Page 7 - 1482
P. 7

‹
                                                                        تسایس

      و - دنهد یم حیجرت ،صاخ یتموکح
   7
      هطبار رد ودره اه»بلط بلاقنا«
      یروط هب .دنتسه رگیدکی اب لباقتم                                 ؟دیدرک راکچ »ام« اب
    1396 دی 22 هعمج - 1482 هرامش / 25 لاس  تاضارتعا رگا ،میدش یم یلامش هرک               یاه قودنص رد روشک حلاصا لابند هب هک امش ،دنسرپب دیاش
      رد کدنا یاه تفرشیپ و حلاصا رگا هک
      زا یرت هباشم هبعش ،داد یمن خر روشک

                                                                       روپدارم دمحم
      زگره زین ،دوبن ینابایخ یاه دایرف و
      و درک یمن رواب ار دوخ ،یندم هعماج
      هب یأر دننام یعمج لامعا هب رگید
      و یملاسا یاروش سلجم تسیل ودره
          .دنتشادن یدامتعا ،ناگربخ
      مه هک هام ید تاضارتعا هعومجم رد
                                                        ناتیاه نابایخ و لد رد ار کچوک یاه تفرشیپ هک امش ،دیدوب
      و میظع لوحت کی عورش دناوت یم                                  رتدب لباقم رد دب هب لیام هک امش ،دیدوب یار ی هتسکش
                                                        دیا هداتسیا نابایخ طسو لااح هک دش روطچ ،دیتفرگ یم نشج
      توکیاب و بوکرس رگزاغآ دناوت یم مه                                  هب نیا ایآ ؟دینز یم ناکرا مامت رییغت و ضارتعا قح زا مد و
      ،دشاب یتموکح هقباس یب و هدرتسگ                                      ؟تسین هدیقع ِیتابث یب و ندوب داب بزح یانعم
      نایم یقیمع فاکش .داتفا یا هزات قافتا                                 ام اریز ،دنراد قح دننک یم هئارا یتلااوس نینچ هک یناسک
      و ناریا ی هدش رادیب ِیندم ی هعماج                                شلات زگره و میسانشب ار رگیدکی میدرکن یعس تقوچیه
                              یار یاه قودنص رد ار یتشهب ینعی زین طرفم ینیب شوخ .دوش یم
      دندوب فلتخم راشقا دامتعا دروم ینامز هک یبلط حلاصا ناگرزب                 وگتفگ و رظن لدابت هب ،رگیدکی ندینش و ندناوخ اب میدرکن
                              حلاصا زا مد هک تسا لاس لهچ دنیوگ یم نادقتنم .ندش روصتم
      و داتشه تاضارتعا رد رضاح تعیمج یا هدع دیاش .دش داجیا                   هکلب تسین نیفرط زا مادک چیه زا یا هلِگ مه زاب دنچره .مینیشنب
                              و هرکاذم نوچ دنک یمن رییغت یزیچ رخآ رد یلو مینز یم وگتفگ و
      ناشن ار نآ و دننیبن شش و دون هام ید یاه نابایخ رد ار تشه                     یتخس هب هک تسا یوج و طیارش نینچ رد تیلاعف ی هضراع نیا
                              زیم یوس نآ یرگید صخش و تسا هفرط کی ام رظن دم یوگتفگ
      یفاک اّما ؛دننادب نابلط حلاصا هب تبسن اهنآ دامتعا ندنام یقاب زا                         .درک داجیا یثحب و داد هئارا یرظن ناوت یم
                                               .درادن رارق هرکاذم
      نیا زا نابلط حلاصا یارآ رثکا هک یزاجم یاه یاضف هب یهاگن تسا                    خساپ ؟تسا یتابث یب و ضقانت دش رکذ لااب هک یبلاطم ً اتقیقح اما
                              هدش جراخ یار یاه قودنص زا ار یتفرشیپ هچ لاس لهچ رد هک نیا
      میوش هجوتم ات میزادنیب مدرم ی هنازور یاه هدوارم و هدمآ اضف                ی هبعج« ام ،هک تسا نیا دنراد ار یتلااوس نینچ هک یناسک
                              رت فافش و دنلب و هعماج ِتساوخ تفرشیپ ،اه رامآ رد ناوت یم
      و دیدش بوکرس زا سرت هعماج راشقا مامت روضح مدع تلع اهنت                      رازبا کی یطیارش ره رد .میتسه »یدازآ« هب ندیسر یارب »یرازبا
                              یاه مدق نیا .درک هدهاشم هعماج فلتخم راشقا یادص ندش
