Page 10 - Shahrvand BC No. 1259
P. 10
‫گزید ‌ههاییازرویدادهای ایرانوجهان ‹‬

‫روحانی‪ :‬اوباما گفت هر دو در داخل مشکلات فراوانی داریم‬ ‫‪10‬‬

‫کس با هر لحنــی می‌تواند انتقاد کند‪ ،‬البته ما دلمان می‌خواهد لحن‬ ‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1259‬جمعه ‪ 12‬رهم ‪1392‬‬
‫‏مودبانه‌ و اخلاقی باشد و اعتراض در چارچوب قواعد بازی باش ‪‎‬د" ‪‎.‬‬

‫وی در عین حال بدون توضیح بیشــتر افزوده است‪" :‬دولت از این به‬
‫بعــد قدم‌های بلندتری بر خواهد داشــت و این قدم کوچکی از دولت‬

‫‏بوده است‪‎."‎‬‬
‫رئیس دولت یازدهم تاکید کرده است‪" :‬از دو دستگاه مهم نظرسنجی‬
‫خواســته‌ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت موافق هستند [یا‬

‫‏نه] و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند‪‎‬؟ ‪"‎‬‬
‫یادآوری "اشــتباه تاکتیکی" خوانده شــدن مکالمه تلفنی نیویورک‪،‬‬
‫ظاهرا اشــاره ای به اظهارات دو روز پیش محمدعلی جعفری فرمانده‬
‫کل‏سپاه پاسداران است که گفته بود مواضع آقای روحانی در نیویورک‬
‫"مناسب و مقتدرانه" بوده اما صحبت او با باراک اوباما اشتباه‏تاکتیکی‬

‫بوده است‪‎.‎‬‬

‫ارسال "پنج پیام" از سوی آمریکایی ها‬
‫آقــای روحانی با تاکید بــر "اصرار مقامات آمریکایــی" برای ملاقات‬
‫روســای جمهور دو کشور‪ ،‬گفته اســت‪" :‬در مجموع قبل از سفر پنج‬
‫‏پیام در این زمینه از سوی آمریکای ‌یها ارسال شد و ما پاسخی به این‬
‫پیام‌ها ندادیم و به دوســتانم در وزارت خارجــه گفتم که وقتی وارد‬
‫‏نیویورک شدیم در این زمینه تصمیم می‌گیری ‪‎‬م"‪‎.‬‬
‫رئیس جمهــور افزوده که در نیویورک نیز "ایــن پیام‌ها و صحب ‌تها‬
‫وجود داشــته"‪ ،‬ولی "فرصت توافق روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای‬
‫‏این موضوع نبوده است‪‎."‎‬‬
‫حســن روحانی گفته است که بعد از عدم موافقت هیات ایرانی با دیدار‬
‫روســای جمهور دو کشور‪" ،‬جوی در رســان ‌هها ب ‌ه خصوص‏رسان ‌ههای‬
‫آمریکایی ایجاد شــد مبنی بر اینکه ایران در این سفر آمریکا را تحقیر‬
‫مطابق اظهارات حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور ایران‪ ،‬باراک اوباما در این اظهارات آقای روحانی در شرایطی عنوان شده که در پی بازگشت کرده" که مطلوب او نبوده اســت‪ .‬وی تاکید کرده است‪:‬‏‏"ما با ملاقات‬
‫مکالمــه تلفنی بــا وی گفته که در ارتباط با مذاکــرات دو جانبه "ما وی از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی‏سازمان مشکلی نداشتیم‪ ،‬ولی مقدمات و شرایط لازم در این زمینه فراهم نش ‪‎‬‏د"‪‎.‬‬
‫‏مشــکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما نیز همین‌طور و باید ملل‪ ،‬مکالمه تلفنی او و باراک اوباما انتقاد گروهی از محافظه کاران را آقای روحانی بــا ذکر اینکه "وقتی وزرای خارجه دو کشــور ملاقات‬
‫به دنبال داشته‪ ،‬هرچند این سفر به طور کلی مورد‏حمایت مسئولان کردند‪ ،‬مقداری این فضا کاهش پیدا کرد" گفته اســت‪" :‬دو طرف در‬ ‫فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم‪.‎"‎‬‬
‫‏تمــاس بودند و بحثی بود مبنی بر اینکــه روز جمعه آقای اوباما با ما‬ ‫به گزارش خبرگزاری ایســنا‪ ،‬رئیس جمهور ایران چهارشنبه ‪ ۱۰‬مهر حکومتی قرار گرفته اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫(‪ ۲‬اکتبر) در حاشــیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که آقای رئیس جمهور ایران در پاســخ به ســوالی در مورد "اشتباه تاکتیکی" تماس بگیرد و گف ‌توگوی کوتاهی انجام شــود و ما در لحظه بازگشت‬
‫‏اوباما در پاسخ به اشاره وی به مشکلات ‪ ۳۵‬ساله میان دو کشور تایید خوانده شــدن مکالمه وی با آقای اوباما تاکید کرده اســت‪" :‬انتقاد از ‏به تهران و خروج از هتل با این موضوع روبه رو شدیم و آنها به موبایل‬
‫‏دولت آزاد اســت و افتخار ما این است که انتقادپذیر هستیم پس هر سفیر ما زنگ زدند‪‎."‎‬‬ ‫کرده که این مسائل "یک شبه حل نمی‌شو ‪‎‬د"‪‎.‬‬

