Page 6 - 1530
P. 6

للملا نیب                                                                              6
                        نابایخ رد ار دوخ ریوصت نامرفان هسنارف                                      دشک یم خر هب


                  یتاونق یعراز ریشدرا
                                                                 نابایخ رد ریخا هتفه دنچ رد هچنآ
                                                                 موسوم و درذگ یم هسنارف یاه
                                                                 "اهدرز هقیلج" یضارتعا شبنج هب
                                                                 کی یدیدرت چیه نودب تسا
    فلاخم تهج رد یتح دیدج یروهمج  للاحنا تساوخرد یتح و دنا هداد رارق                          یگدنیامن ار یمتسیسدض شبنج
    .درک مهارف ار یتیاضران دیدشت رتسب نآ  دنا هدرک حرطم مه ار ناملراپ و تلود                        پچ ات یطارفا تسار زا هک دنک یم
    ناربهر یسناژروا و یروف رایسب رگا  اپورا رد زونه دسر یم رظن هب یلو                      هداد یاج دوخ نورد رد ار لاکیدار
    متسیس رد عماوج رگید و هسنارف زورما  تماخو هجوتم نارادمتسایس ارهاظ                          مارآان رایسب زورما هسنارف .تسا
    ار رادشه نیا ،لاربیلوئن یراد هیامرس  .دنتسین درذگ یم هعماج نطب رد هچنآ                         سیراپ سکول یاه نابایخ و تسا
    نیا راظتنا زا رتدوز یلیخ دنریگن یدج  "کیراه ود کیرتاپ" رادشه نیا دیاش                       نادیم هب لیدبت اهرهش رگید و 1397 آذر 23 هعمج - 1530 هآامش / 26 لاس
    مه و هسنارف مه هدش تشابنا مشخ  "هتیناموا" همانزور سیون هلاقمرس                            هدش شتآ و دود زا یریوصت و گنج
    هک یتاضارتعا هربنچ رد ار عماوج رگید  نخس نیرتایوگ نورکم تلود هب باطخ                          ریواصت هب تهابش یب هک تسا
    یم یتح و دش دهاوخ رتدنت مد ره  دشاب هسنارف یاه تیلا یاهزور نیا                       ره .تسین "سیراپ نومک" یخیرات
    ،دوش رجنم مه روک تنوشخ هب دناوت  ،زور ندرک باسح ،للعت" دیوگ یم هک                            نومک یبلاقنا دادخر زا هک دنچ
    یتیعضو نینچ رد .درک دهاوخ راتفرگ  یاهورین شیازفا ،شبنج ندش هدوسرف                         هدس ود اهدرز هقیلج ات سیراپ
    "نتم" هیلع "هیشاح" شروش یعون هب هک  ملاعا یتح ،اه نابایخ رد شروش دض                        ره زورب و روهظ رتسب اما درذگ یم
    تابلاطم رتسب هب هجوت اب دشاب یم  یوگخساپ روشک رد هداعلا قوف تلاح                        یتوافتم فادها هک دنچ ره( ود
    هاگتساخ رد هشیر هک یعامتجا تلادع  هک یهاوخ تلادع شبنج یاه تساوخ                           عوضوم کی )دننک یم لابند ار
    یاهورین و بازحا هچنانچ دراد پچ  دهاوخن تسا هتفرگارف ار روشک رسارس  هتخیگنادوخ یتاقبط – یعامتجا شبنج  هنوگچ دراد دنمتردق یندم یاهداهن  "دوجوم عضو زا یتیاضران" دحاو
    ینومژه تسینومک و تسیلایسوس پچ  ندیکرت شبنج نیا عقاو رد هک ارچ "دوب  نینچ یناریا هنومن .درک یم یگدنیامن ار  ،اه فیط دوخ نورد رد هک دوش یم  ییاهلااب هیلع نیئاپ تاقبط شروش و
    لاس براجت قبط دنریگن تسد رد ار نآ  تسوپ ریز هک تسا یضغب و مشخ  ید عیاقو رد ناوت یم ار یضارتعا شبنج  و توافتم یسایس یاهورین و تاقبط  هک یدلایم داتفه ههد زا .دشاب یم اه
    روهظ زاسرتسب دناوت یم ریخا یاه  .تسا هدش هتشابنا رورم هب هعماج  هدهاشم مه ناریا رد هتشذگ لاس هام  بجوم ،تسا هداد یاج ار داضتم اضعب  تسیز یاه هصرع مامت مسیلاربیلوئن
    هنومن نیون مسیشاف و یطارفا تسار  و هسنارف رد اهدرز هقیلج شبنج  فوذحم نادنورهش زا یشخب هک درک  کی یشاپورف ریوصت نیا اما دوش بجعت  هب ات تفرگ دوخ هربنچ رد ار یعامتجا
