Page 11 - 1530
P. 11

اداناک یاهربخ ٔهدیزگ


      زا یشان تایانج شیازفا
  11
                             دش دازر یوروه یلام دشآا ریدم ،ینویلیم 10 هقیثو آارق اب
          اداناک آد رفنت


                                                      10 هقیثو اب ،دوب هدش ریگتسد رووکنو رد هک یوآوه تکرش یلام دشرا ریدم
    دادعت هک تسا هدرک ملاعا اداناک رامآ هرادا ؛روریم نیشرپ تیاس شرازگ هب
                                                             .دش دازآ )اکیرمآ رلاد نویلیم ۷.۵( یرلاد نویلیم
    اه لاس زا دعب ،هدــش شرازگ اداناک سیلپ هب هک ،رفنت زا یــشان تایانج
                                                      زا سپ وژناو گنم ،یــس یب نا یس زا لقن هب دهده هناــسر شرازگ هب
       .تسا هتفای شیازفا تدش هب هتشذگ لاس رد ،یجیردت شیازفا
                                                      رد و دش یرتسب ناتسرامیب رد لااب نوخ راشف هضراع لیلد هب یریگتــسد
    ،رتــشیب اه تیانج زا عوــن نیا هک دــنهد یم ناــشن دیدج یاــهرامآ
                                                      ریدم هقیثو رارق اب وا هک درک لوبق هبنش هس زور ییاداناک یضاق کی هجیتن
         .دنا هداد رارق فده ار نایدوهی و ناناملسم ،ناتسوپ هایس
                                                                    .درک دازآ ار یوآوه یلام دشرا
    تایانج زا دصرد هدزناــش رد ،۲01۷ لاــس رد هک درک ملاعا اداناک رامآ هرادا
                                                      ناریا یاه میرحت ضقن لیلد هب تکرش نیا یلام دــشرا ریدم ،وژناو گنم
            .دنا هتفرگ رارق فده ،ناتسوپهایس ،رفنت زا یشان                    بجوم و هتفرگ رارق بیقعت تحت اکیرمآ هدحتم تلاایا تاماقم یوــس زا
   1397 آذر 23 هعمج - 1530 هآامش / 26 لاس                               اداناک کاخ رد دوخ زاورپ تشاد میمصت هک ینامز وژناو گنم هتشذگ هتفه
    زا یکاح و یداژن یاه تنوشخ دروم هکنیا رظن زا نانچمه ناتــسوپ هایس
                                                            .تسا هدش تشادزاب نیا هب تبسن نیچ تلود مشخ
              .دنتسه هدر نیرتلااب رد ،دنریگیم رارق رفنت
                                                      نتــشاذگاپریز لیلد هب و ییاکیرمآ تاماقم تــساوخرد هب ،دنک ضوع ار
                                                               .دش تشادزاب ناریا هیلع اکیرمآ یاه میرحت
                                                      کمک یوآوه هب رگید تکرش کی سیسات اب وا ،ییاکیرمآ تاماقم هتفگ هب
                                                                 .دشورفب ناریا هب ار یتازیهجت ات هدرک
                             رد ار یماهتا هنوگ ره ینیچ تکرش نیا اما تسا هدرک ضقن ار ناریا هیلع
                                                      یکینورتکلا دنباپ زا نینچمه و دنامب دوخ لزنم رد ،دنک تاماقم میلست ار
                                           .تسا هدرک بیذکت اتسار نیا  دوخ همانرذگ دیاب یدازآ زا سپ وا .تسا اداناک رلاد نویلیم 10 وژناو هقیثو
                             یکاح زین یرگید یاه شرازگ اکیرمآ و نیچ نایم اه شنت نتفرگ لااب اــب         .دنک هدافتسا )GPS(
                             زا تسا هتساوخ دوخ نانکراک زا اکیرمآ »وکسیس«یروآنف تکرش هک تسا  هدرک ملاعا اکیرمآ روــهمج سییر ،پمارت دلانود هک تــسا یلاحرد نیا
                             یمادقا رد نکپ ادابم ات دننک یراددوخ نیچ هب یرورضریغ رفــس هنوگ ره  نیا رد نیچ و اکیرمآ نــیب یراجت تلاماعم دنور لیهــست یارب لاامتحا
                                       .دشاب اهنآ تشادزاب لابند هب هنایوج یفلات            .دنک یم تلاخد هیضق
                             ریخا یاهزور رد دــنا هدرک ملاعا ییاکیرمآ تکرــش نیا نانکراک زا یــخرب  و نیچ ،اکیرمآ نایم یا هبناج هــس یاه شنت هب وژناو گنم یریگتــسد
                             مه زا هدــش هتــساوخ اهنآ زا هک دنا هدرک تفایرد یکینورتکلا یاه کمایپ  ،گیرووک لکیام نیچ هکیماگنه هبنــش هس زور .تسا هدــش رجنم اداناک
    ،هتفرگ ماجنا ناناملسم هیلع رب هک یتایانج ،۲01۷ و ۲01۶ یاه لاــس نیب
                                     .دننک وغل ار نیچ هب رفس همانرب هنوگ ره نونکا  هطقن هب شنت نیا ،درک ریگتسد ار ییاداناک تیلم اب قباــس تاملپید کی
     .تسا هتفای شیازفا هرقف ۳۴۹ هب هرقف 1۳۹ زا و هدوب ربارب ود زا شیب
                             شیازفا نیچ هنایوج یفلات تامادقا زا ییاکیرمآ ناریدم نایم رد ینارگن             .دیسر جوا
    دصرد 1۷ دودح ناناملسم دروم رد رفنت ساسا رب یاه تیانج عومجم رد
                             همانرب اه تکرش ییارجا نلاوئسم زا یرامش دوش یم هتفگ و تسا هتفای  نواعم »گنچ وی یل« ،گنم یریگتسد ربخ راشتنا لابند هب تسا ینتفگ
              .دریگ یم رب رد ار تایانج زا عون نیا لک زا
                                    .دنا هدرک لوکوم رگید ینامز هب ار نیچ هب رفس یاه  رتعیرس هچ ره اواتا ،تساوخ نکپ رد اداناک ریفس زا نیچ هجراخ روما ریزو
    شیازفا یپایپ لاس نیمود یارب زین نایدوهی دروم رد رفنت زا یشان تایانج
                             نیا اب اداناک رد یوآوــه ریدم یریگتــسد نیب یطابترا چیه زونه هچرگا           .دنک دازآ ار یو
    رد ار اداناک لک رد تایانج زا عون نیا لک دادعت زا دصرد 1۸ و تــسا هتفای
                             رد تسرد قافتا نیا اما ،هدشن صخشم نیچ رد ییاداناک قباس تاملپید  بتارم و راضحا ار نــکپ رد اداناک ریفــس نینچمه نیچ هــجراخ ترازو
                        .دریگ یم رب
                             .تسا هداد یور عوضوم نیا رس رب اواتا و نتگنشاو اب نکپ شنت هنایم       .درک غلابا یو هب ار دوخ ضارتعا
    اداناک لاربیل تلود زا ات هتــشاد نآ رب ار یدوهی یاه هورگ ،ماقرا و رامآ نیا
                                                      نتگنشاو یاه میرحت ینیچ یوآوه یروانف تکرــش تسا یعدم اکیرمآ
    تاناکما ،hate crime ای رفنت زا یــشان تیانج اب هزرابم یارب دنهاوخب
               ﻰﯾﺎﻨﯿﻣا ﻞﺣﺎﺳ                                         یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ


