد یمن یتح میاهانشآ                                  درف مه یتقو .دنک دشر دناوت یمن ،دنک
    منیب یم ،منک یم تولخ مدوخ نورد اب یتقو یلو                                   شطباور یرگید روج کی ،دیآ یم اجنیا هب
           ».هدش رتدب ردقچ مطیارش                                      یتقو و میرادن ییوگلا ام .دریگ یم لکش
    هارمه هک تسا یراب هلوک ،یگدرسفا شوروک یارب                                   ».دوش یم مگ طباور رد مدآ ،میرادن ییوگلا
    و« یدروآ اجنیا هب و یدیشک لاس نایلاس تدوخ                                    هعماج ،ییاریتک دید زا هک صوصخب
    ار شدوخ ،ینادب ای یمهفب هکنیا نودب ،ییاج کی                                   هنارلااسدرم یاه هبنج ،ییاداناک شابرگد
                ».دهد یم زورب                                     دارفا ندنار هیشاح هب یارب ار هار و دراد
    هدش یروط نیا ارچ و تساجک لکشم مناد یمن«                                                .هتشاذگ زاب
    همه زا ،دریگ یم تا هیرگ ،دریگ یم یلیخ تلد هک                                  رانک رد یگنهرف و ینابز تلاکشم زا لاثم وا
    یتح ،یرادن ار یچیه هلصوح ،یریگ یم هلصاف                                  و دارفا رتشیب ای رتمک نزو ،رت هنانز رهاظ
    و تدوخ زا ،یرادن مه ار ندز فرح هلصوح                                  ار هعماج نیا یاهرابت یناریا هک دنز یم رقف
           ».یوش یم رفنتم مه تا هفایق                                    .دنار یم ییاداناک شابرگد هعماج هیشاح هب
    مدرک یم رکف هشیمه« ،دیوگ یم شوروک تیاهنرد                                    یاه ضیعبت و اهراشف نامه« وس کی زا درف
    و طیارش نیا ندروآ دوجوب رد هدرسفا یاه مدآ                                دیاب ار شابرگد دارفا یارب ییاداناک هعماج
   ».دننیب یم رصقم ار ناشدوخ ،دنتشاد هک یتلاکشم                                      ».دوشب ور هبور اهنآ اب و دنک لمحت
                                                            یتلاکشم و لئاسم نامه« مه وس نآ زا
     اهدادیور یاوتحم هن تسا مهم وگلا                                        هعماج نیبام اجنیا ،تسه ناریا رد هک
                                                            یاه کوش ردق نامه اب ،دراد رابت یناریا
    رد سلجنآ سل میقم سانش ناور ،یعولط دادوه
                                                            یتیسنجارت و ارگ سنجمه زا یشان یناور
    ،دارفا یناور تیعضو رد هک دیوگ یم نیا زا ،اکیرما
                                                                 ».دوشب ور هبور دیاب یساره In touch with Iranian diversity
    یسررب هکنیا هن ،تفای ار اهوگلا ادتبا رد یتسیاب
                                                            ریسا شابرگد دارفا یارب ار لح هار ییاریتک
         .دشاب اهدادیور یاوتحم هب دودحم
                                                            همه رب مدقم ،کیتامتسیس تلاکشم نیا
    زورید دنیوگ یم ،دنیآ یم یرهوش و نز کی لاثم«
                                                            سپس .دسانش یم یلام للاقتسا نتفای رد
    لابند رتشیب ام .دش نامیاوعد امنیس هب نتفر رس
                                                            رگا یلو ،دراد هداوناخ تیامح هب دیما
    لااح .هدش رارکت اوعد نیا رد هک میتسه ییوگلا
