Page 7 - Issue No.1431
P. 7

7

    1395 بهمن 1 هعهج - 1431 هراهش / 24 لاس  کی و امابوا ینامرد یاه همیب نوناق وغل حرط اروف  زا هک هدرک نییعت ار تسا اکیرمآ مدرم زا تاعلاطا  و تسیز طیحم یاه هدننک هدولآ راهم ریخا قفاوت  سیئر تاراهظا نیرت هزات زا یرایسب اب راکشآ داضت رد

      ندیچ مه رانک رد اب .دننک ییارجا ار نیزگیاج حرط
                                          یارب یو .تسا سیراپ سنارفنک رد نیمز شیامرگ
                                                            نیمه زورما نانخس عقاو رد .تسا بختنم روهمج
                        رشب قوقح هب ار یرهاظ یتح مارتحا دیاب نونکا مه
      و ییاکیرمآ هعماج هک دسر یم رظن هب لزاپ نیا تاعطق
                        هب »زنشس فج« یدزمان نینچ مه .درک شومارف وا
                                          تسا هدرک نییعت ار »یرپ کیر« یژرنا ترازو یارب و
      یاهدنبرمک دیاب یعامتجا نیریز تاقبط صوصخ هب
                                                            تاراهظا هن و دوب دهاوخ اکیرمآ هدنیآ تلود تیعقاو
                                                            هک نوچ ،ﭗمارت یلاجنج یاه هبحاصم و هدنکارپ
                                          و یمیلقا تارییغت شقن یدج نادقتنم زا ود ره هک
                        قباوس هب هجوت اب هدحتم تلاایا لک یناتسداد ناونع
      رگ هراظن و هتسب تخس نارود کی یارب ار دوخ  تلود رد ار ناهج یتاعلاطا نامزاس نیرتدنمتردق رد  »تیئورپ تاکسا« تسیز طیحم ترازو تسپ یدصت  انس یصصخت یاه هتیمک لباقم رد یداهنشیپ یارزو
      دبعم یاه هناریو رب اه یدصرد کی و تاراصحنا صقر  »نلاک سلاکوک« تسرپداژن هورگ اب یو یراکمه  .دنشاب یم ییاوه و بآ تیعضو رب یی هناخلگ یاهزاگ  رد متسیس لباقم رد یدرف تردق رب متسیس تردق
      و تشادهب ،اهدزمتسد هزوح رد و یعامتجا تا نیمات  و اکیرمآ یندم هعماج تشحو بجوم نونکا مه زا  تسا هدرک دیکات تیئورپ تاکسا دوش یم هتفگ یتح  .تسا کیکشت لباقریغ اکیرمآ
                   .دنشاب شزومآ                   .تسا هدش ناتسوپ نیگنر  کی هب تسد تسپ نیا یرگ یدصت ضحم هب هک
                            یروهمج سیئر هک ییاج تراجت و یلام هزوح رد  زا و دز دهاوخ نامزاس نیا رد هدرتسگ یزاسکاپ :ﭗمارت تلود یلخاد تسایس
            : ﭗمارت تلود یجراخ تسایس  رارق نآ رب یدایز زکرمت لاامتحا هشیپ تراجت  تاعلاطا »اسان« اب یراکمه رد هک ینادنمشناد هلمج  دیفس خاک هب یو "نادنمتورثربا" میت و ﭗمارت دورو
      »ننب وتسا« بیکرت رد ﭗمارت یتینما – یسایس میت  »نیچونم نویتسا« هیشاح رپ ردرایلیم ود دهد یم  هداد راشتنا ار یمیلقا تارییغت صوصخ رد یملع  تسا هتفرگ ماجنا راک یاج نیمه ات هک یشنیچ اب
      »یلک ناج« ،یروهمج تسایر دشرا رواشم ناونع هب  یارب »سار روبلیو« و یراد هنازخ ترازو دزمان  هک باختنا نیا .تخادنا دهاوخ نوریب نامزاس زا دنا  مسیلاربیلوئن تسد ،اکیرمآ یلخاد تسایس هصرع رد
      و عافد ریزو »نسیتام زمیج« ،یلخاد تینما ریزو  یادص نونکا مه زا هک دنا هدش یفرعم تراجت ترازو  رد یباختنا تاماقم رگید و یو تاراهظا اب زین ادعب  هب موجه رد هشیمه زا شیب ار هتخیسگراسفا
