Page 8 - Issue No.1431
P. 8

... مامت یاه سوباک
                                                                             8


                                                            یسایس تﻻاقم    اکیرمآ مسیلایرپما – لانویسان یروهمج سیئر هنابش  عون و یگنوگچ هب فوطعم رتشیب نیتوپ زا ﭗمارت  ینکش تنس ایناولیسنپ و نسناکسیو ،ناگیشیم  راشف تسایس ندرک ییارجا یارب ﭗمارت تسد دریگ 1395 بهمن 1 هعهج - 1431 هراهش / 24 لاس
    نیرتگرزب ناونع هب نیچ ﭗمارت یارب .دوب دهاوخ  تسا نیتوپ نینهآ تشم اب و عطاق یرادتموکح  و ﭗمارت هب ار دوخ یار راوید نیا تسکش اب و هدرک  هقطنم .دش دهاوخ زاب ناریا هب تبسن یو دیدهت و
    یقلت ادرف یاکیرمآ ینومژه هدننک دیدهت و بیقر  رایسب وکسم ناربهر یارب ریخا یاه لاس رد هک  ناغمرا تکلاف و رقف زا ریغ هب ،دنداد ناهاوخیروهمج  مه هک نآ مطلات رپ یاه بآ و سراف جیلخ ساسح
    رب یو زکرمت نیرتشیب لیلد نیمه هب و دوش یم  طباور تدم هاتوک رد دیاش .تسا هتشاد یرو هرهب  و ﭗمارت یارب کیزکم عوضوم .تسا هتشادن یرگید  و هدحتم تلاایا یگنج یاه یتشک ددرت لحم نامز
    هیامرس ندنادرگزاب لاامتحا و روشک نیا دشر راهم  هک نوچ دنک هبرجت ار یبسن دوبهب کی روشک ود  ریثات زا ادج و تسا هیوسود یزاب کی ناهاوخیروهمج  زا تسا یبرع هنایمرواخ تفن لماح یاه شک تفن
    .تفرگ دهاوخ رارق نیچ رد هتفخ ییاکیرمآ یاه  رایسب یاه شنت دیدشت و طباور نیا بیرخت لاوصا  نامه هب فوطعم رتشیب دیاش اتفن نامیپ یداصتقا  ،یتاعلاطا یاهداهن نیب هرذ ریز تدش هب سپ نیا
    زا و دنناد یم یبوخ هب مه ینیچ تاماقم ار نیا  طسوت بویعم تسایس کی یاتسار رد و یعونصم  روشک یتیعمج بیکرت هک دشاب یترجاهم تارییغت  و تفرگ دهاوخ رارق روشک نیا یماظن و یتینما
    یاه شلاچ و تخس یاهزور یارب ار دوخ نونکا مه  یارب یدرواتسد اهنت هن هک تسا هدش ماجنا امابوا میت  یاه هرود رد اه تارکمد دوس هب ار ناگدنهد یار و  یلماعت ثاریم هب نداد نایاپ و ییامندوخ یارب ﭗمارت
    هدامآ نتگنیشاو اب طباور رد و یناهج هصرع رد گرزب  قطانم رد روشک نیا یاوزنا هب هکلب هتشادن نتگنیشاو             .تسا هداد رییغت یتاباختنا ریخا  لمعلا سکع ،تسا هدش هک مه صوصخ نیا رد امابوا
    ریذپ بیسآ رایسب هک کیزکم سکع هب اما .دننک یم  نودب .تسا هدرک کمک زین هنایمرواخ نوچ یساسح  – نتگنیشاو طباور امابوا یروهمج تسایر هرود رد  دهاوخ ماجنا ینیب شیپ لباقریغ و زیمآدیدهت یاه
    یریگولگ همقل نیچ صوصخ نیا رد دوب دهاوخ  عفانم نیب ییاهن لیلحت رد هک تیعقاو نیا دیدرت  هب ریخا لاس ود رد یتح و درس هشیمه ویوآ لت  دیاب ناریا یتینما و یساملپید هاگتسد نونکا مه .داد
    .دعلبب ار نآ دناوت یمن یتحار هب ﭗمارت هک تسا  رد نیداینب »عفانم داضت« کی نتگنیشاو و وکسم  حلص حرط« تسکش زا دعب و تسا هدوب جنشتم تدش  لااب یدایز رایسب نازیم هب ار دوخ یرایشوه حطس
    ود نیب تراجت یرلاد درایلیم دصشش دودح مجح  هبساحم کی دراد دوجو یی هقطنم و یناهج هصرع  روما ریزو »یرک ناج« هجوت نوناک رد هک »هنایمرواخ  ،دننک زیهرپ تدش هب زاس هناهب تامادقا زا و هدرب