                                                            ملاس یناتسود نتفای راودیما ،دشن نکمم
    و )یلامش یاکیرما ینعی( اجنیا هب دنیآ یم دارفا
                                                            نیا دارفا یگدنز یارب نما یطیحم قلخ و
    کی تقیقح رد نوچ ؟ارچ .دروخ یم ناش قوذ یوت
                                                                      .تسا هعماج
           ».هدش رارکت ناشیارب ییوگلا
                                           .دننک همجرت دنناوتب       یلزلزتم یحور طیارش اب شابرگد یاه هچب«
            :دهد یم حیضوت نینچ نیا ار وگلا یعولط
                            ار یگدنز لومعم هیور هرود کی یارب تیاهنرد شوروک  هک دنشاب ناشرب و رود یناسک ات دنراد جایتحا و دنیآ یم اجنیا هب
    نییعت ناشدوخ یارب ار یفده کی دارفا هک تسا نیا وگلا«
                            گنهرف و نابز شزومآ یاه سلاک هب رگید و دراذگ یم رانک  لد مه و وس مه رگیدمه اب و دننک ناش تیامح دنناوتب اعقاو
    فده نآ هب یتقو هک دنیوگ یم ناشدوخ نهذ یوت و دننک یم
                                            .دور یمن ییاداناک  دننک تسرد ناشدوخ یارب کچوک هعماج کی عقاو رد و دنشاب
    هابتشا رواب کی نیا .دوش یم مامت ما یگدنز یاه بارطضا ،مسرب
                            طابترا رد یسک چیه اب و متشاذگ رانک ار هسردم تدم کی«  ناش یحور تملاس و دنننکب ناش یرکف و یحور دشر هب کمک ات
    ای ،صخشم هطقن کی هب ندیسر اب ام مینک رکف یتقو ،تسا
                            هن ،متشاد راک هلصوح ون .متشادن ار یراک چیه هلصوح .مدوبن             ».دننک ظفح مه ار
    تلاکشم مامت ندش مامت دهاش ات تسا رارق ،نیعم فده کی
                            .یچیه ،یچیه – یتفر ینامهیم هن ،یسک اب تبحص هن ،سرد
                    ».میشاب نام یگدنز
                            رد ات مداد یم حیجرت مه زاب ،دوب بوخ اوه هک ییاهزور یتح     رگیدمه زا هداتفا رود ییاه هریزج
    یتلاکشم هک دنیب یم درف نوچ ،یعولط لوق هب ،هداس یلیخ
                                              ».منامب هناخ
    هب یا هزات تلاکشم یگدنز لصف ره یلو ،دنا هدش مامت                     یاه شابرگد هک دنام نیا توهبم لاس دنچ نیا رد شوروک
                            ،مدش یرتسب ناتسرامیب رد هک اجنادب ات دش راد شک نیا«
                    .دروآ یم شهارمه                         صاخ عمج ناش مادک ره و دنشاب رود رگیدمه زا ردق نیا« اداناک
                            .دنکن ادیپ یعلاطا یسک چیه ات متشاد رارصا مه یلیخ یلو
    میلست دهاوخ یمن ،رابت یناریا شابرگد تیعضو یورردور وا یلو                     مدآ هک دننکب ریس ییاه یداو یوت ای .دنشاب هتشاد ار ناشدوخ
                            مهب شهاگن و دمهفب یسک ادابم ات مدوب نارگن شا همه نوچ
    کچوک یاه هورگ لیکشت و هعماج هیقب زا ییادج هب ار هار و دوشب                            ».دنک ناش کرد دناوت یمن اه تقو یضعب
                                             ».دوشب ضوع
                      .دبایب یتسود                         ار وا اجنیا یاهرابت یناریا ،شابرگد ییاداناک هعماج زا رتشیب یلو
                            لکشم رگا اداناک رد هک دوب هدینش ار هعیاش نیا بترم شوروک
    لاثم هک میهدب شزومآ ار اه شابرگد دیاب ام هک مییوگن ارچ«                                   .دنتشاذگ یقاب برطضم
