Page 12 - 1530
P. 12

اداناک یاهربخ ٔهدیزگ
                     Meng یریگتــسد  شرازگ سیلپ هب رفنت زا یشان تیانج دروم ۲۰۷۳ دادعت ،۲۰۱۷ لاــس رد  .دهد رارق سیلپ رایتخا رد یرتشیب
                     رــیدم Wanzhou   .تسا هدوب رتشیب هرقف ۶۶۴ ،۲۰۱۶ لاس هب تبسن هک ،تسا هدش  نآ دروم کی ،رفنت زا یشان تیانج دروم ۱۰ ره زا ،هتشذگ لاــس رد
           .دش راتساوخ ار اداناک رد یواوه ینیچ تکرش دشرا .تسا هدوب کبک و ویراتنا یاه ناتسا رد هدرتسگ روط هب رامآ شیازفا نیا .تسا هدوب یسنج تاشیارگ ساسا رب
                                                                             12
                             زا شیب زا دصرد مهد کی طقف ،hate crime ای رفنت زا یــشان تایانج  دنا هتشاد یبهذم هزیگنا هک رفنت زا یشان تایانج ،هتشذگ لاس رد نینچمه
                             هتشذگ لاس هک ،تــسا یگدننار اب طبترم ریغ تیانج و مرج نویلیم ۱٫۹     .تسا هدش رتشیب اه کیلوتاک هیلع رب
                             هعومجم زا یکچوک رایــسب شخب نیا و هدــش هداد شرازگ سیلپ هــب  هلباقم یارب یزیر همانرب لاح رد ، هتسب یاهرد تشپ رد اداناک لاردف تلود
                                    .تسا اداناک رسارس رد هتفرگ تروص یاه تیانج  یرلاد نویلیم ۲۳ یلک حرط و همانرب زا یــشخب هک ،تسا یتسرپداژن اب
                                                     ارجا لباق یگنهرف دنچ یاه همانرب قیرط زا و لاس ود لوط رد هک تــسا
                                                                         .دوب دهاوخ

                             ریگتسد نیچ رد هک اداناک قباس تاملپید گیرووک لکیام                                      دش مهتم نوناق ضقن هب دوب هدش
    رب ینبم یکردم چیه نوــنک ات ،نیچ هجراخ ترازو یوگنخــس زا لقن هب                                           1397 آذر 23 هعمج - 1530 هآامش / 26 لاس
    ور نیا زا .تسا هدــشن هئارا Meng Wanzhou یوــس زا نیناوق ضقن
    درک ضارتعا ملاعا امسر و درک راضحا ار نکپ رد اداناک ریفــس نیچ تلود
    راظتنا رد یدب بقاوع Meng ندرک دازآ مدع تروص رد تــشاد ناعذا و
                     .دوب دهاوخ اداناک