      یتینما هنیباک کی یلم تینما رواشم »نیف لکیام«  هیوسدنچ تاطابترا و یعامتجا تلادع نایماح  نیلاعف و نادنمشناد تاشرازگ ندوب غورد صوصخ  یرگراک تاقبط یقوقح تابلاطم و یخیرات تازایتما
      سکیر« طقف هک دنک یم یعادت ار »تشحو«  ار ناهج یاهروشک رگید و نیچ ،کیزکم اب یراجت  دناوت یم دنا هتشاد دیکات نآ رب ،تسیز طیحم زا عافد  مه یلیامت و هاگن نآ .تشاذگ دهاوخ زاب طسوتم و
      یدودح ات هجراخ روما ریزو ناونع هب »نوسرلیت  نامه رد لاامتحا هناخترازو ود نیا .تسا هدروآ رد  تفن و گنس لاغذ هصرع رد لاعف یاه تکرش تسد  هدعو یارب یتاباختنا یاه تباقر نارود رد ﭗمارت هک
      هصرع رد .دهاکب تشحو نیا زا یمک دناوت یم  و هفرعت متسیس رد ار یمهم تارییغت هیلوا یاه هام  دنچ ره هک دراذگب زاب دیدج تافاشتکا یارب ار زاگ و  ییاکیرمآ تسوپدیفس رگراک هقبط هب ییاز لاغتشا
      شیپ یارب ﭗمارت دلانود هب اه هاگن رتشیب یناهج  یاهدادرارق رگید فرط زا و فرط کی زا یکناب دوس  اما دوش یم دیدج لغش یدایز دادعت داجیا بجوم  تلادع یاه هیوس زا یشان هچنآ زا شیب ،تسا هداد
      مه و تسا هدش هتخود هزوح نیا رد تارییغت ینیب  ار ناهج یاهروشک رگید اب روشک نیا یداصتقا  ناهج یتسیز تیعضو رب یریذپان ناربج تاراسخ  هزوح رد سوکعم یسدنهم کی دشاب یعامتجا
      موسوم ناریا یی هتسه هدنورپ عوضوم شش نونکا  شرگن کی یاتسار رد اقیقد هک داد دنهاوخ ماجنا  شیارگ زین اجنیا رد .تشاذگ دهاوخ اکیرمآ و  یتسیلانویسان هاگن کی ساسا رب هک تسا یداصتقا
      ،یملاسا مسیرورت اب رت عطاق هزرابم ،)ماجرب( هب  راتخاس بوچراچ رد داصتقا هزوح رد یتسیلانویسان  داجیا یازا هبام رد ﭗمارت یتسیلانویسان – لاربیلوئن  هیامرس زا یشخب ندنادرگزاب تهج هزوح نیا هب
      زرم رد راوید ندیشک و ینوناقریغ نارجاهم اب دروخرب  »نوسراک نب« باختنا .دشاب یم ینونک مسیلاربیلوئن  رت گرزب رایسب ینابرق کی یداصتقا دشر و لاغتشا  هب ،نازرا رگراک اب عماوج هب هدش لقتنم تعنص و
      رپ طباور رد رییغت ،لیئارسا اب طباور میمرت ،کیزکم اب  ریزو ناونع هب »ردزاپ یدنا« و نکسم ریزو ناونع هب  دهاوخ راگدای هب دوخ رس تشپ رد ار رت تیمها اب و  یدودح ات هک تسایس نیا .دشاب یم روشک نورد
      زکرم رد نیچ ذوفن اب هزرابم زکرمت و هیسور اب شنت  بوسحم وردنت ناراک هظفاحمون زا ود ره هک راک  ۶۴ سیئر »نوسرلیت سکر« باختنا یتح .تشاذگ  یناهج داصتقا رد یلعف "نویسازیلابولگ" اب داضت رد
      یروهمج سیئر زکرمت .تسا هتفرگ رارق نآ هجوت  و یرگراک تاقبط یارب گرزب دیدهت کی دنوش یم  یرگ یدصت یارب »لیبوم ناسکا« یتفن تکرش هلاس  هب تشگزاب یعون هب تسا هتفرگ رارق ﭗمارت رظندم
      هلاسم لوح یریگ تخس ای وغل رب اکیرمآ بختنم  تامدخ هب هتسباو تدش هب هک تسا یعامتجا نیریز  تراجت نیمه یاتسار رد هجراخ روما ترازو  دیدج هلحرم تیعضو رد هتبلا "هئورنوم" نیرتکد
  In touch with Iranian diversity
      یو یاه تسایس نیرت ینوناک زا یکی ناریا یی هتسه  وغل یارب ﭗمارت فده .دنشاب یم یتلود یاه همیب و  یمیلقا تارییغت لرتنک ماظن رد للاخا اب یداصتقا  نآ هجیتن هک تسا تعنص رب یلام هیامرس ینومژه