                .تسا اه نآ نایم رد هقباس یب یدیماان                      ارچ هکنیا .میوش کیدزن نامفده هب یمدق دیاش ات میرب یم راک هب
                              هب یبهذم عجارم اب ناگدنیامن کنیا هدش ثعاب هک تسا کچوک
      یاه بوچراچ رارمتسا هب قفاوم یتمیق ره هب هک ینابلط حلاصا                      هب مشچ راب کی و میا هتخود یأر یاه قودنص رب مشچ راب کی
                              ای دننک هرکاذم مویداتسا رد نانز روضح یارب و دننیشنب وگتفگ
      بلج ار تیمکاح رظن دیاب هدش هک روطره دندقتعم ،دنتسه دوجوم                     رد یرازبا ره زا هدافتسا هک تسا لیلد نیا هب ؛میراد اه نابایخ
                              و نانز گنررپ روضح - ناناوج و طسوتم هقبط هژیو هب - هعماج
      ؛دنیشنب هرکاذم زیم یاپ یزور دیاش ات تشاد هاگن یضار ار وا و درک                  ندناچیپ یارب زگره ام و تسا یدربراک بسانم نامز رد و دوخ یاج
                              یتیعقوم ره رد و دننک بلط نادرم تلود زا ار یبهذم یاه تیلقا
      ینابایخ تاضارتعا نیمه هک دنریگ یم هدیدان ار هتکن نیا یلو                 یارب یتشوگ چیپ زا هک روطنامه ،مینک یمن هدافتسا شکچ زا چیپ
                               .دننزب دایرف ،رصح عفر هلمج زا ار ناشیاه تساوخ نیرت یساسا
      .دنک روبجم هرکاذم هب ار تموکح هک دشاب یراشف مرها دناوت یم                     ،کوكشم یاه قودنص یتقو .درک میهاوخن هدافتسا خیم ندیبوک
                              رد اه تشم ندرک هرگ و اه نابایخ رد روضح دید دیاب وسنآ زا
      "نابلط حلاصا حلاطصا هب" نیا و هعماج نایم قیمع فاکش نیا رگا                    یللعت چیه نودب هک هداتسیا یسك فرط كی و دنتسه نام لباقم
                              و نابلط حلاصا لاومعم ؟تسا هتشاد یا هجیتن هچ لاس لهچ نیا
      اه نابایخ رد رضاح ِمدرم هاگ هیکت ،دحتم لکش هب و دش یمن داجیا                   یوسروك شقن نامیارب هك ار یرارف یاه هار مامت و مدرم ،روشك
                              فده ار زیرمرادجک حلاصا هکلب ار یدازآ هن ،هک یناسک یلک روط هب
      مان هب یراشف مرها ،اه تیدودحم شیازفا یارو رد دیاش ،دندش یم                    تکلاف و سأی ی هّرد هب ،دنتشاد نام فده هب ندیسر یارب ار یدیما
                              اه نابایخ رد روضح اهنت هن دنیوگ یم تیعطاق اب ؛دنا هداد رارق دوخ
  In touch with Iranian diversity  رضاح مدرم هیلع هکنیا هن .دنتشاد هارمه هب ار ینابایخ تاضارتعا      یدازآ هب ارام هن هک تسا یسک رگید فرط رد و دیشک دهاوخ
                              داب هب ار ناشیاه هتخودنا و اه تفرشیپ هکلب هدرکن روشک هب یکمک
      .دننک دزشوگ ار یجراخ یاهورین روضح رطخ زور ره و دنریگب ههبج                    ام اهنت وا هکلب میراد یدص رد دص مهافت وا اب هن و دناسر یم قلطم
                              نآ اب هرکاذم ندش تخس و تیمکاح یدامتعا یب بجوم و هداد
      لباقم توکس تلع سپ تسا ناگناگیب روضح ،ینارگن ً اتقیقح رگا                     هب ندیسر یارب زین یکدنا کمک رگا و درب یمن تکلاف و سأی هب ار
                                                 .تسا هدش
      کی تشپ ندرک یلاخ ایآ و ؟تسیچ رگ بوکرس یجراخ یاهورین                        ندروخ لد نوخ اب هک ار نام کچوک یاه تفرشیپ ،دنکن نامفده
                              مینیب یم ،مینک هاگن ینابایخ تاضارتعا خیرات هب رت قیقد رگا اّما
           ؟دوش یمن هناگیب دارفا هب اه نآ کسمت بجوم تّلم                      روضح هب میمصت هجیتن رد .درک دهاوخن هابت ،میا هدروآ تسد هب
                              هعماج ناج همین رکیپ هب کوشورتکلا دننامه ،رابکی لاس دنچ ره
      یاه لیلحت و دیدج یاه هینایب رودص اب هک تسا هتشذگ نآ نامز                                 .میریگ یم یار یاه قودنص یاپ
                              جراخ ینوکس زا یهاگ زا ره ار نآ بلق و دنیشن یم ناریا یندم
