Page 25 - 1467
P. 25

رعش نیا زا رصنع7 نیا یاه هنومن .دنا مایپ ،تعاجش ،ملاک ،رکف ،ساسحا ،تیقلاخ ،لیخت رعش رصانع
        اضر رتکد باتک دادرارق و زوجم یب راشتنازاب              ،ییاشچ ،ییایوب ،ییاونش ،ییانیب هناگ5 ساوح یارو یا هلوقم ساسحا /ریوصت عادبا ناوت لیخت .دنیآ یم
                                          باوخ هک یتقو /ار زمرق ی هراتس نآ باوخ نم” رد هضیقن /سکوداراپ اب ار ینامسآ لیخت .تسا یتسوپ
   25                                            .دندمآ “تسا بوخ ندیباوخ ماب تشپ یور ردقچ” لایخ رد ینیمز ای “ما هدید ما هدوبن
                  ناریا رد ینهارب
                                          50 ات یا هرتک و یدارا عون 2 ؛هدش دیلوت ندیشیدنا اب ای ؛هدمآ رعشم /یهاگآ هب ناهگانب هدیقع ،هدیا ،رکف
    1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس ینهارب اضر شرسمه هتشون »زایا یاقآ یخزود راگزور«  دربراک یزیر همانرب ،تیقلاخ ،یبای لح هار ،شوه -قطنم رد مه لیخت رد مه .تسا یفطاع اقیمع رعش
                                          .تسا زغم رتیلاع زکارم لرتنک تحت دنمفده ینهذ تیلاعف یدارا /رعشم رکف .تسا تعاس 24 رد رازه
       باتک دادرارق و زوجم یب راشتنازاب و شیاریو هرابرد یتحص زاناس هیعلاطا
                                              .دندمآ “تسا بوخ نتفر یلم غاب ردقچ ” یدارا رکف و “دیآ یم یسک ” هلمج رد یا هرتک رکف

                                          ای رعاش رد یحور عضو رییغت ساسحا .دنک یم ریگرد ار زغم پچ هرکمین رعش یاه هیارآ نتفای .دنراد
                                          ،یزاب /یداش هناگ 6 لومشناهج تاناجیه زا یشخب ؛هدوب هفطاع ،سوه ،کرحم عبنم ؛هدوب بطاخم
                                          رد .دمآ “مشکب ار داوجدیس رتخد سیگ هک” رد مشخ ساسحا .تسا مشخ ،زازئمشا ،سرت ،یتفگش ،مغ
                                   !زیزع ناتسود
                                                 “.دسرت یمن تسا هدیشوپ ینابساپ تخر و” :دوش یم دیدشت تعاجش رصنع قانتخا
                      اجنیا رد رگا .مرادن لاعف روضح کوبسیف رد نم
                      و فلتخم لئاسم زا علاطا یارب رتشیب متسه
                      متوکس مهاوخ یم زورما اما .تسا ناتسود لاوحا
                                          دوجوم عضو رییغت ناهاوخ ظفاح .دنا یریگ لاف یارب ظفاح نایلزغ رد هدنیآ هب ینیبشوخ مایپ مود هنومن
                      هب ات منک هدافتسا یزاجم یوکس نیا زا و منکشب ار  ؛غورف "..یسک" رعش رد بلاقنا هعیلط مایپ لوا هنومن .دشاب یم مایپ رعاش تایلک رد مه رعش رد مه
                                          ندناوخ اب .دوب یعامتجا تلادع ناهاوخ امین .دندوب یدرف یدوبهب اب دوجوم عضو دوبهب ناهاوخ یدعس و
                      و مولعم صاخشا یونعم و یدام یاه هدافتسا ءوس  .تسا دوجوم عضو رییغت هب تساوخ "دیا یم یسک" رعش مایپ ؟تسیچ رعش ینا مایپ :دیسرپ دیاب رعش
                      ضارتعا ینهارب اضر رتکد مرسمه باتک زا مولعمان                  .تسا خیرات شیوپ تهج رد ،یقرتم رعش اذل
                                      .منک  .دشاب ون و هتسسگ لاماک ای هتسویپ هتشذگ تنس اب دناوت یم ؛هدروآ دیدپ ار ون یزیچ شنیرفآ تیقلاخ
                      یخزود راگزور باتک هک مدش علطم شیپ یدنچ  رد باسح تیقلاخ “.دراد رب نویلیم تسیب یور زا دروایب مک هکنآ یب /ار رازه یتح دناوت یم و” :هنومن