    یلیزرب "ورانوسلوب" و ییاکیرمآ "پمارت"  رد کیدزن هدنیآ رد هباشم یاه شبنج  زا اهراشف هک یتقو هعماج مورحم و  یوگخساپ رگید هک دشاب یم هنهک مظن  هیامرس ماظن رد هلحرم نیا هک زورما
    نوچ یندمتدض یاه هدیدپ روهظ .دشاب  تدش هب متسیس لوصحم عماوج رگید  نابایخ هب تفر رتارف ناشلمحت هناتسآ  دهاوخن نادنورهش عفانم و تابلاطم  دیدشت و یگتخیسگراسفا لیلد هب یراد
    ،یللملا نیب مسیرورت ،یزیتسرجاهم  رد تاناکما و تورث تشابنا و یتاقبط  حانج تساوخ یارو و دندش ریزارس  نینچ روهظ و زورب لیلد نیمه هب .دوب  دوخ هار نایاپ هب یتاقبط یاه فاکش
    تسار تیوقت ،نیون مسیشاف ندمآرب  مه هک تسا "اه یدصرد کی" تسد  هب .دنداد زورب ار دوخ مشخ مکاح یاه  نادنوزهش شروش عقاو رد ییاه شبنج  و هنیمز ماگ هب ماگ ،دوش یم کیدزن
    فاکش دیدشت همه زا رت مهم و یطارفا  مظن رد یشرانآ زورب نارود اب نامز  مظن ناگدنیامن و نامکاح لیلد نیمه  ندش یبطق تیعضو رد مکاح مظن هیلع  هدرک ایهم ار شروش و ضارتعا رتسب
    هب متسیس کی لصحام یتاقبط یاه  روهمج لمحت هناتسآ یللملا نیب و یلم  ینویسیزوپا یاهورین نینچ مه و مکاح  نطب رد یساسا یاه فاکش شرتسگ و  دامن زورما هسنارف یاه نابایخ .تسا
    شبنج زورما هک دشاب یم رامیب تدش  نیقی و تسا هدروآ رس هب ار نادنورهش  و یضارتعا یاه هدیدپ نینچ اب دیاب  یاهورین یتح هک دشاب یم هعماج  یاهروشک رگید و تسا تیعضو نیمه
    رد اهدرز هقیلج نوچ یضارتعا یاه  هیبعت مزیناکم هک دنا هدرک لصاح  داعبا رد نامز مه ،رس یب یاه شبنج  و توافتم فادها و شیارگ اب یسایس  یدوز هب زین ییاکیرمآ یتح و ییاپورا
    دنیارف نیمه زا یدیدج دامن هسنارف  سنلااب ناوت دوجوم متسیس رد هدش  ناماوت یعامتجا و یداصتقا ،یسایس  .دناشک یم دوخ لابند هب مه ار فلاخم  هدیدپ نینچ اب کیدزن هدنیآ رد و
    تیریدم یتسرد هب رگا هک دشاب یم  .درادن ار یگتخیسگراسفا نیا لرتنک و                             .دننک هاگن  هجوت اهدرز هقیلج شبنج نیمه هب رگا  عون نیا و دوب دنهاوخ ور هبور یضارتعا
    عماوج دناوت یم دوشن هداد خساپ و  نومزآ نیرخآ رد هک تسا نیا تیعقاو  هدوت هعومجم یوسنارف یاهدرز هقیلج  یشبنج تیعقوم لیلد هب ادتبا زا دوش  یهدنامزاس زا جراخ لاعف یرگشروش زا
    تمس هب ار ناهج یمامت دیاش و ییاپورا  یسک ندمآرب یمتسیس نورد حلاصا  یتسرد هب هک دنشاب یم یمدرم یاه  همه ابیرقت نآ یهدنامزاس نودب و  نینچ هب یمدیپا کی نوچ ،صخشم
    هیامرس عماوج .دناشکب دابآاجکان کی  هک یی هسنارف رد نورکم لئونامآ لثم  هعماج رد یتلادعان دننک یم ساسحا  یتسیلایسوس پچ زا یسایس یاهورین  هب .درک دهاوخ تیارس مه یعماوج
    تسوپ کی لاح رد رصاعم ناهج و یراد  لومعم دنور رد یسایس تردق ییاجباج  عماطم ینابرق ار نانآ نیداینب قوقح  تیامح نآ زا یطارفا تسار ات لاکیدار و  اهنت اهدرز هقیلج شبنج لیلد نیمه
    نآ یرتسکاخ ریوصت هک تسا یزادنا  تسار و پچ یتنس بازحا نیب رد نآ  و یشراگیلا هقبط کی تازایتما و  ره مود هتفه زا دعب اما ،دندرکن یمسر  یشبنج و تسین یوسنارف لکشم کی
    ار دوخ هسنارف یاه نابایخ رد زورما  رد و دوب نآ یسایس هصخاش هنایم  نانآ یاهتشا هک تسا هدرک یدنمتردق  هاگیاج دندرک شلات اهورین نیا زا مادک  رد تسا هدروخ دیلک هسنارف رد هک
    یضارتعا شبنج نیا و دشک یم خر هب  هرهچ کی دوخ ضقن رد ریخا تاباختنا  نیمه رد .تسا ریذپان یریس نانچ مه  نیا .دننک ادیپ نآ نورد رد ار دوخ  ییوگخساپ مدع و لرتنک مدع تروص
    هشیر یدروم تابلاطم زا رتارف رایسب  خاک هب ار یسایس هنحص رد روهظون  بازحا ناربهر هک دنچ ره هسنارف  هلاسم نیا زا یشان یدودح ات تعضو  هرتسگ ناضرتعم تابلاطم هب یساسا
    هب هک دراد هنهک و رامیب راتخاس کی رد  زا روبع یاه هناشن ،درک تیاده هزیلا  یاه تسایس ندرک موکحم اب یسایس  ادتبا زا شبنج و هدیدپ نیا هک دوب                            .درک دهاوخ ادیپ یزرمارف و ییایفارغج