                            ،دوشب دیاش شا هقباس یارب ،دشاب هدرک ادیپ یناور تملاس
    یتیمها چیه ناشیارب ،دنونش یم هک ییاه فرح مامت لباقم رد                      نامه زا ،دوب شا هیحور و مسج عیرس تارییغت هب هاگآ هک وا
                              .دنک ادیپ راک ای دنک لیصحت دهاوخب هک اهدعب صوصخب
    هب ار سرتسا و بارطضا اب هلباقم یاه هار ینعی .دشاب هتشادن                     نیلوا دنچره .دوب هتفر واکناور اب تبحص لابند دورو یادتبا
                            اهنت مدید ،ندش یرتسب دعب .مدیسرت یم یلیخ نیمه یارب«
                     ».میزومایب دارفا                        رابت یناریا یهورگ غارس ار شوروک ،هسلج دنچ زا دعب وا واکناور
                            مدیمهف دعب« .درکن شهب یدایز کمک ناتسرامیب یلو ».متسین
    هب لیدبت یلامش یاکیرما میقم یاه شابرگد زا یخرب ،وا دید زا                        .دنشاب هتشاد وا اب یرتشیب یگنهرف کرد ات دتسرف یم
                            رتدب ار وت طیارش هکلب ،دنک یمن بوخ ار وت ندوب ناتسرامیب
    یعس دنراد« هک دنا هدش برطضم و نیگمغ یاه مدآ یرس کی                        دوش یم هاگن توافت هجوتم رما یادتبا نامه رد شوروک یلو Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017
                                              ».دنک یم مه
         ».دننک رتشیب ار رگیدمه بارطضا و مغ دننک یم                      ار اه هسلج نآ نیمه یارب ».مدوبن تحار نوشاهاب و«
                            هداوناخ تیامح زا و هدمآ اداناک هب اهنت نوچ دیوگ یم شوروک
    ام ارچ منک یم رکف اه تقو یضعب« ،دیوگ یم شوروک هک روط نآ ای                                     .دنک یمن لابند
                               .دشاب شیارب یتاجن هار تسناوتن ناتسرامیب ،هدنام رود
    دلایم تسین مهم لاصا لااح ؟مینک یم رکف مه هب هناملاظ ردق نیا                   نیبام ،رابت یناریا یاهواکناور زا یکی ،هبترم کی هک صوصخب
    ههبج رگیدمه هیلع رب هکنیا یاج هب ام ارچ – یرگید سک ره ای                     و تیوه هب هراشا یارب »یزاب سنجمه ملاک زا شیاه تبحص
                                   دوش یمن رپ هک یگدنز رد یاءلاخ
                »؟مینک یمن کمک مهب ،میریگب                                .دنک یم هدافتسا شوروک یسنج شیارگ
    شا یگدنز یورردور یاهدوبمک یلو – تسا هتشذگرد هتبلا دلایم  یلو .دنک تیذا دناوت یم ندنام اهنت هک متفرگ یمن یدج لیاوا«  ترفن زا یشان یشحف ،ارگ سنجمه کی یارب هک یا هملک
    هیاس ،اداناک میقم نابز یسراف ناشابرگد رگید یگدنز رب نانچمه  بش ره تفگ دوش یم ابیرقت .مدرک ادیپ یریگرد ،یتدم کی دعب         .تسین رتشیب 18
    رد ات دنگنج یم ،شوروک دننامه هک ییاه شابرگد .تسا هدنکفا  مباصعا یور نیا .ارچ ممهفب هکنیا نودب ،مدید یم ار ناریا باوخ  زا ،ینامرد یاهراک یخرب یارب شوروک هک اداناک رد یگدنز لیاوا
            .دنزاسب ار ناش یگدنز ،ییاداناک یتسب نب    ».ارچ ممهفب هکنیا نودب ،تشاذگ ریثات یلیخ  یهاگآ اهنآ هک دنام توهبم نیا زا مه درک یم هدافتسا مجرتم
                            اجنادب دنچره ،دننادب یزیچ هیقب دیسرت یم شوروک زونه  اه تقو یضعب« .دنرادن یسنج ناشابرگد عوضوم هب تبسن لماک
                            شیاهاپ و تسد شزرل یناب یراشف نیرت کچوک هک دوب هدیسر  اهنآ ات »،میوگ یم هچ مراد هک مداد یم حیضوت ناشهب لوا دیاب
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23