    رلاد درایلیم رازه هس زا شیب نینچ مه و روشک  ناربهر مه و اکیرمآ ناربهر مه هک تسا یعوضوم  یاه ینکشراک لیلد هب ،دوب اکیرمآ رگارادم هجراخ  شنت یارب یی هناهب نیرتکچوک رظتنم بیقر نوچ
    یاه مرها نیچ یراد هنازخ رد ییاکیرمآ هضرق قاروا  نیتوپ تاراهظا .دنشاب یم هاگآ نآ رب یبوخ هب هیسور  یزاس کرهش هنماد شرتسگ و »وهایناتن نیماینب«  یروهمج تسایر نارود لاوصا .دوب دهاوخ ینیرفآ
    تینوصم کی یدودح ات هک دنشاب یم یدنمتردق  نارود رد روشک ود نیب طباور یگنوگچ صوصخ رد  زگره ینیطسلف یلاغشا قطانم رد ینوناقریغ یاه  میت و صوصخ نیا رد یو فادها هب هجوت اب ﭗمارت
    لیلد نیمه هب .دنک یم همیب اه ینیچ یارب ار یبسن  رد هزادنا نامه هب ﭗمارت دلانود یروهمج تسایر  رخآ یاه هام رد یتح هک تسا تسرد .دشن میمرت  ندوب یناریادض هب هک دیدج تلود یماظن – یتینما
    میقتسم دروخرب کسیر ﭗمارت هک دسر یم رظن هب  یو بیقر سکع هب هک تسا یسایس یامگارپ یاتسار  و یگشیمه تنس قبط یو امابوا یروهمج تسایر  و تخس نارود ناریا هعماج و تلود یارب ،دنا هرهش
    کی رد ار نآ نکشرمک یاه هنیزه رطاخب نکپ اب  هب فوطعم ،نایب رد امابوا و اه تارکمد اب شلاچ یارب  اب ار دوخ تقفاوم روشک ود نیب ینتسسگان یاهدنویپ  دناوت یم هظحل ره هک تسا یی هوقلاب تادیدهت لماح
    نداد رارق راشف تحت تمس هب سوکعم یسدنهم  نکمم تلاح نیرتهب رد .دشاب یم یساسحا تاراهظا  یداصتقا یاه کمک بلاق رد رلاد درایلیم 3۵ یاطعا        .دیآرد لعفلاب تروص هب
    داد دهاوخ رارق ینوماریپ هقطنم رد نارحب داجیا و                                هجوت اب یملاسا مسیرورت اب هزرابم یگنوگچ دروم رد
    یایرد هقطنم ندرک جنشتم نآ نوناک لاامتحا هک                                  تسین صخشم زونه ﭗمارت ضیقن و دض تاراهظا هب
    ینفلت سامت .دشاب یم ناویات صوصخ هب و نیچ                                   یماح یاهروشک صوصخ رد دوخ تسایس یو هک
    یزوریپ یادرف رد ناویات یروهمج سیئر و ﭗمارت                                  و هیکرت ،رطق ،ناتسبرع نوچ یتسیرورت یاه هورگ
    ریخا یاه هد یتنس تسایس فلاخ هب هک ﭗمارت                                   مه هک اجنآ زا .درک دهاوخ میظنت هنوگچ ار ناتسکاپ
                                                                            In touch with Iranian diversity
    کی ،دوب دحاو نیچ نتفریذپ صوصخ رد نتگنیشاو                                  هیسور لاعف روضح اب هنایمرواخ هقطنم رد نونکا
    هدوب ینیرفآ شنت تسایس نیمه زا نشور هناشن                                   یم رظن هب تسا هدش فیعضت تدش هب اکیرمآ عفانم
    کی یارب ار دوخ نیچ ناربهر نونکا مه زا .تسا                                  یروهمج تسایر تاغیلبت نارود سکع هب هک دسر
    نیا و دنا هدرک هدامآ نتگنیشاو اب گرزب ییورایور                                یتح و ناتسبرع روحم اب هطبار میمرت رد یعس یو
    تبسن اه ینیچ شنکاو رد یبوخ هب ناوت یم ار                                   و ﭗمارت هناباوم تراجت ینیب ناهج رد .دنک هیکرت
    هدهاشم ناویات دروم رد ﭗمارت درکلمع و راتفر هب                                یطیارش چیه تحت ،یو راک هظفاحمون نایماح لاوصا