‫��ﻮ������ﻦ‬ ‫‪Queens Road Daycare‬‬ ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

‫ﺳﻠﻮﻻﺭ‪۶۰۴-۵۱۲-۷۵۹۱ :‬‬ ‫ﯾﺎﺳﻤﻦ دوﻟﺖﻧﯿﺎ )ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک(‬
‫�ﺸﺎور�ﻤﺎ�ا�ﻮر‬
‫ﺑﺎ ﻣﺪرک )‪(E.C.E Infant Toddler Special Needs‬‬
‫��ﯾﺪو��وشاﻣﻼک�ﺴ�ﻮ�ﯽو�ﺠﺎری‬ ‫و ‪ ٢٠‬ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳ‪‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪٧٧٨ – ٢٣۵ – ٠٩٢۵ :‬‬

‫‪Sales Consultant‬‬

‫آﻣﻮزﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش؛ زمیﻦ‪ ،‬امﻼک مﺴکوﻧی‪ ،‬ﺻنﻌﺘی‪،‬‬
‫ﺗﺠاری وﮔاهی هﻢ ﻓروش ﺑﻪ ﺻورت اﻧﺤﺼاری میﺑاﺷﺪ‪.‬‬
‫‪Vol. 20 / No. 1259 - Friday, Oct. 4, 2013‬‬
‫اﻧﺘﺨاب ﺷﺨﺺ مﻄﻠﻊ‪ ،‬ﮐوﺷا‪ ،‬دﻟﺴوز و ﺻادق‪ ،‬موﺿوﻋی ﺑﺴیار ﺗﻌییﻦ ﮐننﺪﻩ‬
‫و دﺷوار در زﻧﺪﮔی امروز ما میﺑاﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑرای یاری رساﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻤا و ﺑرای اﻧﺘﺨاﺑی ﺑﻬﺘر ﻟﻄﻔا ﺑا مﻦ ﺗﻤاس ﮔرﻓﺘﻪ ﺗا ﺷﻤا‬
‫را در ایﻦ امر مﻬﻢ یاری رساﻧﻢ‪.‬‬

‫مﺤﻤﺪ ﺻوﻓی ﺗﻠﻔﻦ‪٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :‬‬

‫ﺑا مﺪیریﺖ ﻓریﺪون اﺷرﻓیان‬ ‫‪Tel: 604-944-9292‬‬

‫آموزش ﻗواﻧیﻦ راﻧنﺪﮔی ﺑﻪ ﺷﻤا و یا ﻓرزﻧﺪاﻧﺘان‬ ‫‪•Accounting‬‬ ‫• ﺧﺪمات ﺣﺴاﺑﺪاری‬
‫ﺑا ﮐادر مﺠرب و ﺑا ﺑیﺶ از ‪ ١٢‬سال ساﺑﻘﻪ در مناﻃﻖ‬ ‫‪•Tax‬‬ ‫• ماﻟیات اﺷﺨاص و ﺷرﮐﺘﻬا‬
‫وسﺖوﻧکوور‪ ،‬ﻧورتوﻧکوور‪ ،‬ﺑرﻧاﺑی‪ ،‬ﮐوﮐیﺘﻼم و پورتمودی‬ ‫‪•Payroll‬‬ ‫• ﺣﺴاﺑﺪاری ﺣﻘوق و دسﺘﻤﺰد‬
‫‪•Consulting‬‬ ‫• ﺣﺴاﺑﺪاری مﺪیریﺖ و مﺸاورﻩ امور ﺷرﮐﺘﻬا‬

‫ﻫﺪف ﻣﺎ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻤﺎس ﺑ‪‬ﯿﺮﯾﺪ‬ ‫‪10‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪۶٠۴-٨٣٩-۵۶٧٧ :‬‬ ‫‪102A-3020 Lincoln Ave. Coquitlam BC V3B 6B4 • contact@accountech.ca‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15