                                                        ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
           ادﺎﻧﺎﮐ ﻢﯿﻘﻣ ناﺮﯾا رد ﯽﻗﻮﻘﺣ روﺎﺸﻣ و یﺮﺘﺴﮔداد ﮏﯾ ﻪﯾﺎﭘ ﻞﯿﮐو
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
               (ناﺮﻬﺗ) ﺰﮐﺮﻣ یﺮﺘﺴﮔداد یﻼﮐو نﻮﻧﺎﮐ ﻮﻀﻋ
                                                         Realtor, Rental Property Manager
           ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ ﻩﺎﮕﺸﻧاد زا ﻞﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ترﺎﺠﺗ قﻮﻘﺣ ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﮐ
                                                             & Mortgage Broker            :(ناﺮﯾا ﻪﺑ ﺮﻔﺳ زﺎﯿﻧ نوﺪﺑ) ناﺮﯾا یﺎﻫ هﺎﮔداد رد یﻮﻋد ﻪﻣﺎﻗا                   Cell: 778 - 928 - 5557
                                                          Office: 604 - 421 - 1010
       ،ﯽﻤﺳر ﺪﻨﺳ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻪﺑ ماﺰﻟا ،ﺎﻬﺑ ﻩرﺎﺟا ﻞﯾﺪﻌﺗ و ﻪﺒﻟﺎﻄﻣ ،ﺪﯾ ﻊﻠﺧ ،ﻪﯿﻠﺨﺗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﮑﻠﻣ یوﺎﻋد * a.saffari2011@gmail.com
            . . . و ﻪﻣﺎﻧ ﻪﻌﯾﺎﺒﻣ ﺦﺴﻓ ،راﺪﯾﺮﺧ ﺎﯾ ﻩﺪﻨﺷوﺮﻓ زا ﺖﻟﺎﮐو ﻪﺑ تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻪﯿﻠﮐ مﺎﺠﻧا
   Vol. 26 / No. 1530 - Friday, Dec 14, 2018 ،ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ ﺪﻨﺳ لﺎﻄﺑا ،عﺎﺸﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ و زاﺮﻓا ،نﺎﯿﻋا و ﻪﺻﺮﻋ ﮏﯿﮑﻔﺗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺘﺒﺛ یوﺎﻋد * 3137 St Johns St. Port Moody, BC
       ،ﻪﯾﺰﯿﻬﺟ دادﺮﺘﺳا ،ﻪﯾﺮﻬﻣ ،ناﺪﻧزﺮﻓ ﺖﻧﺎﻀﺣ ،ﯽﻘﻓاﻮﺗ قﻼﻃ و قﻼﻃ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ یوﺎﻋد *
                    . . . و حﺎﮑﻧ ﺦﺴﻓ ،ﻦﯿﮑﻤﺗ ،ﻪﻘﻔﻧ ،جوﺮﺧ ﺖﯿﻋﻮﻨﻤﻣ