    رایسب ار رطخ نیچ هک یلاح رد لیلد نیمه هب .درک                                تایانج رد تردابم ای و رشب قوقح ضقن عوضوم
    مسیتامگارپ ساسا رب زین هیسور و دنرادنپ یم یدج                                دهاوخن حرطم )نمی نوچ( ینارحب قطانم رد یگنج
    و تسود کی زگره اکیرمآ هک دناد یم یسایس                                رتشیب دریگ ماجنا یشک ورگ و ینز هناچ مه رگا و دوب
    راظتنا دیاب ،دوب دهاوخن نانآ یارب یدربهار کیرش                                نینچ زا تیامح تهج رتشیب یاهب نییعت لوح
    ،یسایس کیژتارتسا داحتا و دیدج تابسانم کی                                یارگداینب مسیرورت تراک .دوب دهاوخ ییاهروشک
    ناهج زا هقطنم نیا رد ار گرزب یماظن و یداصتقا                                 دیدج نامکاح هک تسین هتخوس تراک کی یملاسا
    یشرانآ تیعضو رد ناوت یم هک یهار اهنت .دوب دهاش  نیب ینونک یاه شنت دیدشت هک تشاد راظتنا دیاب  هتسوپ ریز یلو درک نلاعا روشک نیا هب یماظن و  جراخ یزاب رود زا ار نآ یاه سآ دنهاوخب ییاکیرمآ
    تسایس هزوح رد ﭗمارت یمجاهت تسایس و یلعف  هرود حطس هب طباور و دوش راهم یدح ات روشک ود  رخآ هب ات هک دوب یریذپان میمرت یاه فاکش طباور  مسیرورت اب هزرابم صوصخ رد ﭗمارت زکرمت .دننک
    راهم یدودح ات ار ﭗمارت نارود یاکیرمآ ،یجراخ  فرط زا .دنک تشگزاب امابوا یروهمج تسایر لوا  عافد تسایس اما ﭗمارت تلود .درکن یرییغت چیه  فوصوم هدیدپ تیریدم هب فوطعم رتشیب یملاسا
    یدربهار تکارش و یراکمه یدیدرت چیه نودب درک  وکسم اب طباور میمرت یارب ﭗمارت یاه سلاپ رگید  مه زا و دراد دوخ همانرب رد ار لیئارسا زا دق مامت  تسد زا یدودح ات ریخا یاه لاس یط رد هک تسا
    هب هجوت اب ﭗمارت نارود رد .دشاب یم نکپ – وکسم  هدوبن کیژتارتسا حطس رد یراکمه کی زا یشان  هب سدقملا تیب هب اکیرمآ ترافس لاقتنا ثحب نونکا  هب نانآ یتایلمع هنماد اضعب و هدش جراخ اکیرمآ
    »لیدب یسایس بطق« لقث زکرم یو یجراخ تسایس  تسایس یاه تیولوا رییغت هب فوطعم رتشیب و تسا  رد .دوش یم نایب دیدج میت و یو فرط زا تحارص  عطقم نیا رد .تسا هدیسر مه اکیرمآ یاه نابایخ
    دایز لامتحا هب و میظنت نکپ – وکسم هارهاش رد  نیچ رب زکرمت یارب نتگنیشاو دیدج ناربهر یجراخ  کش هنوگره هار هکنیا یارب ﭗمارت مه مادقا نیرخآ  رب راشف نتگنیشاو تلود یجراخ تسایس یژتارتسا
    باجیا روشک ود ره نلاک عفانم .دش دهاوخ یتایلمع  هتشذگ لاس ود لوط رد امابوا هنافساتم .دوب دهاوخ  ویوآ لت زا طرش و دیق نودب تیامح یارب ههبش و  تیریدم و راهم یارب رتشیب ،کرت و برع نیدحتم
    تردق و نیچ یداصتقا تردق هب هیکت اب هک دنک یم  رب ار وکسم اب طباور صوصخ رد دوخ یجراخ تسایس  یدوهی داماد »رنشوک دراج« باصتنا اب دنک دس ار  ثحب لاصا و تفرگ دهاوخ رارق مسیرورت زا عون نیا
    لیس لباقم رد ار هدنرادزاب دس کی هیسور یماظن  نیمه رد و درک میظنت »کیتلپوئژ یاه هنزاوم« یور  روما رد دیفس خاک رواشم وضع ناونع هب دوخ لصلاا                              .تشاد دهاوخن یجراخ دوجو نآ هب ندیشخب نایاپ
    یود ره و ناهج دراد ناکما هظحل ره هک یرگناریو  طباور رد دیدج درس گنج کی تیعقوم هب بوچراچ       .درک صخشم ار ناگمه فیلکت لیئارسا  ندیشک راوید و ینوناقریغ نارجاهم اب ﭗمارت یزاب
