Page 24 - 1467
P. 24

‹
                                                                    دقن - تایبدا

    و نیسح لاوم هار ،دش رارکت خیرات موادت رد هک هچنآ یلو ،درک لاغشا ار خیرات زا یا هشوگ دیزی دنچ ره"
                                                 رعش رد ییوگ شیپ
    نیدب .تسا نیسح لاوم هار دننک یم و دندرک رارکت اه قلخ هک ار هچنآ .دیزی تموکح هن ،دوب وا یرادیاپ                          24
    زین ام و .تسا هیجوت لباق انبور کی ناونع هب یقیقح ملاسا ،یتسیسکرام هعماج کی رد هک تسا هنوگ
    ماما و اضر ماما هدرک رظن ار دوخ مه هاش ".مینک یم دییأت ار یلع ملاسا و ،ینیسح ملاسا ار یملاسا نینچ
                    .منطو یارب نم تیرومام باتک رد -درک یم دادملق نامز
    ،داوج دیس” یعیش تاراشا و اهدامن دازخرف غورف 1343 هدیرفآ تسین سکچیه لثم هک یسک رعش رد
    “هیدمحم نادیم ،نایحاتفم دجسم ،الله پملا ،تاجاحلا تجاح ،تاضقلا یضاق ،زبس ،زامن ،نامز ماما                  ناراب نژیب رتکد هتشون
    هزرابم رد هدازدمحا و اقب یروئت در رد نایوپ نوچ یبلاقنا نارگشنک زا نارعاش :تفگ ناوت یم .دنتفر راکب                         1396 مهر 7 هعمج - 1467 هرامش / 24 لاس
   http://www.bbc.com/ .دندرک ییوگشیپ رتقیقد ار بلاقنا هلحرم ،کیتکات مه یژتارتسا مه -هناحلسم
    یرکفنشور ؛نایوپ زیورپ ریما siahkal_faraj_sarkouhi.shtml_l42_110203/02/2011/persian/iran          هچ ره .تسا ءایشا تاناکما رب نهذ تردق لیخت
                         یهوکرس جرف -دنام هدناوخان هک یبلاقنا                سلااو – .تسا رتگرتس رعاش دشاب رتگرتس نهذ
    نیا .دهد یم ناشن ار لاح هب و هدنیآ هب لاح زا نامز رود هک تسا "ما هدید باوخ نم" رعش نایاپ و زاغآ        .اکیرمآ تسینردم رعاش 1955-1879 زنویتس
    اب هکلب ؛هدوبن م1321 هتناد یهلا یدمک ،یناساس دهع همان فاریوادرا ،شمگلیگ تاوما رفس هیبش باوخ              وطسرا .تسا یرادیب رد ایور دیما
    .یسیلگنا هب تیار و تسار =هترا = ادرا .دراد صاخ یناکم-نامز گَت /رهُم نارهت 40 ههد ینابایخ یاهریوصت       هراب رد اهییوگشیپ یخرب رعاش دنچ راثآ رد
    یلیثمت رفس باوخ رد هک تسا همواه هایگ نادرگناور هباشون اب دبوم ،نیتسار /سیدق فاریو ،فاریوادرا         هدش طبض یعامتجا ،یصخش ،یعیبط یاهدادخر
            .داد خر دعب لاس 14 هک تسا یزیخاتسر دیون غورف رعش یلو .دنیب یم جارعم و             ینعی متا /هرذ راتخاس یرجه12 نرق ،فتاه .دنا
    ،هتسباو /رودارپمک یراد هیامرس =لاوک یسپپ ،نیچ خرس مچرپ = زمرق هراتس :غورف رعش یسانش هناشن           کی یاراد یسمش هموظنم اب ار اهنورتکلا اب هتسه
    2 ناهج و برغ 1 ناهج ریز دنه و نیچ نوچ دهعتمریغ ای موس ناهج =موس سلاک ،یزاب شتآ =بلاقنا            هک ار هرذ ره لد :درک هراعتسا تارایس اب زکرم
    .هدش حیولت هناخپوت نادیم ،هاگراتشک ،یناکت هناخ اب بلاقنا رهق .تسا نیرز /دیفس هراتس گنر .هاگودرا        رد ییوگشیپ نیا .ینیب نایم رد شیباتفآ /یفاکشب