                             . . . و ﺖﺒﺛ ﻪﺑ ضاﺮﺘﻋا
       لﺰﻋ و ﺐﺼﻧ ،ﯽﻓﻮﺘﻣ لاﻮﻣا شوﺮﻓ و ﻢﯿﺴﻘﺗ ،ﺖﺛارو رﺎﺼﺤﻧا ﯽهاﻮﮔ ﺬﺧا ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺒﺴﺣ رﻮﻣا *
                                            لواﺮﺗ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﺲﻧاژآ ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻰﻬﺑﺮﻓ ﺎﻨﻟا
                               . . . و ﺮﺠﺣ ،ﻢﯿﻗ
      . . . و ﯽﻧاوﺪﻋ فﺮﺼﺗ ،یرادﺮﺒهﻼﮐ ،ﺮﯿﻏ لﺎﻣ شوﺮﻓ ،ﺖﻧﺎﻣا رد ﺖﻧﺎﯿﺧ ﻞﯿﺒﻗ زا یﺮﻔﯿﮐ یوﺎﻋد *
                                            ﺎﺑ نﺎﮐﺎﻤﮐ ﻢﯿﻧﺎﺳر ﯽﻣ عﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ،ﺪﻧا ﻩدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﻣ
            . . . و ﯽﮕﺘﺴﮑﺷرو یوﺎﻋد ،ﮏﭼ ﻪﺟو ﻪﺒﻟﺎﻄﻣ ﻞﯿﺒﻗ زا یرﺎﺠﺗ و ﯽﮑﻧﺎﺑ یوﺎﻋد *  زا و ﻩاﺮﻤه ﺎﻣ ﺎﺑ نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻧاﺰﯾﺰﻋ ﻪﻤه زا ﯽﻧادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳ ﺎﺑ
                                            ﺎﺼﻗا و ناﺮﯾا ﻪﺑ زاوﺮﭘ یاﺮﺑ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﺎﺑ و ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
       تﺎﻣﻼﻋ و ﯽﺘﻌﻨﺻ یﺎه حﺮﻃ ،تﺎﻋاﺮﺘﺧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ یوﺎﻋد زا ﻢﻋا یﺮﮑﻓ ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ صﻮﺼﺧرد یوﺎﻋد *   . . . و زوﺮﮐ ،ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ یﺎهرﻮﺗ ﻪﯿﻬﺗ ،نﺎﻬﺟ طﺎﻘﻧ
                                            ﯽﯾﺎﻤﯿﭘاﻮه ﺲﻧاژآ رد ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه ﺎﻤﺷ یﺎﻤﻨهار و ﻩروﺎﺸﻣ ﻩدﺎﻣآ
       Sahel Aminaee (Member of Iranian Bar Association)                           .ﻢﯿﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ
             Master of International Business law               Tel: 604 - 986 - 4404
              from Shahid Beheshti University
                                               info@maureenktravel.com

              ﯽﻠﺒﻗ ﺖﻗو ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ
                                                  BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent
      [Tel: 1 - 403 - 561 - 6454]   ﯽﻨﯾﺰﺣ ناﻮﯿﮐ ـ ﯽﯾﺎﻨﯿﻣا ﻞﺣﺎﺳ               Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)

  11       "please follow us at facebook/KH project consult"               # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16