Page 6 - Issue No.1431
P. 6

یندشن مامت یاه سوباک

                                                                             6
                       یلاجنج یروهمج سیئر کی

                                                           یسایس تﻻاقم

                                        یتاونق یعرلز ریشدرا
                                                          هک ینامز هیوناژ ۲۰ دعوم هب ندش کیدزن هناتسآ رد 1395 بهمن 1 هعهج - 1431 هراهش / 24 لاس
    رامثتسا یارب اه یدصرد کی تولخ تایح ،شزومآ و
                                                          خاک دیاب اکیرمآ یلعف یروهمج سیئر "امابوا کاراب"
    اما .دوب دهاوخ تسیز طیحمدض یتح و رتشیب
                                                          دلانود" دوخ نیشناج هب ار دیلک و هدرک کرت ار دیفس
    شقن یدوجو تیعقاو رد یلصا هکلهم ،نیا زا رت مهم
                                                          یاه تسایس صوصخ رد اه ینز هنامگ ،دراپسب "ﭗمارت
    دوب دهاوخ یمتسیس یاهداهن و راتخاس یویتانرتلآ
                                                          هتفرگ رارق یناهج هجوت زکرم رد روشک نیا دیدج
    ﭗمارت لقتسم تردق مدع لیلد هب( یتحار هب هک
                                                          رد کنیا مه امابوا کاراب یابیز و تشز ثاریم .تسا
    همسجم" نامه یو زا دنرداق )اهداهن نیا نطب رد
                                                          یو نیشناج هک دریگ یم رارق یبایزرا دروم یطیارش
    زا دروم نیا رد هتبلا ار متسیس زاین دروم "یموم
                                                          یزاس ناریو و گرزب تارییغت یارب ار دوخ خسار مزع
    ود ره هک یلاح رد .دنزاسب یطارفا تسار یاروام
                                                          ظاحل هب لاومعم هچنآ یلو .تسا هدرک زاغآ ثاریم نیا
    راتخاس "ژد" نارادساپ تارکمد و هاوخیروهمج بزح
                                                          یسایس یاهدنیارف دروم رد یلاربیل عضوم زا لیلحت
    هب یروهمج سیئر یتح و ورین چیه دنشاب یم مکاح
                                                          تیعقاو ،دوش یم شومارف اکیرمآ یسایس راتخاس رد
    رد دناوت یمن نانآ تساوخ فلاخ و لقتسم تروص
                                                          ریثات تحت هک تسا روشک نیا یتسیلایرپما یدوجو
    .دهد ماجنا ار دوخ رظن دروم یزاب متسیس نیا نورد
                                                          هدیدان تردق ییاجباج رد توافتم یاه تیعقوم
    تروص رد )انس و ناگدنیامن سلجم( هرگنک شقن
                                                          زا یعامتجا – یسایس راتخاس نیا .دوش یم هتفرگ
    چیه هب متسیس زا تیامح یارب یبزح ود تاقفاوت
                                                          رادروخرب مسیلایرپما زاف رد تردق تخس ناج هتسوپ
    تردق ربارب نیدنچ یتردق اب یتح یروهمج سیئر
                                                          ای امابوا( یروهمج یاسور نتفر و ندمآ اب هک تسا
    تقفاوم نودب ماگ کی هک دهد یمن هزاجا ﭗمارت زورما
                                                          ساسا رب هکلب دنک یمن ادیپ یوهام رییغت )ﭗمارت
    کاراب" یروهمج تسایر نارود هبرجت .درادرب نانآ
                                                          یجراخ و یلخاد تسایس هزوح رد نیون یاه نیرتکد
    دمآ اکیرمآ "یندم هعماج" نورد زا ادتبا زا هک "امابوا
                                                          رییغت نیمه .دوش یم رییغت راچد نآ یاه تیولوا
    هدنام یاهزور صوصخ هب و ینایاپ یاه لاس رد و
                                                          ماظن بوچراچ نامه رد هک دنچ ره زین اه تیولوا
    بلط گنج کی هب لیدبت دوخ تیرومام نایاپ هب
                                                          کینومژه تردق هطساو هب اما دریگ یم ماجنا مکاح
    ایوگ امابوا .تسا تیعقاو نیمه یایوگ ،دش رایع مامت
                                                          هب رجنم دناوت یم نآ "هسطع" ره هکنیا و اکیرمآ
    کیتامزیراک ربهر "میناوت یم ام" یایور ات دوب هدمآ  هب و یللملا نیب طیحم رد "یشرانآ" تیعضو رد و  هدیدپ کی هدنیاز هک یتیعضو و ینیع تایعقاو زا  رد دوش رگید یاهروشک و یللملا نیب ماظن رد "بت"
    یلو دنک هدایپ ار "گنیک رتول نیترام" ناهایس  یبزح عناوم زا شرپ اب تسناوت ییاکیرمآ هعماج عبت  تاشیارگ ،یتاقبط تیعقوم اب ﭗمارت ناونع هب دیدج  هب هک تسا رادروخرب یدایز تیمها زا دوخ یاج
    یبیلص یاه گنج رادرس و لارنژ کی هب زورما  هب سپس و هاوخیروهمج بزح هب ار دوخ ادتبا رد  هب یعطق ابیرقت رما کی ،دشاب یم صخشم تلایامت و  رصاعم ناهج رد ینونک "یشرانآ" نارود رد صوصخ
