Page 9 - Shahrvand BC No. 1259
P. 9
‫گزید ‌ههاییازرویدادهایایرانوجهان ‹‬
‫در ادامه نیز برای افراد دخیل در پرونده این بانک کیفرخواست صادر شــده که در جریان رد مال و پرداخت دیون بان ‌کها از آن اســتفاده جدی به تعدادی از خانه های مسکونی اطراف شده اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫ســتاد مدیریت بحران شهرداری تهران با حضور در موقعیت این حادثه‬ ‫می‏شو ‪‎‬د‪‎‬‏‪.‬‏‬ ‫شده و پرونده به دادگاه فرستاده ش ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫‪9‬‬ ‫خبرنــگار قضایی فارس نیز م ‌ینویســد‪ :‬ب ‌هگفته‌ی یــک مقام قضایی در ادامه گزارش خبرگزاری فارس آمده‌اســت؛ مه‌آفرید خســروی‪ ،‬پروژه را تا رفع مشــکلات بوجود آمده متوقف نموده اســت؛‏همچنین‬

‫موضوع پرونده ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان جهت تأسیس بانک آریا‪ ،‬بر اساس ایرج شــجاعی و بهزاد بهزادی جزو کسانی هستند که در این پرونده آتش نشانی و نیروی انتظامی از مردم درخواست نمودند از هرگونه تردد‬
‫غیر ضروری در این مسیر تا رفع خطر احتمالی جدا‏خودداری نمایند‏‪.‬‬ ‫‏حکم قاضی این مبلغ به عنوان اموال مه آفرید امیرخســروی شناخته ‏تبرئه‌ شده‌اند‪‎.‎‬‬

‫بازدید بابک زنجانی از پروژه ایران زمین‬ ‫گزارش کامل از حادثه خیابان ایران زمین‬
‫با توجه به اینکه گودبرداری های غیر اصولی در چند سال اخیر منجر‬ ‫داده اس ‪‎‬ت‪‎.‬‬
‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1259‬جمعه ‪ 12‬رهم ‪1392‬‬ ‫به وقوع خسارات جانی جبران ناپذیری برای تعدادی از‏هموطنانمان‬ ‫در این حادثه بخشــی از ضلع شمالی پروژه تخریب‬
‫شده اســت لازم است مسولین به دور از هرگونه مسامحه و با جدیت‬ ‫و آســیب قابل ملاحظه ای بــه خیابان و خانه های‬
‫تمام نســبت به عدم رعایت قوانین ساخت و ساز‏حساسیت به موقع‬ ‫اطراف وارد شــد که منجر به بســته‏شــدن مسیر‬ ‫پروژه بزرگ بابک زنجانی در خیابان ایران زمین نشست کرد‬
‫با توجه به اینکه گودبرداری های غیر اصولی در چند سال اخیر منجر‬
‫نشان داده و با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد‏‪.‬‬ ‫گردید‪‎.‎‬‬ ‫به وقوع خسارات جانی جبران ناپذیری برای تعدادی از‏هموطنانمان‬
‫‏[فرهنگ نیوز‏]‬ ‫براثر این حادثه بخشی از آسفالت خیابان در مجاور‬ ‫شده اســت لازم است مسولین به دور از هرگونه مسامحه و با جدیت‬
‫قطعه زمینی به وســعت ‪ ۵‬هزارمترمربع با عمق ‪۴۰‬‬ ‫تمام نســبت به عدم رعایت قوانین ساخت و ساز‏حساسیت به موقع‬
‫متر‪ ،‬نشســت کرد وهم چنین‏ترک های عمیقی در‬
‫ســطح خیابان و دیوارهای ســاختمان های اطراف‬ ‫نشان داده و با متخلفین برخورد لازم صورت گیر ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫پدیدار شد که سبب نگرانی ســکنه این ساختمان‬ ‫بــه گزارش فرهنگ نیوز‪ ،‬پروژه تجاری اداری خیابان ایران زمین واقع‬
‫در شــهرک قدس(غرب) تهران‪ ،‬متعلق به هلدینگ ســورینت‏امروز‬
‫ها شد‪.‎‎‬‬ ‫صبح به دلیل نشست زمین و تخریب قسمتی از پروژه و خیابان های‬
‫خیابــان های اطراف این پروژه شــامل بخشــی از‬
‫خیابان ایران زمین در تقاطع گلستان جنوبی توسط‬ ‫اطراف متوقف ش ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫نیروهای امدادی مســدود شــده و عبور و‏مرور در‬ ‫این حادثه که ساعت ‪ ۵‬بامداد امروز پنج شنبه ‪۱۱‬مهر ‪ ۱۳۹۲‬به وقوع‬
‫این تقاطع تا رفع خطر میســر نمی باشد‪ .‬همچنین‬ ‫پیوست به دلیل گود برداری غیر اصولی و بیش از حد این پروژه‏روی‬
‫ابتدای خیابان گلستان جنوبی (تقاطع ایران زمین)‬