                      شخپ و پاچ ناریا رد ینوناق ریغ روط هب زایا یاقآ  تیقلاخ تفگ دیاب .هدمآ لانژیوا /لیصا و ناشخرد روطب ناریا 1340 ههد تیعمج زا لیماف 1000 قیرفت
                      هب ییلااب ژاریت اب باتک نیا مدینش .تسا هدش
                                          دوب یلاع شوهاب یناسنا غورف :تفرگ هجیتن دیاب رطس 2 نیا یور زا ینعی .دراد میقتسم تبسن شوه اب
                      یمسر یاه یشورفباتک رد یتح و دسر یم شورف
                                          ،ملع ،یقیسوم ،صقر ،یشاقن ،یبدا رثا ،کوج رد تیقلاخ .کاواس نظ نودب ؛داد طبر مهب ار ددع 2 هک
                      تسد .دوش یم هضرع ینوناقریغ تروص هب روشک
                                                                         .تسا فشک
                      مانمگ دارفا ینوناق بیقعت و درگیپ زا منادنزرف و نم
                                          یوگلا نوزوم ملاک .تسا عمج اب طابترا رد درف هتساوخ ،هدیقع ،رواب هیارا یارب یراتشون /یراتفگ ملاک
                      .دوب هاتوک ،دندوب هدرک ار راک نیا هک ییوجدوس و
                                          رعش نیا یاوتحم .دراد مرف و اوتحم ملاک .دشاب هتشاد دناوت یم ریغتم ناکرا نزو ای ییاوآ تباث ررکم
                      هجیتن رد و درب  یپ دارفا نیا تیوه هب دش یمن
                                          ،عفانم تیودحم رد تابلاقنا همه دننام نامرآ نیا .تسا تلادع نامرآ اب 57 نمهب بلاقنا ینیب شیپ
                      دوخ اب هک دوب زین یرگید تقیقح .میدرکن یضارتعا
                                          1948 ،هیسور 1917 ربتکا ،سیراپ 1872 نومک -دش هدیشک ههار یب هب تورث ،تلزنم ،تردق ،تاناکما
       شنامر نیرت بوبحم و نیرتمهم ار نآ مرسمه هک ینامر ،لاس هاجنپ زا دعب لقالا هک مدرک رکف
                                          و تیمکاح شرتسگ هن ،بلاقنا راعش ینعی یناگمه تلادع هب ندیسرن اهنآ .ناریا ،ابوک ،مانتیو ات نیچ
       یتمینغ دوخ نیا .تسا هدش هضرع قاتشم ناگدنناوخ هب ؛هدشن هدناوخ لاس هاجنپ و دناد یم
                                                                      .دنداد ناشن ار ،تلود
       مسا اب و راختفا اب و ینلع روط هب رگ هدافتسا ءوس و وجدوس صخش راب نیا هک مدید اریخا اما .دوب
                                          شیپ .تسا لامرن یسح یاه هداد یارو ،هدنیآ رد دادخر /روما کاردا Clairvoyance ندش تارب لد هب
       مان هب یصخش .دشورف یم اج همه رد و هدرک یراتساریو ار نآ و هدرب رثا هب تسد شدوخ یعقاو
       یا هزاجا چیه درف نیا هکنیا زا ادج هک منک ملاعا دیاب !نکممان مان هب یتیاس رد و یدرجرهش ماهرپ  سیاب ،یتابثا سیاب ار ییوگشیپ ،یملع یاهشهوژپ هب انب .درادن یطبر ثداوح شیادیپ هب ثداوح ینیب
       هزاجا نودب ار ینهارب نتم و هدز بیجع راک نیا هب تسد هنافساتم ،درادن منادنزرف و رسمه زا  لامرناراپ ناوت تروصب هاوخلد هشیدنا ،ینهذ تابثا ،یسح تشن ،دوخ رد مهوت ،تورپه ،کلک ،یراظتنا
                    .تسین لوبق لباق لاصا رگید نیا و .تسا هدرک یراتساریو  باوخ ماگنهب نهذ رد اهناجیه ،ساوح ،ریواصت ،اهرادنپ ایور .دنناوخ یم ESP یسحارف کاردا یملع هبش
       ینهارب اضر و نم جاودزا و ییانشآ نسمه ابیرقت زایا یاقآ یخزود راگزور هک دینادب تسا بلاج  ،سوباک اب ایور یهاگ .دنوش یم رتدیدش یزغم جاوما و REM مشچ دنت تکرح ایور رد .دشاب یم هدارایب
       کیدزن نم .میدرک جاودزا هاجنپ لاس رد و میدش انشآ نارهت هاگشناد رد هن و لهچ لاس ام .تسا                   .دوش یم هارمه نایذه ،بت