      نونکا .دنشاب هتشاد ناشلد ندروآ تسد هب رد یعس مدرم لیم باب                     هب یهتنم هک یرازبا ره زا هدافتسا و یهار ره رد روضح یارب
                              اه تساوخ میقتسم ِدایرف و ینابایخ تاضارتعا نیمه رگا .دنک یم
      اّما دنوش تولخ بوکرس و تفگنه یاه هیامرس اب اه نابایخ دنچره                    و ساسحا زا یرود« .دراد دوجو طرش کی ،دوش یم دادملق یدازآ
                              .میدوبن یار یاه قودنص یاپ ،مدرم میظع جوم دهاش رگید دوبن
      ،تسا لباقم راتفر ساکعنا هک مدرم تنوشخ و تینابصع رب زور ره                     طرفم ینیب شوخ ای و قیاقح نتفرگ هدیدان هب هک یا یعمج روش
                              نودب تسناوت یم لدتعم یارگلوصا دزمان روطچ دوبن تاضارتعا رگا
      کرت اه یدیماان و دنکشب اه بوکرس ِّدس یزور رگا و دوش یم هدوزفا                                   .»دوش یم جتنم
                              سخ ار مدرم هک یسک بیرخت و هاگشناد یوک خلت تارطاخ یروآدای
      تافلت زا هتشذگ هک دوب میهاوخ یتیعمج میظع لیخ دهاش ،درادرب                     دروم دزمان یقیقح شیارگ ندیدن لثم ،قیاقح نتفرگ هدیدان
                              رد و دروایب هنحص هب ار هدیشک رجز راشقا ،دیمان یم کاشاخ و
      هک دز دنهاوخ یا هنلاوجع تامادقا ماجنا هب تسد ،یلامتحا میظع                    نیا هک دوش یم باختنا »رتدب« ۀنیزگ لباقم رد هک تسا یرظن
                               .دنک نشور تاباختنا ردک یاه قودنص هب ار یدامتعا کدنا ناشلد
              .تسشن هراظن هب ار نآ بقاوع و ریثات دیاب                     ماگنهدوز یدیماان هجیتن رد و دح زا شیب تاراظتنا بجوم رما
                              و رکفت رارمتسا رب ار یدازآ هک یدارفا - یعقاو ِنابلط حلاصا
                                               ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ           یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ


                                                    
 
	  envoierfs@gmail.com

           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…
                                                  mansour@muneris.com
    Vol. 25 / No. 1482 - Friday, Jan 12, 2018 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…          ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶  رمﻋ ﻪمﯿﺑ
                                                             www.envoier.com
                                                   www.muneris.com
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…
                                                                :هاﺮﻤﻫ
                                                     :هاﺮﻤﻫ
                                                      :ﻞﻣاﺷ اﻣ یراﺬﮔ ﻪﯾاﻣﺮس و ﻪﻤیﺑ تاﻣﺪﺧ
      RBC EXPRESS…
                                                                   ﻦﮑﺴم ماو ﻪمﯿﺑ
                                                          ﻦﯾدﻟاو یارﺑ ﻩﮋﯾو دﯾداور و ﯽﺗرﻓﺎﺴم ﻪمﯿﺑ
                                                         ﯽهورﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧادﻧد و ﯽﻧﺎمرد ﻪمﯿﺑ
   7                                                    نﺎمرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎمﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪمﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧادﻧزرﻓ و دوﺧ یارﺑ ﯽﻠﯿﺼحﺗ زادﻧا ﺲپ
      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                                  ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زادﻧا ﺲپ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12