Page 6 - 1482
P. 6

‹
                                                                     للملا‌نیب


                          یسایس‌تشاددای                                             6
           یتاونق یعراز ریشدرا


    هرادا لوئسم لیئارسا للملا نیب قوقح ظاحل هب  .دوب دهاوخ نکممریغ ابیرقت هک دیسر هحلاصم هب  یرگنزاب نیطسلف نادرگدوخ تلایکشت هب روشک         1396 دی 22 هعمج - 1482 هرامش / 25 لاس
    مامت هب ییوگخساپ و نیشن ینیطسلف شخب  نادرگدوخ تلایکشت هک یطیارش رد تیعضو نیا  رلاد اه نویلیم لاس ره ام“ تفگ و درک دهاوخ
    نکاس ینیطسلف مدرم و دوب دهاوخ هدنیآ تاقافتا  دوخ تیعقوم نیرت فیعض و نیرتدب رد ینیطسلف  هنوگ چیهو مینک یم تخادرپ اه ینیطسلف هب
    دحاو روشک کی دنورهش ناونع هب ینونک یضارا رد  رادروخرب یی هقطنم و یناهج تیامح صوصخ رد  .»دوش یمن هتشاذگ ام هب یمارتحا ای ینادردق
    یللملا نیب مکاحم رد هک دش دنهاوخ یقوقح عبات                            .دوب دهاوخ گنیر هشوگ هب نانآ ندناشک ،تسا  رد تشذگ یم نتگنیشاو رد هچنآ اب نامز مه
    یتسینویهص میژر ناربهر یاپ دناوت یم نآ ضقن  رد نونکا مه یقوقح و یسایس ظاحل هب هچنآ  و اهدادیور لقث ریسم رییغت لیلد هب زین هقطنم ‌نومزآ‌رد‌نیطسلف
    نیا هب یدنورهش قوقح ضقن مهتم ناونع هب ار  درذگ یم لیئارسا – نیطسلف نارحب صوصخ  تافلاتخا و تباقر تمس هب یی هقطنم تاعزانم ‌‌‌‌‌‌‌یخیرات‌باختنا‌کی
    همه زین تینما یرارقرب و دنک زاب اه هاگداد  تقفاوم مامت ندناشک تسکش هب تهج رد اقیقد  نیا ناربهر زین ضایر رد ،ناتسبرع و ناریا نیب
    نیرتدب .دنک یم ویوآ لت طقف هجوتم ار تیلوئسم  و دشاب یم »ولسا« قفاوت هلمج زا یلبق یاه  یاهزور نیا هراک همه درم صوصخ هب و روشک
                                                          هیلع یقوقح و یداصتقا ،یسایس هرصاحم هقلح
    هب تشگزاب کش نودب ویوآ لت تلود یارب ویرانس  ویوآ لت ،نتگنیشاو فرط زا هبناجکی تروص هب  لوق زا ناوج دهعیلو »ناملس نب دمحم« یدوعس
                                                          سیئر "پمارت دلانود" میمصت زا دعب ناینیطسلف
    هک دوب دهاوخ ”تلود کی - نیمزرس کی“ طیارش  فرط هک تسا هتفرگ لکش یی هدارا ضایر و  ینلعریغ تارکاذم رد دوش یم هتفگ ربتعم عبانم
                                                          هب روشک نیا ترافس لاقتنا یارب اکیرمآ یروهمج
    هشیمه یارب ار یدوهی تلود یفارگمد دناوت یم  .دننک راداو میلست گنن و تبکن هب ار ینیطسلف  نادرگدوخ تلایکشت سیئر »سابع دومحم« اب
                                                          دوش یم رت گنت زور ره )میلشروا( سدقملا تیب
    هیلع ار یتیعمج بسانت و هدرپس خیرات یناگیاب هب  نادرگدوخ تلایکشت کنیا مه یطیارش نینچ رد  پمارت دیدج حرط شریذپ یارب ار یو ،ینیطسلف
                                                          رد لماوع همه ضایر و ویوآ لت ،نتگنیشاو رد و
    ینیطسلف دیدرت نودب .دنزب مه هب یدوهی راتخاس  هحلاصم هب ندیسر یارب یهار چیه ینیطسلف       .تسا هداد رارق راشف ریز تدش هب
                                                          نیا ندروآ رد وناز هب رد یعس لماک یگنهامه
    ار راب هعجاف تیعضو نیا دنناوت یمن دبا ات اه  یهار اهنت و درادن یلامتحا تارکاذم رد قفاوت و  زا و لیئارسا رد یلصا یزاب هک دوب یطیارش رد نیا
                                                          نانآ رب ار طیارش نیرتدب لیمحت و "تلود یب تلم"
    یناسناریغ تلایمحت و اهراشف رگا و دننک لمحت  هب .تسا ندش میلست دراد رارق نانآ یولج هک  رد و دوب نایرج رد )تسنک( ناملراپ و تلود هلمج
                                                          یاهروشنم مامت فلاخ هب پمارت هک ینامز .دنراد