    اکیرما رد ینیچ یاهلااک رــب دیدج یاه هفرعت لامعا زا یربخ هک نآ اــب
    شنت ماودت هدنهد ناشن یواوه تکرش ریدم نیا تشادزاب اما ،تــسین
                .تسا اکیرما تلود یوس زا یراجت
    یمن هصلاخ اه میرحت ضقن هب طقف تارداص و هضرع یاه تــیدودحم
    هنیمز اب ،هتفرشیپ یژولونکت شخب رد یراجت گنج عوضوم هکلب دوــش  اداناک رد نیچ ترافس یوگنخس .دش هجاوم نیچ دنت شنکاو اب مادقا نیا  هدــش ریگتــسد نکپ رد هک ییاداناک هعبت ،درک ملاعا نیچ هجراخ ترازو
    تسا هدرک راوشد ییاکیرما یروانف یاه تکرش یارب ار راک تباقر یزاــس  ینابرق یناسنا قوقح هب هک تامادقا هنوگنیا اب تدــش هب ،نیچ« :تفگ  نیچ رد یجراخ یتلود ریغ یاه نامزاس هب طوبرم نیناوق لاامتحا ،تــسا
    راــشف تحت ار نیچ دراد دصق یتامادقا نینچ اب اکیرما روظنم نیا هب و  ملاعا ار دوخ ضارتعا بتارم و تــسا فلاخم دنک یم دراو یدج تامطل  .تسا هدرک ضقن ار
    .دوش لیدبت شزرا یب هدننک هضرع کی هب ،بیقر کی یاج هب ات دهد رارق              ».دنک یم  ترازو یوگنخــس »گناک ول« ،زرتیور زا لقن هب دهده هناــسر شرازگ هب
    یسرتسد زا تسا هدش یعس کیتامتــسیس یاه شلات اب رگید یفرط زا  هب ار »وژناو گنم« یمکح یط اداناک رد یهاگداد زورما دادماب ماجنارــس  هورگ دنمراک»گیرووک لکیام« رگا :درک ملاعا هبنشراهچ زورما نیچ هجراخ
    دوخ نیا هک دیآ لمع هب یرــیگولج اکیرما یدیلوت تاعطق هب اه یــنیچ          .درک دازآ هقیثو دیق  هداد ماجنا نیچ رد هورگ نیا یارب ار یتامادقا )ICG( نارحب یللملا نیب
            .دوش یم بوسحم یراجت گنج لماع نیمود  تروص هب ۲۰۱۷ لاــس هیروف زا ،Mandarin یوگنخــس گیرووک کیام  هب طوبرم نوناق تروص نیا رد ،دشاب هدرک تبث ار اهنآ هکنیا نودب تــسا
                             )International Crisis Group( نارحب یللملا نیب هورگ اب تقو ماــمت .تسا هدرک ضقن ار نیچ رد یتلود ریغ یجراخ یاه تکرش
                                             .تسا هتشاد یراکمه  یلوسنک یسرتسد راتساوخ هک درک ملاعا زورما مه نارحب یللملا نیب هورگ
                             لاس زا نینچمه وا » گیرووک لکیام « لیافورپ رد دوجوم تاعلاطا ربانب  چیه اما هدش )ICG( نارحب یللملا نیب هورگ دنمراک»گیرووک لکیام« هب
                             یاهرهــش ریاــس و گنک گنه و نکپ اب اب تاملپید ناونعب ۲۰۱۶ ات ۲۰۰۳  .تسا هدرکن تفایرد اه ینیچ زا یتاعلاطا
                                           .تسا هتشاد یراکمه نیچ  درک دیئات ،تسا هداتــسرف زرتیور یرازگربخ یارب هک یا هینایب رد هورگ نیا
                             هراشا زین ۲۰۱۴ لاس یارجام هب ناوت یم یو یــساملپید قباوــس هلمج زا  ریگتسد نکپ رد ار گیرووک لکیام ،بش هبنشود نیچ یتینما یاهورین هک Vol. 26 / No. 1530 - Friday, Dec 14, 2018
                             سپ هتفه کی ،ییاداناک جوز کی ،تاراگ »ایلوج« و »نیوک« هک تــشاد               .دنا هدرک
                             نیچ یلم رتویپماک متــسیس ندرک که لیلد هب نیچ کاخ هــب دورو زا  تساوخرد هب انب اداناک هک دــش ملاعا هبنشجنپ دادماب تــسا رکذ هب مزلا
                             دوب مهتم زین یسواج هب ثیربیاس هلمح رب هولاع »نیوک« .دندش تشادزاب  یروانف تکرــش دــشرا ناریدم زا یکی »وژناو گنم«ییاکیرمآ یاه ماقم
                                        .دندش دازآ لاس ود زا دعب ود ره یلو  و هدرک ریگتسد ار تسا ناریا هیلع اه میرحت ضقن هب مهتم هک »یوآوه««
                                                                          ِ
                                                                .دنک درتسم اکیرمآ هب ار یو دراد دصق

                              اداناک رد یواوه تکرش دشرا ریدم تشادزاب عوضوم
    هیامرس رد تیدودحم" ،یژولونکت تعنص یراجت گنج رد موــس لماع
    یراذگ هیامرــس تیعونمم یارب یتامدقم اکیرما تلود .تــسا "یراذگ
    فده .تسا هدرک مهارف اکیرما یروانف یاه تکرش رد ینیچ یاه تکرش
                                    ؟یراجت گنج ای ناریا میرحت ؛تسیچ
    یژولونکت و اه هدیا تقرس ای یپک زا ینیچ یاه تکرــش عنم راک نیا زا
    اکیرما یجراخ یراذگ هیامرس هتیمک نیا زا شیپ هتبلا .تــسا ییاکیرما
              .تسا هدرک وغل ار ینیچ تلاماعم یخرب
                             و اکیرمآ یلعف یراجت گنج یاهروحم زا یکی 5G تنرتنیا ،تــسا 5G  یاه تکرــش نیرتگرزب زا یکی یواوه ؛اداناک ناــیناریا تیاــس شرازگ هب
    شیب اکیرمآ طسوت ینیچ تکرش کی دشرا ریدم تشادزاب ساــسا نیارب
                                               .دشاب یم نیچ  تردق ربا تکرــش نیا .تــسا ایند تاطابترا یروانف تامدخ و تازیهجت
    یاتسار رد یعوضوم دناوت یم ،دشاب ناریا میرحت اب طبترم دناوتب هک نآ زا
                             نیا راذگناینب رتخد قافتا هب یواوه تکرش دشرا ریدم Meng Wanzhou  ،گنوسماس تکرش زا سپ ییاکیرما و یبرغ یاه تکرــش ربارب رد اریخا
    هک تسناد نیچ ینعی ،دوخ یداصتقا بیقر اب اکیرما یراجت گنج همادا
                             رامش هب نیچ و اکیرما یداصتقا گنج نلاماع اکیرما تلود هتفگ هب تکرش  دنمشوه یاه یشوگ گرزب هدننک دیلوت تکرــش نیمود ناهج حطس رد
           .تسا هتشاد موادت نانچمه هتشذگ لاس کی یط
                             ناریا هیلع اکیرما یاــه میرحت ضقن هناهب هب اکیرما تلود اذــل .دنور یم  تنرتنیا لیمکت رد ورشیپ یاه تکرش زا یکی یواوه .تسا هدش هتخانش
                  یگزمهایس یفطل لایل همجرت                                                12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17