    ارم مسا تشاد رارصا مه غورف :تفگ 2017 هبحاصم رد خینوم رد عورف هدناوخ رسپ ،یروصنم نیسح             یارب فیلدنم لودج هب دروفرتار فشک رد 19 هدس
    هیدجما مویداتسا یاهفرط ،هلودلا نیزم رادنکلاب هقاتا3 نامتراپآ کیدزن نیورپ نویسناپ "موس سلاک" رد        .دیسر یمتا ددع هب انب تعیبط رصانع یدنب هتسد
      .دوب هدنام غورف ریمض رد موس سلاک دیاش .مناوخب متسناوت یم همانزور هلاس6 نم اریز ؛دسیونب          یامن بطق ،جنسامد ،ضبن دناوت یم بوخ رعش
    دننام اهرکف نیا .دنک مگ زیا رشن رد ات ؛هتشاد نهذ رد یلودج رد غورف ار اه هناشن نیا تفگ ناوت یمن        ناگس یوعوع" هدیصق رد :اه هنومن .دشاب هعماج
    .دننک یم داجیا لیوات یاج ؛دننک زورب رعش رد ات هدمآ هاگآ هب هاگآدوخان زا روک فوب رد تیاده یاهرکف        رد لوغم هلمح یناغرف فیس "درذگب زین امش
    ،یبای بوچراچ ار نآ ناوت یم هک دنا ینورد ناماس کی عبات ؛هدوبن یقافتا ،یا هرتک اه هناشن نیا ینعی  ،ناشراثآ ندناوخ رد .تساهدادیور ییوگشیپ بوخ نارعاش یاهتراهم زا یکی .دناوخ نارذگ ار تلاف خیرات
    ریباعت ناوت یم ظفل نیا زا .تخرد :دیوگ یم یسک .تسا یعیبط ریسفت مه نابز رد .درک ریسفت ،دقن  800 فرظ هک تسا هنارعاش تراهم نیا یلاع هنومن ظفاح .دننک یم یتآ یاهدادخر هب هراشا تایبا یخرب
    لیاح ،یصوصخ میرح ،هار هناشن ،هیاس ،هنلا ،لگ ،هویم ،لیخد ،رانچ ،تایح ،یزبس :تشاد نوگانوگ  .دننک یم یتآ لاف و هتشذگ شاف یارب هراختسا و یریگ لاف وا تایلک اب مدرم لاس
                                  .دید دادسنا  هک درک هراعتسا ار روشک یسایس نادنبخی یاضف ناوخا ناتسمز .دراد یپ رد ار تارییغت یعیبط متیر
                                        .دنک بوکرس دناوت یمن تلود هک تسا هلزلز دننام ینیع هدیدپ کی بلاقنا هتبلا .دیآ رسب ناتسمز یحیولت
                                        و یهایس .تسا مدرم ندش یرج تیمکاح نارحب ینیع طیارش ،ناگدبز ینهذ رصنع قیفلت زوریپ بلاقنا
                                        تشپ هب نیز یهگ :یسودرف یایوپ ریوصت لوق هب ؛دراد یپ رد ار ییانشور هخرچ ؛هتشاد متیر مه هطلس
                                        اب .درک ییوگشیپ ناوت یم ار تایح یفن گرم ؛تسا یلعف داضتم یتآ سدح ینعی .نیز هب تشپ یهگ و
                                                      .دوزفا گرب و هخاش ییوگشیپ نیا هب ناوت یم تیقلاخ و لیخت
                                        دعب و دوخ گرم لوا بیترت ،ناتسمز رد ش گرم ییوگشیپ3 ؛هدیشخرد رتشیب غورف رعش ههد6 تشذگ اب In touch with Iranian diversity
                                        رعش رد گرم یصخش دادخر ینیب شیپ .دنوش یم یفاکشاو شراثآ رد یملاسا بلاقنا شیادیپ ،نودیرف
                                        .داد ماجنا 1340 ههد لوا همین رد غورف ار تسین سک چیه لثم هک یسک رد یعامتجا بلاقنا و اهدعب