    یاج هب نانآ هچنانچ ،دشاب هتشاد همادا نانچ مه  رارمتسا برخم دنور نیا هچنانچ لیلد نیمه  یمیدق ینادیم هصرع رد هدش قفاوت یویرانس عقاو
                                                          تینما یاروش یاه همانعطق و للملا نیب قوقح
    ،دنورب رگید هنیزگ تمس هب یاهراشف هب نداد نت  هب دهعت و یلبق تاقفاوت هب نیفرط و دشاب هتشاد  ندروخ مقر لاح رد رصاعم ناهج نارحب نیرت
                                                          ،سدقملا تیب یقوقح تیعضو نییعت صوصخ رد
    رد دنناوت یم ار نآ زاس هعجاف نایماح و لیئارسا  یاروش رد هدش رداص یاه همانعطق تیعورشم  شرتسگ یارب تلود تاروتسد فرط کی زا .دوب
                                                          هک دنچ ره درک رداص ار ترافس لاقتنا نیا روتسد
    رت مهم همه زا و یقوقح راشف ،تیعورشم یانگنت  رداص للملا نیب قوقح بوچراچ رد هک تینما  نیمزرس رد نیشن یدوهی ینوناقریغ یاه کرهش
                                                          هبور ناهج یاهروشک عطاق تیرثکا تفلاخم اب
                         .دنهد رارق یتینما نارحب  زا میمصت نیرتهب دیاش ،دندرگن زاب تسا هدش  سدقملا تیب قرش رد صوصخ هب و یلاغشا یاه
                                                          مزع نتگنیشاو رد هک داد یم ناشن اما دیدرگ ور
                      و ولسا قفاوت زا جورخ نادرگدوخ تلایکشت فرط  بارعا شوماخ غارچ و نتگنیشاو زبس غارچ اب
                    96/10/16                                   هعماج و "هللا مار" هب هدارا لیمحت یارب یمزج
                      یطیارش نینچ رد .دشاب نادرگدوخ تلود للاحنا  تامدقم تسنک رد رگید فرط زا و دش یم رداص
                                                          یوتو اب تسناوت اکیرمآ .دراد دوجو یناهج
                                             هدنیآ تلود ندرک زیوآ قلح یقوقح
                                                          عنام ،تینما یاروش هب رصم یداهنشیپ همانعطق
                                             .دوب ندید کرادت لاح رد ینیطسلف
                                                          زین دعب و دوش دروم نیا رد همانعطق رودص زا
                                             هکنیا رب ینبم یی همانعطق بیوصت
                                                          هدرب للم نامزاس یمومع عمجم هب عوضوم هک
                                             یزایتما هنوگره یراذگاو سپ نیا زا
                                                          یروهمج سیئر میقتسم و راکشآ دیدهت اب ،دش In touch with Iranian diversity
                                             یراذگاو صوصخ رد ناینیطسلف هب
                                                          رد نامزاس نیا هدنیامن "یلیه یکین" و اکیرمآ
                                             سدقملا تیب رهش زا ییاه شخب
                                                          هک ییاهروشک" هکنیا رب ینبم دحتم للم نامزاس
                                             ماجنا دیاب تسنک موس ود یار اب
                                                          دنهاوخ هیبنت تدش هب دنهد یار همانعطق نیا هب
                                             قفاوت و هحلاصم هنوگره هار ،دوش
                                                          دنچ ره نتگنیشاو .داد ناشن ار دوخ عضوم "دش
                                             رد یقوقح ظاحل هب نیفرطلا یضرم
                                                          8 اهنت لیئارسا و دوخ هارمه هب تسناوت اهنت هک
                                             اجنآ زا .دش هتسب یلیئارسا تیعقوم