    نانآ تیولوا رد ،دهد رارق دیدهت دروم ار اهروشک نیا  دوخ یجراخ تسایس ﭗمارت اما .دیسر روشک ود نیب  هناسر و یمومعراکفا هجوت نیرتشیب دیاش هک یدروم  یزابجل و یدروم ثحب کی کیزکم یاهزرم رد
    اب زین ییاپورا هیداحتا و دنه نایم نیا رد .دریگ رارق  هک دنک یم یراذگ هیاپ »کیتلپ لائر« لوصا رب ار  یگنوگچ تسا هدرک بلج دوخ هب ار یللملا نیب یاه  تارییغت زا یدامن هب کیزکم نوچ دوب دهاوخن فرص
    تلود یتسیلایرپما – لانویسان یاه تسایس هب هجوت  فادها هب یبایتسد تهج تیولوا رد رییغت هب فوطعم  تسایر نارود رد وکسم – نتگنیشاو نیب طباور  نایز هب اکیرمآ یتیعمج بیکرت رد یفارگمد
    دنهاوخ رارق راشف ریز یعون هب لاامتحا اکیرمآ دیدج  و تسا یناهج داصتقا تابسانم لوح عفانم و نلاک  هب دروم نیا رد اما .دشاب یم ﭗمارت دلانود یروهمج  لاقتنا رگید فرط زا و هدش لیدبت ناهوخیروهمج Vol. 24 / No. 1431 - Friday, Jan. 20, 2017
    نیا تابسانم هک درک ینیب شیپ ناوت یم و تفرگ  هناشن ار نیچ یو تباقر ناکیپ کون لیلد نیمه هب  یادناگاپورپ ریثات تحت و تسا هدش ییامنگرزب تدش  نیا هب ییاکیرمآ هیامرس و عیانص زا یگرزب شخب
    دیدج تلاوحت ریثات تحت زین مهم کیتلپوئژ هزوح ود                                .دریگ یم  هدش دومناو یروط اه تارکمد یتاغیلبت – یسایس  لضعم کی نازرا راک یورین دوجو هطساو هب روشک
    رد هدنرادزاب تابسانم میظنت تهج یزاب زا یعون دراو  نوناک رد ناریا یی هتسه همانرب هک هزادنا نامه هب  ریمیدلاو« کیدزن تسود ﭗمارت ایوگ هک تسا  تلود نونکا مه زا .دوب دهاوخ ﭗمارت میت یارب گرزب
    یمن تیعطاق اب زونه هک دنچ ره .دنوش اکیرمآ لباقم  تابسانم میظنت عوضوم دوب دهاوخ ﭗمارت میت هجوت  روشک ود طباور لسع هام یدوز هب و هدوب »نیتوپ  اکیرمآ رد نکاس یکیزکم نارجاهم یتح و کیزکم
    طیحم اب نتگنیشاو تابسانم و طباور هدنیآ هب ناوت  زکرم رد مه نیچ اب نیرفآ شنت لاامتحا و دیدج  رد امابوا و اه تارکمد یماهتا عوضوم .دوش یم زاغآ  یاهراشف و تخس رایسب یاهزور یارب ار دوخ دیاب
    رد ناهج هک تفگ ناوت یم اما درک یرواد یناهج  .تفرگ دهاوخ رارق یو یجراخ تسایس یتایلمع  نآ ریثات و تارکمد بزح یاه لیمیا که صوصخ  هب هشیپرجات یروهمج سیئر .دننک هدامآ گرزب
       .دوب دهاوخ یرت کانرطخ یاج ﭗمارت نارود  هب ماگ تراجت نتم زا ﭗمارت هک درک دیابن شومارف  تاملپید 3۵ جارخا هب رجنم هک ﭗمارت یزوریپ رد  رد ینونک یراجت و یلام هخرچ دناد یم یبوخ 8
                       دشر لیلد نیمه هب و تسا هتشاذگ تسایس هصرع  دیدرگ اکیرمآ رد هیسور کیتاملپید داهن نانکراک و  قنور بجوم هک تبسن نامه هب »اتفن« نامیپ بلاق
     9۵/۱۰/۲۲             داصتقا مجح دوش یم ینیب شیپ هک نیچ یداصتقا  یلاح رد .دشاب یم یبایزرا لباق بوچراچ نیمه رد  تلایا زا یرایسب یارب تسا هدش هیاسمه یداصتقا
                      سوباک دریگب تقبس اکیرمآ زا هدنیآ ههد کی رد نآ  یاهدیجمت هکلب دوب دهاوخن هنوگ نیا تیعقاو هک  نوچ مه »یبآ راوید« نورد زا راب نیا اقافتا هک ییاه
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13