                                        رد 45 نمهب ،ناتسمز طسو رد یزور وا .درک ینیبشیپ نازخ ای ناتسمز ،راهب لصف3 رد ار دوخ گرم غورف
                                             :تشون خینوم رد نودیرف شردارب هب ؟1343 همان نیرخآ رد غورف .درم ،لیبوموتا فداصت
                                        یم ار نیا نم .تسا وت تبون نم زا دعب و متسه نم دریم یم ام لیماف رد هک یسک نیلوا تهج ره هب
                                        هک تسادص اهنت" رد گرم غورف یارب .تسویپ تقیقح هب 71 دادرم و 45 نمهب رد ییوگشیپ نیا .مناد
                                        یعیبط /رون روعش هب نتخیر و /دیشروخ نشور لصا هب /نتسویپ" ،ینافرع ،یکاخریغ ،ینامسآ "دنام یم
                                                .درک ینیب شیپ یتسردب غورف ار ،تیدبا ینعی ،گرم زا سپ دوخ یروآمان ".تسا
                                        هک تسا "نم" یوار .دورس یگلاس35 نسب نارهت رد 40 ههد لیاوا ار "..یسک" رعش 1345-1313 غورف
                                        باوخ نم" رعش رخآ و لوا رطس .دور یم هدنیآ و لاح یاهنامز و یکدوک هب ولج و بقع لایخ و نامز رد
                                        لاح نامز هب "ما هدید باوخ نم" یلقن یضام اب نایاپ رد ؛هداد ناشن ار هجرد 360 هتسب رود کی "ما هدید
                                        ندناوخ"هتسب مشچ" .دنا یوار غولب و یکدوک نس عبات تاحلاطصا ،اهژامیا ،اه هژاو لصافم رد .دسر یم
                                                   .دهاوخ یم هداعلا قراخ دادعتسا و نیرمت -باوخ یارب رگید مان - باتک
                                        یملاسا و یرهق بلاقنا "تسین سک چیه لثم هک یسک" ییوگشیپ .درک ریبعت رعش رد ار یباوخ غورف
                                        و هداعلا قراخ داعبا "یسک" نیا ،رعش رد نآ رارکت و 2لصفم رد "دیآ یم یسک" هراب3 دیکات .تسا
                                        رد .دشک یم کرس مه رعش نیا رد یژرنا و هزیگنا نودب "لبنت ردپ" زاب یلو .دریگ یم ترکنک /صخشم
    ،ناراب تارطق :هدش بیرضت رامشیب داعبا رد "یسک" ؛هدش نامسیدنرگآ /ییامنگرزب رعش ینایاپ لصفم رد           .دندش هصلاخ تلادع یارب هعماج لامآ نایاپ
    "نتسش هشیش ،وراج و بآ ،شفک ندش تفج ،مشچ کلپ" تاداقتعا .تس وب بش هک یسلطا یاهلگ  هب رجنم 42-39 سفنت ؟دنتفر یم هرفط مدرم داشرا زا هک دوب یفخم بازحا هب داقتنا ردپ لاعفنا نیا ایآ
    نتخیمآ اب کیفارگویبوتا روطب زکرام و اکفاک عون زا ییوداج مسیلائر .دنوش یم دیکات "موش روک" مسق اب  لاعفنا نیا .دش میژر یرهق یزادنارب تارظن زورب هب رجنم دعب ناقفخ و نایوجشناد نویساردفنک شیادیپ
    زا ینعی نامز رد نتفر ولج /بقع رگنایب یراوس "هخرچراچ" لایخ .دندش ریوصت تیعقاو ،باوخ ،لایخ  ،ناتسدرک هدازفیرش مایق رد میژر ینوگنرس راعش هب کاواس دیدش بوکرس و بولغم نارکفنشور نایم رد