                                                          رس تشپ رد ار یپوکسورکیم اضعب و کچوک روشک
                                             و یسرک 120 اب لیئارسا تسنک هک
                                                          نیا روآ مازلاریغ همانعطق و دنک فص هب شیوخ
                                             یطارفا و ارگتسار اتدمع بازحا ددعت
                                                          ،دیدرگ بیوصت تبثم یار 120 زا شیب اب عمجم
                                             اب اهنت هدنیآ رد ،دراد ینیع دوجو
                                                          رد عورشمان تردق لامعا نیمه هدنهدناشن اما
                                             ناملراپ هدنیامن 80 لقادح تقفاوم
                                                          زونه .دوب ناینیطسلف هیلع للملا نیب طباور
                                             مه و ینیطسلف فرط اب ناوت یم
                                                          هک دوب هدشن کشخ عمجم همانعطق نیا رهوج
                                             یاروش یاه همانعطق تیاعر نینچ
                                                          نیا یاه کمک رد درک نلاعا نتگنیشاو تلود
                                             للملا نیب قوقح بوچراچ رد تینما
                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ           � �ﻋ
                                                           �
     2007                                                  ﯽﺎﻤر ﯽ
    www.alirahmani.com     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ
                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ
     NEW               $865,000.00              NEW                   ﻪﺑ ﻦﺷور و ﺎﺒﯾز سوﺎه نوﺎﺗ

                  613 - 175 West 1st St., North Vancouver                       ٢ ،ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٥ ،بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ    Vol. 25 / No. 1482 - Friday, Jan 12, 2018
                                                             ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ
                  ٩٢٠ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ                     ١٨٧٢ ﺎﺑ ،ﻩﻮﮐ ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ
               SOLD                                         SOLD
                  ،Quay Market و سﺎﺑ ﯽﺳ یا ﻪﻘﯿﻗد ٥ رد ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا
                                                             ﻮﻧﻼﯿﭙﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا
                  ﻞﯾﺎﺳو ﺮﯾﺎﺳ و ﺎه نارﻮﺘﺳر و ﺎه ﮏﻧﺎﺑ ،کرﺎﭘ ،ﺎﻤﻨﯿﺳ
                  بﻮﻨﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ سﻮﻧﺎﯿﻗا یﺎﺒﯾز ﻩﺮﻈﻨﻣ ﺎﺑ ،روﺮﻣ و رﻮﺒﻋ                   طﺎﯿﺣ ﺎﺑ ،(ﻩﺎﮕﺸﻧاد ﮏﯾدﺰﻧ)
                  ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷآ ،ﺎه قﺎﺗا مﺎﻤﺗ زا    $770,000.00           ﺖﺸﭘ رد غﺎﺑ و ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ   6
                  یرﺪﻧﻻ ،(ﻒﻘﺳ ﺎﺗ ﻦﯿﻣز ﻒﮐ) زا ﺪﻨﻠﺑ یﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ                      . . . و یو یﺎه ﯽﻣﺪﻗ ٢ رد ،لﺰﻨﻣ
                   . . . و ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ تﺎﻣﺪﺧ و یرﺎﺒﻧا ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﯽﻠﺧاد 897 Old Lillooet Rd., North Vancouver
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11