Page 11 - Shahrvand BC No. 1259
P. 11
‫گزید ‌ههاییازرویدادهایایرانوجهان ‹‬

‫بنا بر این گزارش که چهارشــنبه (‪ ۱۰‬مهر‪ ۲ /‬اکتبر) در خبرگزاری‬ ‫رئیــس دولت ایران بخش عمده مطالب مطرح شــده در این مکالمه مشکلات زیادی مواجهه خواهیم بود‪.‎"‎‬‬
‫را در ارتباط با پرونده هســته ای دانسته و افزوده است‪" :‬من در این حســن روحانی همچنین تسهیل مســافرت ایرانیان مقیم آمریکا به "مهر" آمده که "موضوعات اصلی و مطالبات کارگران" در نشســت ‪11‬‬
‫‏گف ‌توگوی تلفنــی تاکید کردم که این موضوع باید در زمان کوتاهی ایران را مهم دانســته و افزوده است‪" :‬تلفنی که با آقای اوباما صحبت ‏روســای کانون‌های عالی شوراهای اســامی کار استان‌ها در تبریز‬
‫حل و فصل شود و آقای اوباما نیز گفت که این موضوع را قبول‏دار ‪‎‬م"‪ ‎.‬‏م ‌یکردم گفتم این رابطه بســیار مهم است و رابطه دو ملت م ‌یتواند تدوین شده است‪.‎‎‬‬
‫آن‌طــور که در این گزارش آمده "قانون کار و بازنشســتگی پیش از‬ ‫به گفته حســن روحانی بــاراک اوباما در این تمــاس تلفنی‪ ،‬ضمن آغازی باشد برای راه طولانی که در پیش رو داریم‪‎."‎‬‬
‫یــادآوری اظهارات آقای روحانی در مخالفت با تولید اســلحه اتمی و رئیس جمهور ایراندر پاسخ به سوالیدر مورد "اتفاقات و حاشیه‌های" موعد‪ ،‬قراردادها و دســتمزد‪ ،‬قدرت خرید و تورم افسارگســیخته و‬
‫فتوای‏رهبر ایران در مورد "حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح‌های مراسم استقبال از وی در فرودگاه مهرآباد گفته دولت از نقد‏استقبال ‏پیمانکاری‌ها و تامین اجتماعی" موضوعات اصلی مطالبات کارگران‬
‫از دولت حسن روحانی است‪‎.‎‬‬ ‫اما با "گروه‌های خودسر" مقابله م ‌یکن ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫هست ‌های" ابراز امیدواری کرده که مذاکرات به نتیجه برسد‪.‎‎‬‬
‫رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از صحبت های خود پیش بینی وی در عین حال معترضان را "هموطنان عزیزی" دانسته که "اگر در در همیــن زمینــه خبرگزاری "ایلنا" در گزارشــی از ارســال نامه‬
‫"شوراهای اسلامی کار استان تهران" به حسن روحانی خبر داده که‬ ‫کرده که "همه مســائل با یک تلفن و دو جلســه حل نم ‌یشــود " و شیوه اشتباهی کرد‌هاند باید آنها را نصحیت کنی ‪‎‬م"‪.‎‬‬
‫‏افزوده که در سفر به نیویورک‪ ،‬مجموعا تلاش شده "اولین قدم‌ برای رئیس دولــت ایران تاکید کرده که "دولت قصد ندارد در ســال اول در آن‏به ناکافی بودن دستمزد کارگران اشاره شده است‪.‎‎‬‬
‫کارش شــکایتی مطرح کند" اما "حتما تصمیم دارد با کمک دیگران در این نامه با اشــاره به تورم ‪ ۴۰‬درصدی‪ ،‬خطاب به حسن روحانی‬ ‫بازگشت از راه اشتباهی که دیگران رفت ‌هاند برداشته شو ‪‎‬د"‪.‎‬‬
‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1259‬جمعه ‪ 12‬رهم ‪1392‬‬ ‫آمده اســت‪« :‬هم اکنون در جامعه ایران کارگران بســیاری از روی‬ ‫‏تندرویی در کشور را به انزوا کشاند‪.‎"‎‬‬
‫هفته پیش در هنگام بازگشــت حسن روحانی از سفر نیویورک‪ ،‬عده ‏ناچاری به وســیله قراردادهای سفید‌امضا‪ ،‬استخدام‌های پیمانکاری‪،‬‬
‫کاهش تنش با آمریکا‬
‫رئیــس دولت ایران در بخش دیگری از صحبت های خود ابراز عقیده ای در موافقت و مخالفت با سیاســت خارجی دولت دســت به تجمع معافیت‌هــای ناشــی از کارگاه‌هــای کوچک و اجرای طرح اســتاد‬
‫در‏فرودگاه مهرآباد زدند و یکی از معترضان به ســمت ماشین رئیس شاگردی‏به کمترین حقوق قانونی خود رضایت داده‌اند‪.‎‎‬‏»‏‬ ‫کرده که می‌توان "تنش‌ با آمریکا" را کاهش داد‪.‎‎‬‬
‫وی با حمایت از برقراری "خط هوایی ایران و آمریکا" خبر داده است‪ :‬جمهور لنگه کفش پرتاب کر ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫"قبل از تحریم‌ها و در سال‌های پیش هم ایران به دنبال این کار‏بود‪ ،‬‏[ب ‌یب ‌یسی]‏‬
‫‏«حداقل دستمزد‪ ،‬پاســخگوی خوراک خانواده کارگران هم‬ ‫امــا طرف آمریکایی موافقت نکرده بود و ای ‌نبــار هم به طور قطع‪ ،‬با‬