    "ییحی هخرچراچ" دودحم تارطاخ اب یموس سلاک یکدوک هب ناهج عاضوا نتسناد اب یگلاس30 لاح نامز  رد "بلاقنا" ظفل .دیسر لکهایس رد هناحلسم هزرابم زاغآ ،نیطسلف هب داژنکاپ هناحلسم هورگ تکرح
             .تسه "دنک یم تمسق" لایخ هدنیآ هب گرزب یشهج و "ردپ یلبنت" تیعقاو ای  ریزو تسخن 1343 رد ملاسا ناییادف زا ییاراخب .دش جیار تلود تاغیلبت رد 41 نمهب دیفس بلااقنا
    ،تخاسریز ،تشادهب ،راک ،کاشوپ ،تاحیرفت ،یضارا میسقت اب تلادع یارب “یزاب شتآ” ار بلاقنا رعش نیا  رمرم خاک رد یدابآ سمش ؛درک رورت اهییاکیرمآ ییاضق تینوصم /نویسلاوتیپاک اب هطبار رد ار روصنم
                                 :دناوخ یم کاروخ                      .درک یزادنا ریت 1344 هاش رورت دصقب
                      دیآ یم یزاب شتآ بش رد هناخپوت نامسآ زا یسک  ثحب ار "اتسور قیرط زا اهرهش هرصاحم" وئام زت ینارهت ابابناخ ،هاوخکین 1335 خینوم هنابش یاهثحب رد
                                دزادنا یم ار هرفس و  ناردارب لمع ،ییاشلا شوروک رتکد تارظن ،42 نمهب رد هدوت بزح زا یبلاقنا نامزاس باعشنا .دندرک
                               دنک یم تمسق ار نان و  هاگآ ریمض هب هعماج نطب زا ناوتب دیاش مه ار ،مرهد هاگساپ هب هلمح اب 1343 ییاقشق نمهب و یلوکشک Vol. 24 / No. 1467 - Friday, Sep 29, 2017
                              دنک یم تمسق ار یسپپ و                             .درک یبایدر غورف
                             دنک یم تمسق ار یلم غاب و  ایلاتیا ،ورازپ –فلوم یامنیس هراونشج رد غورف .دش موکحم مادعا هب هاگداد رد هطبار نیا رد هاوخکین
                          دنک یم تمسق ار هفرس هایس تبرش و  مادعا فیفخت یارب برغ رد یا هناسر غیلبت هب لاد وا هب یا همان غورف .تشاد هبحاصم یچولوترب اب 1342
                          دنک یم تمسق ار یسیون مسا زور و  .درک یناهج هنادنمزوریپ ار مادعا نیا عفر "نامیپ" هیرشن و اذغ باصتعا اب نویساردفنک هک داد هاوخکین
                          دنک یم تمسق ار هناخضیرم ی هرمن و            http://senobari.blogfa.com/page/dialogue-farrokhzad
                         دنک یم تمسق ار یکیتسلا یاه همکچ و  یارب“ :دش هدید یخرسلگ 1352 تایعافد "نیسح لاوم هار ،دیهش ،قلخ" رد 57 نمهب بلاقنا ینید عون
                                                                             24
                           دنک یم تمسق ار نیدرف یامنیس و  نیسح لاوم یگدنز .مدیسر مسیلایسوس هب هاگنآ و متسج ملاسا بتکم رد ار یعامتجا تلادع راب نیتسخن
                       دنک یم تمسق ار داوجدیس رتخد یاه تخر و  همکاحم هاگداد نیا رد دوخ نهیم مورحم یاه قلخ یارب ،فک رب ناج هک تسام ینونکا یگدنز رادومن
                         دنک یم تمسق دشاب هدرک داب ار هچره و " .دش دیهش و داتسیا وا .تشاد تردق و تموکح ،نوشق ،هاگراب ،دیزی و .دوب تیلقا رد وا .میوش یم
                                دهد یم ار ام مهس و
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29