    دوخ یاهریت نیرخآ تسکش ماجرف رد هک دنام یم  دوجوم یاهداضت دامن یو .دنک لیمحت متسیس  ییاج یو نارود رد ناهج هکنیا نآ و دسر یم رظن  ای و گنج و حلص ،یتابث یب و تابث زرم تسا رداق In touch with Iranian diversity
    )یزیتس هیسور موردنس( یضرف نمشد یوس هب ار  تسا زورما یاکیرمآ یعامتجا – یسایس هصرع رد  هب نآ رد جرم و جره کسیر و رت کانرطخ تدش هب  جراخ و لخاد رد یعامتجا تاقبط توافتم عفانم
    اب دنک هدارا هک یتروص رد هرگنک .دنک یم کیلش  هندب ،دوخ یتیصخش تاضقانت تبسن نامه هب هک                              .تفر دهاوخ لااب تدش  و نظ هنوگره یطیارش نینچ رد .دزیرب مه رد ار
    یارآ یموس ود تیرثکا تیامح و یبزح ود قفاوت  زا ینگمهان هعومجم زین شناگدنهد یار یعامتجا  یروهمج تسایر تاباختنا رد ﭗمارت دلانود یزوریپ  هاگیاج ای و ییاکیرمآ مظن تیهام رییغت رب ینامگ
    ار یروهمج سیئر دناوت یم یتحار هب سلجم ود ره  تابلاطم نآ فیط ره هک دنشاب یم تاقبط نورد  اکیرمآ یسایس راتخاس بوچراچ رد هک دنچ ره  دهاوخ یفارحنا تشادرب کی ساسا زا نآ کیتلپوئژ
    هدش لطاب طیلب و هدناشک هرگنک هب حاضیتسا یارب  رد .دننک یم یگدنیامن ار یداضتم اضعب و توافتم  هب رصحنم یگژیو کی یاراد اما تسا هدروخ مقر  .دناشک یم ههاریب هب ار یریگ هجیتن ساسا هک دوب
    سیئر نواعم و دراذگب یو تسد رد ار ناونع نیا  اکیرمآ هدنیآ یروهمج سیئر یدرف تیصخش رانک  هیلع "هیشاح" شروش یعون هب هک دشاب یم درف  تخانش و ینیع یاهدنیارف کرد اب لیلد نیمه هب
    تسا لیلد نیمه هب .دنک دیفس خاک دراو ار یروهمج  هک دریگ یم لکش تلود و هنیباک کی لوا هلهو رد  نیا .درک یم یگدنیامن دوخ نورد رد ار "نتم"  یسایس راتخاس یتسیلایرپما تیهام زا یکیتکلاید
    یتاعلاطا یاسور روضح اب ریخا یاهزور یط رد هک  ،یسایس – یتینما نارواشم باختنا یاج نیمه ات  ریخا ههد دنچ یط رد هکنیا زا ادج تلاغتسم رجات  یسایس ناربهر هکنیا و دیدج تلاوحت یط رد اکیرمآ
    یاه هتیمک روضح رد ﭗمارت یداهنشیپ یارزو و  یو یداهنشیپ یارزو و یتاعلاطا یاهداهن یاسور  هزوح و تردق تخاس اب یصخش هطبار کی هشیمه  یاهورین هچ هناوتشپ و یتاقبط هاگیاپ مادک زا دیدج
    اهروتانس تلااوس هب یوگخساپ یارب انس یصصخت  رایسب بیکرت کی ﭗمارت تلود هک دهد یم ناشن  زا جراخ یدرف عوضوم تاذ رد اما تشاد تسایس  ار تلاوحت ریسم ناوت یم اهنت ،دنا هدمآرب یویتانرتلآ
    و دنیوگ یم نخس متسیس تساوخ و لیم هب یگمه  تشادهب صوصخ رد یتلود یاه تیامحدض ،ارگتسار  یخیرات عطقم کی رد هک دوش یم یقلت متسیس  تخانش نیمه هطساو هب اما .دز سدح یدودح ات
    و فلاخ امسر هک دنهد یم ییاه خساپ یتحار هب یتح
                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ
                                                           �
                                                         ﯽﺎﻤر ﯽ
     2007                                                   � �ﻋ
    www.alirahmani.com    .دیریگب سامت نم اب هجیتن نیرتهب لوصح یارب .دیراد یراجت ای ینوکسم کلم شورف ای و دیرخ هب میمصت هچنانچ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .دیریگب سامت نم اب رووکنو ترون زکرم رد ینامتخاس یاه هژورپ نیرخآ دیرخ شیپ و یهاگ آ یارب


      $569,900.00            $439,900.00            NEW                   ۱ )Pemberton Building( نامتراپآ
                                                            ۶9۱ ،یتشادهب سیورس ۱ ،هباوخ قاتا
                                                            یزاسون اه تمسق یضعب ،تیفراوکسا
                                                            ،تکوم ،مامح ،دیدج سنیلاپا( هدش Vol. 24 / No. 1431 - Friday, Jan. 20, 2017
                                                            ،یزوکاج ،هدیشوپرس رختسا )یشاک و
                 SOLD                                         ینوریب تمسق ،یدورو ،روسناسآ ،هتعاس
                                                            ۲۴ ینابهگن ،یرابنا ،شزرو نلاس ،انوس

                                                            .تسا هدش یزاسون یگزات هب یشک هلول و
                                                            Perfect for investment, owners
                                            $349,900.00           looking for an investor buyer to  6
                                                            lease back the property at lease
      204-106 Kings Road, North Vancouver,  1708-2004 Fullerton Ave., North Vancouver  308-2012 Fullerton Ave., North Vancouver  for one year.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11