‫به دلیل نشست زمین تخریب‏شده و کاملا مسدود می باش ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫این پروژه که توســط شــرکت ستســا از زیرمجموعه های هلدینگ‬
‫سورینت در حال ساخت است‪ ،‬حدود ‪ ۵‬ماه پیش نیز به دلیل نشست‬
‫زمین‏های اطراف و وارد آمدن خســارت به خانه های مجاور خبرساز‬
‫شده بود‪ ،‬که پیگیری های ساکنان این منطقه به نتیجه ای نرسیده و‬

‫منجر‏به حادثه کنونی شده اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫قابــل ذکر اســت این حادثه منجر به قطع آب‪ ،‬برق و گاز ســاکنان‬
‫این منطقه شــده و روال عادی زندگی را بــرای آنها مختل نموده و‬
‫ســاکنان‏منطقه خواستار رســیدگی فوری و جدی مسئولین به این‬

‫موضوع هستند‪‎.‎‬‬
‫بنا به گزارش خبرنگار فرهنگ نیوز‪ ،‬تا کنون گزارشی از وجود خسارات‬
‫جانی مخابره نشده است؛ همچنین این حادثه موجب تخریب‏بخشی‬
‫از پروژه‪ ،‬تخریب کامل خیابان گلســتان جنوبی و همچنین آســیب‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﺷﻤﺎﺩﺭﮐﻠﯿﻪﺍﻣﻮﺭﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﻋ�ﯽ ر�ﻤﺎ�ﯽ‬ ‫‪۶٠۴-٣١٢-٢٣٨٣‬‬ ‫‪Ali Manavi, B. Sc‬ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮی‬

‫ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬ ‫‪ali@alimanavi.com‬‬ ‫مشاور ﺻدیﻖ ﺷﻤا در خرید‪ ،‬ﻓروش‬
‫‪٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧‬‬
‫‪SUNNUS PROPERTIES‬‬ ‫و اﺟاره امﻼک مسﮑﻮنی و ﺗجاری‬
‫‪www.alirahmani.com‬‬ ‫‪503 - 1228 Hamilton Street‬‬
‫‪Vancouver, BC V6B 6L2‬‬
‫‪Tel: 604 - 682- 5478‬‬
‫‪Fax: 1-866-452-2201‬‬
‫‪Toll Free: 1-866-301-5478‬‬
‫‪www.alimanavi.com‬‬