‫نیست»‏‬

‫آن‌طور که در این نامه آمده ادامه روند فعلی اقتصادی و دستمزدهای‬ ‫مطالبات کارگران ایران از دولت حسن روحانی‬
‫پایین می‌تواند به افزایش فرهنگ چاپلوســی‪ ،‬تملق و در نتیجه فساد‬
‫کانون‌هــای کارگــری برخــی‬
‫‏اقتصادی در جامعه منجر شود‪‎.‎‬‬ ‫مطالبــات کارگــران از دولــت‬
‫‪"‎ ‎‬کانون‌ هماهنگی شــوراهای اســامی کار استان تهران" در این نامه‬ ‫یازدهــم را اعلام کردند‪" .‬کانو ‌ن‬
‫مبلغ ‪ ۴۸۷‬هزار تومان به عنوانه حداقل دستمزد کارگران نوشته است‪:‬‬ ‫هماهنگی شوراهای اسلامی کار‬
‫‏‏«این مبلغ حتی پاســخگوی نیازهای خوراکی یک خانواده متوســط‬ ‫تهــران" در نامــه‌ای‏به روحانی‬
‫نیست‪ ،‬شان و کرامت انسانی خانواده‌های کارگری با تعیین این مبلغ‬ ‫نوشــته حداقل دســتمزد ‪۴۸۷‬‬
‫هزار تومانــی کرامت انســانی‬
‫به‏عنوان حداقل مزد زیر سئوال رفته است‪‎‎‬‏‪».‬‏‬ ‫خانواده‌های کارگری را زیرسوال‬
‫حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور جدید در تبلیغات انتخاباتی‌اش "مهار‬
‫برده اس ‪‎‬ت‪‎.‬‬
‫تورم" را اساس کار دولت خود در صورت پیروزی عنوان کرده بود‪‎.‎‬‬ ‫اولیا علی بیگــی رئیس "کانون‬
‫در هفته‌هــای اخیر مرکز آمار ایران جزییات وضعیت اشــتغال در دو‬ ‫عالی شــوراهای اســامی کار‬
‫کشــور" از تدویــن موضوعات‬
‫دوره ریاست جمهوری محمود احمد ‌ینژاد را منتشر کر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اصلــی و مطالبــات کارگران به‬
‫بر اســاس گزارش مرکز آمار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫عنــوان‏خواســت ‌ههای جامعــه‬
‫گزارشی وضعیت بیکاری در ‪ ۳۹۷‬شهر و شهرستان ایران را‏اعلام کرد‪.‬‬ ‫کارگری کشور از دولت یازدهم‬
‫میزان بیکاری در مرکز نیمی از اســتا ‌نهای ایران بالای ‪ ۱۳‬درصد‪ ،‬و‬
‫خبر داده است‪.‎‎‬‬
‫در برخی شهرها فراتر از ‪ ۴۰‬درصد اس ‪‎‬ت‪‎.‬‬
‫‏[دویچه وله]‏‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬ ‫آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮدا در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎﺳﺖ‬