       مامت دهاش ،ینهارب اضر اب بیشن و زارف رپ یگدنز نیا لوط رد و ما هدرک یگدنز اضر اب لاس هاجنپ  زا هتفرگ زاگ مد یرام :دید باوخ رد یناملآ نادیمیش هلوکک .دنک یم کمک ییوجهراچ هب ایور یهاگ
  In touch with Iranian diversity
       .دراد رمع زایا رمع ی هزادنا ام ی هطبار رمع لاس تفه و لهچ .ما هدوب نامر نیا هب طوبرم یاه قافتا  ار یلآ یمیش راررف یوقلح لومرف ؛درک لصو مهب ار هریجنز یمیش لومرف دش اپ باوخ زا .تشذگ شیوربور
       ار ینهارب اضر نتم هک دهد یم هزاجا دوخ هب روطچ ،ترهش یایوج ناوج کی هک ممهف یمن نونکا  .دندرب راکب نهک یاهپیت / پیت هکرآ یاهدامن گنوی و هاگآان تایسنج دیورف ایور ریبعت دروم رد .درک فشک
       تسد ناشیا !هدنسیون علاطا و تیاضر نودب ای و !دادرارق و هزاجا نودب مه نآ ؟دنک یراتساریو  تیاده دیاش .درک ریبعت ار باتک یایور پیدوا هدقع یواکناور اب "نسنی یاویدارگ مهوت و ایور" رد دیورف
       ناشیا .دشورف یم و هتشاذگ نوزامآ رد و دنک یم غیلبت یگداس هب ار نآ و هدرب ینهارب باتک هب      .تشاد رظن رد ار یریثا نز باتک2 نیا ندناوخ اب روک فوب رد مه
       یبدا تایح رد هکلب دهاوخ یمن یراتساریو اهنت هن هک دنک یم شیاریو و دنک یم ضوع ار یسک نتم  ینیب شیپ هک تفگ ناوت یمن اذل .دوش ثعاب ار بلاقنا نوچ ینلاک هدیدپ هک تسا جراخ درف کی ناوت زا
                 .تسا هدرک یراتساریو نم مشچ یولج ار بدا ناگرزب راثآ شدوخ  یطبر ،تس اوه راشف ،امد ،یجرش ،ربا ،داب عبات -ناراب ندمآ .دش دهاوخ نآ شیادیپ ثعاب رعاش بلاقنا
                                          نارحب اب 57 نهب رد یلو ؛دشن قفوم ینیع طیارش دوبن اب 42 دادرخ رد "یسک" .درادن ناراب ینیب شیپ هب
                                                                        .دش زوریپ میژر
                                          ناریا رد تساوخ ار 2 ج ج زا سپ نپاژ رد روترآ کم لارنژ یناینب مرفر قفوم هژرپ اکیرمآ ،42 دادرخ رد
                                          بازحا یدازآ اب تلود همانرب یقرتم ینپاژ نارکفنشور کمک اب روترآ کم هک دوب نیا رد توافت .دنک هدایپ
                                          .یناریا نارکفنشور اب ترواشم نودب ؛دوب یجراخ هخسن ناریا رد مرفر یدنک دهع رد یلو .دندرک هدایپ ار
                                          ،رصن نیسح دیس ،یرهطم ،یتعیرش ،دمحا لآ للاج ،یباحس رتکد ،ناگرزاب سدنهم نوچ یناسک اذل
                                          نیا ندوب ییاکیرمآ رطاخب مه رلاوکس نارکفنشور ؛دندرک حرطم ار یگدزبرغ اب تفلاخم -یقارن ،دیدرف
                                                                      .دندرک تفلاخم همانرب
                                          دننام وگشیپ .دوش یم غیرد تلود زا نامرد اذل .دهد یم ،تلود هن ،هدنناوخ هب ار بلاقنا ربخ وگشیپ
                                          تسا یبدا دقن ایور و باوخ ریبعت .دن یرگید زیچ ضرم یاوادم و تلع یلو ؛دهد یم ار ضرم ربخ گشزپ
                                          یصخش ییوگشیپ .دور یم راکب رفس ،یراتفر میمصت ،هدنیآ زا ربخ یارب ظفاح لاف .دنام یم تایبدا رد هک
                                                                   .دوش یم ریبعت دادخر اب اهدعب
                                          و یبدا دقن رگا یعامتجا ییوگشیپ رورم رد .دنکب تسناوت یمن یراک غورف ،ردارب و دوخ گرم دروم رد
                                          ار اهنآ ؛هدرک یبای هشیر ار تیمکاح رییغت و بلاقنا زورب تسناوت یم تلود ؛دش یم عقومب باوخ ریبعت