           .دوش یم کیدزن دوخ نایاپ  هن هک درک یم یگدنیامن ار فولام مظن  "نورکم لئونامآ" یلاربیلوئن تدش هب  صخشم یسایس یربهر و هاگتساخ  شبنج کی هکنیا لوا هاگن رد دیاش
              97/9/13  سیئر هک دشن هتفرگ نآ یعقاو مایپ اهنت  شنزرس و داقتنا جامآ تدش هب ار یو  کی یدنب تروص رتشیب و تشادن  و بازحا هک یی هعماج رد یضارتعا                                                              �
                   یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          � �ﻋ
      2007   2008                                               ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com       .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                                 ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ                              Vol. 26 / No. 1530 - Friday, Dec 14, 2018     NEW                       NEW                       NEW


         $698,800.00                    $1,569.000                    $1,469.000


        2205 -969 Richards St. Vancouver, BC       6660 Humphries Ave., Burnaby, BC        2032 Westview Dr. North Vancouver
     ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ﮏﯾ ،یرﺎﺒﻧا و ند + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ﮏﯾ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ  ﻦﯿﻣز ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا راﺰه١٠ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٤ لﺰﻨﻣ  ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٢٧٣ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٣ لﺰﻨﻣ
                             یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ) گرﺰﺑ ژارﺎﮔ ،ﺎه ﻪﭽﺑ یزﺎﺑ یاﺮﺑ لآ ﻩﺪﯾا و ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ ﻼﻣﺎﮐ و ﺢﻄﺴﻣ  ﺰﮐﺮﻣ رد ،ﻪﻧﺎﺘﺳود و مارآ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ گرﺰﺑ طﺎﯿﺣ ،ژارﺎﮔ ،ﺎﻨﺑﺮﯾز
                                      SOLD
     ،ﺖﯿﻧاﺮﮔ پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﺪﯾﺪﺟ ﺖﻨﯿﻣﻻ ﺎﺑ ﻦﺷور و زﺎﺑ ﯽﻠﯿﺧ  ﮏﯾ ﺖﯿﺋﻮﺳ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺣار ﻪﮐ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ یدورو + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ .(RV و ﻦﯿﺷﺎﻣ ٤
     ﮏﯾدﺰﻧ ،ﻪﺧﺮﭼود یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﺎﻧﻮﺳ ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺎﺑ  بآ نﺰﺨﻣ ،یرﺎﮑﯿﺷﺎﮐ ،ﻒﻘﺳ ﻞﯿﺒﻗ زا ﻩﺪﺷ یزﺎﺳزﺎﺑ .ﻩرﺎﺟا ﺖﻬﺟ ﺪﯿﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻪﺑاﻮﺧ  ﻞﯾﺎﺳو و ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐﺮﻣ ،ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ و ﯽﯾاﺪﺘﺑا سراﺪﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ،روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ
                               کرﺎﭘ و ﺮﺘﻨﺳ کر ،ﻪﺳرﺪﻣ ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد . . . ﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ و ﯽﺑﻮﭼ شﻮﭙﻔﮐ ،مﺮﮔ  . . . و روﻮﮑﻧو نوﺎﺗ ناد ﺎﺗ ﻪﻘﯿﻗد ٢٠ ،یو یﺎه ،ﯽﻣﻮﻤﻋ ﻪﯿﻠﻘﻧ
                . . . و نارﻮﺘﺳر ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐاﺮﻣ ﻪﺑ Nothing to do just move in and enjoy your life    Just move in and enjoy.
                                                                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11