‫‪Vol. 20 / No. 1259 - Friday, Oct. 4, 2013‬‬ ‫‪Parvaneh Pourriahi, M.A CAIB‬‬

‫‪Associate Insurance Advisor‬‬
‫‪Co-operators General Insurance Company‬‬
‫‪1051 Mainland St. Vancouver, BC. V6B5P9‬‬
‫‪e-mail: parvaneh_pourriahi@cooperators.ca‬‬

‫‪Cell: 604- 339 - 7220 | Tel: 604-682-8827 | Fax: 604-682-8127‬‬
‫‪www.cooperators.ca‬‬

‫ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻮررﯾﺎﺣﯽ با بیش از ‪ ۲٥‬سال تجربه در صنعت بیمه‬

‫کارشناسان بیمه در شرکت بیمه کوو اپرترز آماده ارائه خدمات بیمهای به شما هستند‪ .‬چنانچه خواهان محافﻈت از خانه‪،‬‬
‫اتومبیل‪ ،‬تجارت و یا آینده مالی خودهستید میتوانید برای بهترین پوشش بیمه متناسب با نیازهای خود به ما اعتمادکنید‪.‬‬

‫لطفابرایاطلاعاتبیشترباپروانهپورریاحیتماسبگیرید‪.‬‬

‫‪Home, Autoplan, Life, Investments,‬‬
‫‪Group, Business, Travel‬‬

‫‪ATTITUDE Hair Salon & SPA‬‬
‫ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ‪،‬‬
‫ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻭﺳﺖﻭﻧﮑﻮﻭﺭ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪ :‬ﻧﺴﺘﺮﻥ‬

‫حﺬف موهای زاﺋد با ﻟیزر )تمام بدن( ‪ ٢٥٠‬دﻻر )‪ ٤‬ﺟﻠسﻪ ‪ ١٠٠٠‬دﻻر(‬

‫‪ -‬صاف کردن به روش کراتین برای حفﻆ سلامت مو‪ ،‬با کوتاه کردن ‪ ۱۲۰‬دلار به بالا‬
‫‪ -‬صاف کردن (ژاپنی) با کوتاه کردن مو ‪ ۱۲۰‬دلار به بالا‬

‫‪ -‬اکستنشن (اضافه کردن موی مصنوعی) از ‪ ۱۰۰‬دلار به بالا‬
‫‪ -‬رنگ ریشه مو ‪ ۳۹/۹۹‬دلار ‪ -‬هایلایت و کوتاه کردن مو ‪ ۱۰۰‬دلار‬

‫‪11‬‬ ‫آراﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫‪WeTCsteellV:l:6a70n74c8-o9-u82v61e5-r2-,82B010C14‬ﺑﻨ‪.‬ﺪ‪ ١D٠r‬د‪e‬ﻻر‪ r-in‬ا‪a‬ﺑﺮو‪ 6١٠M‬د‪2‬ﻻ‪2‬ر‪2‬‬
‫و‬

‫ﺗﺎج ﻋﺮوس‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16