      دسر یم رظن هب هک دوب دهاوخ یجراخ هصرع رد  »رکامابوا« هب موسوم امابوا کاراب همیب و تملاس حرط  هدوب رارق سیراپ هدهاعم قبط .تسا هتفرگ ماجنا  دمایپ رد ار یناهج داصتقا زا یهاوخ جاب کی اهنت
      هک اجنآ زا .دوب دهاوخ زیگنارب شلاچ ادتبا نامه زا  روشک نیا یانس رد هیوناژ مراهچ هبنشراهچ زور هک  3۰ شهاک هب تردابم ۲۰3۰ لاس ات اکیرمآ تسا  هدعو تازاوم هب تسایس نیا هک اجنآ زا .دراد دوخ
      یقلت امابوا کاراب یجراخ تسایس یلصا ثاریم ماجرب  نآ وغل یارب هاوخیروهمج روتانس ۵۱ یفنم یار اب  صوصخ هب دوخ یی هناخلگ یاهزاگ دیلوت یدصرد  یلعف دصرد 3۵ زا هدوزفا شزرا رب تایلام شهاک
      ینکشراک ددص رد تدش هب یو نیشناج دوش یم  هب هتخیسگ ماجل موجه یاه هناشن ،دیدرگ ههجاوم  هک دنک زاگ تفن و گنس لاغذ ندنازوس هصرع رد  یتایلمع تروص رد تسا هتفرگ ماجنا دصرد ۱۵ هب
      هب هک دنچ ره .دمآ دهاوخرب ماجرب یارجا هوحن رد  ریذپ بیسآ تاقبط نیا تازایتما یتح و تابلاطم  ار قفاوت نیا دیوگ یم تحارص هب نونکا مه ﭗمارت  روشک رد ار لاغتشا دشر لامتحا هک دنچ ره ندش
      رد دوخ یتاغیلبت یاهراعش رب انب یو دسر یمن رظن  زا دعب .دوب دهاوخ ﭗمارت دلانود ینارمکح نارود رد  تاعلاطا نامزاس تسایر یارب ﭗمارت .درک دهاوخ وغل  اب نآ تازاوم هب اما ،دشاب هتشاد هارمه هب دناوت یم
      ،دنک هراپ ار هدنورپ نیا ،یتاباختنا یاه تباقر نامز  ناگدنیامن رظن بلج و هیجوت یارب امابوا تسکش  تسا هدیزگرب ار یی هنیزگ زین )ایس( اکیرمآ یزکرم  یاه همیب و یعامتجا نیمات تامدخ زا یرایسب فذح
      هب نآ لوح تادهعت یارجا یارب تخس یاهزور اما  زور نیلوا رد هک رکامابوا حرط ظفح تهج هرگنک  »وئپموپ کیام« یو دشاب یم زیگنارب ثحب رایسب هک  نیریز تاقبط رتشیب فیعضت و رامثتسا هب ینامرد
      رد ناریا شقن هلمج زا فلتخم یاه هناهب و نیوانع  نآ ظفح لوق یو دیفس خاک زا ﭗمارت یراک تاقلام  شبنج وضع ،یرتسگداد لیکو و قباس رسفا                                       .دوش یم رجنم یعامتجا
      یطیارش نینچ رد .تسا هدیسر ارف هنایمرواخ هقطنم  تساوخرد کی یط رد نونکا مه دوب هداد امابوا هب ار  حلاس لمح یدازآ رادفرط و یتراپ یت یارگتسار  طیحم تارییغت دروم رد ﭗمارت دلاتود تسایس
      ماجنا یناریا فرط یوس زا هابتشا کی یتح رگا  هک تسا هتساوخ هرگنک هاوخیروهمج ناگدنیامن زا  دودحمان یروآ عمج تخسرس یماح هک اکیرمآ رد  اب لباقت رد اقیقد یلیسف عبانم تافاتشکا و یتسیز                                                   رمع همیب ♦

                                                 یگداتفا راکزا ♦
           یزرا یاه هلاوح تخادرپ…
    Vol. 24 / No. 1431 - Friday, Jan. 20, 2017 اداناک لخاد یکناب نیب یاه هلاوح…  Tel: 778 - 898 - 3202
                                                نکسم ماو همیب ♦
         )Bank Draft( ینیمﻀت کچ…
                                                  ینامرد همیب ♦

                                                یکشزﭙنادند و ♦
      RBC EXPRESS…
   7
                                                 
	  	 
	  یلیلخ روصنم

      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                       Email:mansour@muneris.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12