‫‪2007‬‬

‫ﭼ ﻨﺎﻧ ﭽ ﻪ ﺗﺼ ﻤ ﯿ ﻢ ﺑ ﻪ ﺧ ﺮﯾ ﺪ ﻭ ﯾ ﺎ ﻓ ﺮﻭﺵ ﻣ ﻠ ﮏ ﻣ ﺴ ﮑ ﻮﻧ ﯽ ﯾ ﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬ ‫‪$2,498,000.00‬‬ ‫‪$439,000.00‬‬ ‫‪$408,800.00‬‬ ‫‪$488,800.00‬‬
‫منزل زیبا با زمین به‬ ‫آپارتمان ‪ ۲‬خوابه‪۲ ،‬‬
‫ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﯼﺣﺼﻮﻝﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻣﻦﺗﻤﺎﺱﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫مساحت‪۱۲۰۰۰sq‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران‬ ‫سرویس بهداشتی‪ ،‬دلباز‬
‫و زیربنا ‪،۵۰۰۰sq‬‬ ‫‪ ۲‬واحد آپارتمان در‬ ‫آپارتمان ‪ ۱‬خوابه‪ + ،‬دن‪،‬‬ ‫با منظره زیبای جنوب و‬
‫ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫با ‪ ٦‬اتاق خواب و ‪۵‬‬ ‫غرب‪ ،‬نزدیک به ‪،Yaletown‬‬
‫سرویسبهداشتی‬ ‫ساختمان (‪ ،)Alto‬نزدیک‬ ‫با منظره زیبادر‬ ‫بیمارستان ‪ St. Paul‬و ‪Scotia‬‬
‫‪Vol. 20 / No. 1259 - Friday, Oct. 4, 2013‬‬ ‫‪4741 Rutland Rd. West Vancouver, BC.‬‬ ‫‪$1,798,000‬‬ ‫به ‪ ،Yaletown‬بیمارستان‬ ‫‪Coal Harbour‬‬
‫‪1280 Ottawa Ave.‬‬ ‫‪ St. Paul‬و ‪.Scotia Bank‬‬ ‫‪.Bank & Theater‬‬
‫مﻨزل ‪ ٤‬خﻮابﻪ در ‪ ٣‬ﻃﺒﻘﻪ با ﻃراﺣی‬ ‫‪West Vancouver, BC‬‬ ‫‪2709 -1331 W Georgia St.‬‬
‫زیﺒا‪ ،‬با ‪ ٣‬ﺳرویﺲ بﻬداﺷﺘی‪٣٠٠٠ ،‬‬ ‫‪303 1205 Howe St.‬‬ ‫‪Vancouver, BC.‬‬ ‫‪1204 - 1238 Burrard St.‬‬
‫اﺳﮑﻮارﻓیت‪ ١٩٠٠٠ ،‬اﺳﮑﻮارﻓیت‬ ‫‪Vancouver, BC‬‬ ‫‪Vancouver, BC.‬‬
‫زمین‪ ،‬آﺷﭙزخانﻪ باز رو بﻪ اﻗیانﻮس‪،‬‬
‫کﻔﭙﻮش ﭼﻮبی‪ ،‬مﻨﺘﻈره ﺷﻬر و آب‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺰﯾﺰ‪ :‬اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻮمیﻨﻪ ﮔازی‪ ،‬نزدیک بﻪ مدرﺳﻪ‬ ‫برای کسﺐ اﻃﻼﻋات ﺣﺘﻤا ﺗﻤاس بﮕیرید‪.‬‬
‫‪ ROCKRIDGE‬و مﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑی‬
‫ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم‪ :‬مدیریت اﺟاره مﻠکهای مسﮑﻮنی و ﺗجاری خﻮد را بﻪ دﺳت ما بسﭙارید‪.‬‬
‫‪ Sypress‬و ‪. . .‬‬

‫‪$488,800‬‬ ‫‪1406 5611 GORING ST. Burnaby‬‬

‫آپارﺗﻤان ‪ ٢‬خﻮابﻪ‪ ٢ ،‬ﺳرویﺲ‬

‫بﻬداﺷﺘی‪ ١١٠٠ ،‬اﺳﮑﻮارﻓیت‪،‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‪ ۹/۳۰ :‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ ۶‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬
‫ﺷﻨﺒـــــــــــﻪ ‪ ۹/۳۰ :‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ ۵‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬
‫مﻨﺘﻈره کﻮه و ﺷﻬر‪ ،‬باﻟﮑن‬
‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫بزرگ‪ ١ ،‬انﺒاری و پارکیﻨﮓ‬

‫و‪9 ...‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14