                                          رییغت رد ؛هدوب تایبدا ریبعت رد اهنت یعامتجا ،یا هدیدپ ،یصخش یاهدادخر یریگشیپ سپ .دنک میمرت
    Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017  یا هزاجا هچ درف نیا هب هک مدیسرپ وا زا و مدناسر ینهارب اضر رتکد علاطا هب ار هلئسم نیا نم  یاهرایعم رطاخب اریز .تسا تخس مه دوجوم عضو شریذپ یهاگ .درادن یدوس لامع ؛تسا یساسحا
                                                                    .تسا رثا یب ثداوح ریسم
                                          هتشذگ مایا هطبغ اذل .دیآیب دیدپ یدادیور ات دنرامشیب طیارش و لماوع ؛تسا ریذپان تشگرب نامز

                                          طبض نهذ رد یفطاع سیاب رطاخب تارییغت .دریذپب دناوت یمن درف ار زورما تیعقاو هتشذگ هب یفطاع
                                          مدرم شلات و تفن دمآرد نوچ .تسا تسردان نیا !تسا لاح زا رتهب هتشذگ :دنک یم رارکت درف ؛هدشن
       رب اهنت یشومارف یرامیب و دنک یم یگدنز لاحرس و تسا ملاس مرسمه هک دینادب ار نیا !تسا هداد
                                                          .دروآ دیدپ یدام دویهب ،هیامرس تشابنا ینعی لاس40 رد
       .دوش یمن هدید وا تیصخش و هظفاح رد یللخ نیرتکچوک .تسا هتشاذگ ریثات وا تدم هاتوک تارطاخ
                                          لباق ،موس قش ،یرتسکاخ دناوت یم ؛دشاب تسرد /طلغ ،بوخ /دب ،دیفس /هایس یونث دناوت یم یرواد
       زگره هک تفگ و دش هتفشآرب یلیخ ،دینش ار هیضق نیا هک یتقو .تسا راوتسا هشیمه لثم وا قطنم
                                          رعش رد تیونث صخاش هنومن لدیب .تسا جیار یلیخ یسراف هلاس رازه تایبدا رد تیونث .دشاب ثحب
       لاس و نس نیا رد وا لاح نارگن ادج نم هک دش تحاران ردقنآ .تسا هدادن یسک هب یا هزاجا نینچ
       اب ار هملاکم نیا زا یا هظحل .متشاذگ یم نایم رد ار عوضوم شدوخ اب دیاب و دوبن یا هراچ اما .مدش
       ار هظحل نیا .دروایب لقع رس ار ناشنارادفرط و بلط ترهش دارفا دناوتب دیاش هک مدرک طبض ملیابم
                                                    ..تس یدنخبل نآ دیاش یگدنز :تشون مه بارهس .دنز یم رود ار دوبن /دوب
       یخلت عوضوم نینچ کی هب اه تدم زا دعب نم تسپ نیلوا هک مفساتم .مراذگ یم نایم رد امش اب
                                                                         27/ 09/ 2017
       فلتخم یاه باتک ینوناقریغ پاچ همه نیا هب یضارتعا زین لاحبات و میتسین رادلوپ ام .دزادرپ یم  تیعطق ینعی ..دیاش یگدنز :تشون رگید یدلوت رد .دروآ یم "دیاش" اب ار هثلاث یهاگ غورف :هنومن .تسا
                                                                           :عبانم
   25   تلاکشم مرسمه یرامیب هک یلاح رد یلو میرخ یم ناج هب ار اه تمهت عاونا مادم و میدرکن مرسمه  ،زونه رشن :نارهت ،یدیمح انیت همجرت ،گیرک لکیام ،نملیه ،1395 ،شرعش و دازخرف خورف :اهنت ینز
             .تشذگ میهاوخن وا باتک رد فرصت و لخد و لعج زا ؛هدرک داجیا ام یارب یدایز
                                                                     .هحفص 320 ،لوا پاچ
                                   یتحص زاناس             زغم راتخاس رد غورف رعش aspx.2-http://chalipa.blogfa.com/post
                         هاگشناد داتسا مجرتم / ینهارب اضر رسمه                رعش قطنم 5283=http://www.matneno.com/?p
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30