Page 7 - 1395
P. 7

دیناوخب ار بلطم نیا دیتسه تینما رد دینک یم رکف رگا

   7                                                                     نیما یداش

    1395 اردیبهشت 24 هعمج - 1395 هشامش / 23 لاس                              رد و دیدج یاه شور یتینما و یتاعلاطا یاه هاگتسد تسا یتدم

                                                       کوبسیف ناربراک نتخادنا روت هب یارب ار یا هداس رایسب لاح نیع
                                                       هنیشیپ یاراد ای و مان بحاص ای هک یناسک نینچمه و مارگلت و
                                                       .دنرب یم راک هب دنتسه نادنز و یریگتسد هقباس ای و تیلاعف
                                                       ینابرق نوگانوگ تاجرد هب ،هتشذگ یاه هام مامت رد یرایسب دارفا
                                                       یاه شور .دنا هدش "دیما و ریبدت" ماظن یتینما هاگتسد شور نیا
                                                       وگزاب ناینابرق طسوت اه لاس زا سپ اهنآ زا یخرب هک یا هدش هتخانش
                                                       اب ییورایور رد ار نارگید یرایشوه و هعماج یلدمه ات دوش یم
                                                       زیگنارهم و یدابع نیریش تیاور هنومن .دنک نکمم یا هویش نینچ
                                                      .دنتسه یتینما راشف یاه هویش نیا زا یزیگنا تربع یاه هنومن راک
                                                       یزاجم یعامتجا یاه هکبش زا هدافتسا اب ،دیدج یاه شور رد راب نیا
                                                       ید یآ و مان اب ادتبا ... و مارگلت و مارگاتسنیا ،کوبسیف لیبق زا
                                                       اب هدش هتخانش دارفا مان و ششوپ تحت دراوم زا یرایسب رد و یلعج
                                                       ناینابرق اب ار دامتعا هنیمز و طابترا و دنریگ یم سامت "فده" درف
                                                       و هدرک تچ اهنآ اب یلعج ید یآ نامه اب دعب .دننک یم داجیا دوخ
                                                       موادت رد اما .دنوش یم هبحاصم ای و یجنسرظن ،وگ و تفگ ناهاوخ
                                                       هدش یریوصت ای و یتوص هبحاصم هب رضاح دارفا هک ینامز و راک
                                                       اب هکنیا ندش نشور و ناشیادص لیلد هب نتفر ول زا زیهرپ یارب ،دنا
                                                       اجنیا رد( یرگید راکمه هب ارهاظ ار درف ،دنا هدش رهاظ نیغورد مان
                                                       سپس و هدرک لصو )ناشن و مان یب حلاطصا هب و هدشن هتخانش یدرف
                                                       "ناشیاراکمه" طسوت ،تحار لایخ اب نیلانآ یمسر ریغ ییوجزاب
                                                                        .دوش یم ماجنا
                                                       زا یتبحص ،هدمآ تسد هبریواصت و اهادص نیا راشتنا و شخپ رد
      چیه اه نآ .دش دهاوخن شخپ و دراد یلخاد هدافتسا ،ریواصت نیا هک             هنومن دنچ  دوخ یاه هژورپ رب هک لبق یاه هرود سکعرب .تسین یتینما هژورپ
      اما .دنرادن دنا هدش یتاعلاطا -یتینما هاگتسد همعط هکنیا زا یعلاطا                  حصان هژورپ ای و هابور مشچ تایلمع دننام ،دندرک یم زین یراذگ مان
                              رد مایپ نتشاذگ نینچمه و کوبسیف قیرط زا یدرف لبق هام دنچ
      ،رظن دروم هکبش دوبهب راک هب هن ،یا هفرح یشرب اب هدش دای یاه هبحاصم                شقن ،یتاعلاطا -یتینما هاگتسد راب نیا ،... و توبکنع هژورپ ای و
                              و "ماش دییامرفب" همانرب رد ناگدننک تکرش زا یا هدع اب پیاکسا
                 .دیآ یم یتاعلاطا سیورس راک هب هکلب                     هدرک راکنا نیغورد یاه هبحاصم نیا ماجنا و تامادقا نیا رد ار دوخ
                              و دریگ یم سامت یس یب یب زا یراگنربخ هلمج زا رگید دارفا نینچمه
      دوخ ناینابرق زا دراوم رتشیب رد یتاعلاطا نارومام ،شور نیا رد               تبسن اه لکشت و اه هناسر نیا نورد زا یصاخشا هب ار اهنآ دیلوت و
  In touch with Iranian diversity             وا .دنک یم یفرعم "وت و نم" نویزیولت یرجم ،"یدامتعا اهر" ار دوخ
      نیا دنناوتب اهنآ ات دننک نشور ار دوخ پیاکسا نیبرود ات دنهاوخ یم                  دیدج ناینابرق رگید یاهاج رد تحار لایخ اب دوخ و دنهد یم
                              یاه همانرب زا یسررب کی دراد دصق هک دنک یم ناونع یبتک تچ نیا رد
      هنارواب شوخ زین لاوس دروم درف .دنهد هئارا هکبش سییر هب ار دانسا                 نم" ینویزیولت هکبش "ندز" هژورپ یارجا رد لاثم یارب .دنیوج یم
                              رب و دننک فرطرب ار اه صقن و تلاکشم و هداد هئارا "وت و نم" نویزیولت
      ره ای هاپس ای تاعلاطا رقم رد هتسشن یوجزاب یور رب ار دوخ نیبرود                  زا اقباس ایوگ هک یعقاو ریغ یصخش هب ار اهویدیو نیا غورد هب "وت و
                              نیا رد ناگدننک تکرش زا یجنسرظن و هبحاصم ماجنا هب ساسا نیمه
      هک دنهد یم ناکما یتحار هب اهنآ هب و هدرک زاب ،یرگید یسوساج زکرم                  "یدیعس نیعم" مان هب تسا هداد افعتسا و هدوب هکبش نیا ناریدم
                              دامتعا ،نیغورد حیضوت نیا اب .دننک یم مادقا نارظن بحاص و اه همانرب
      یاه یتاعلاطا و نایوجزاب هتبلا و هتخادرپ اهنآ یادص و ریوصت طبض هب                 ادتبا ار اهویدیو و هدرک داجیا مان نیمه هب یتیاس بو و هداد تبسن
                              دروم نیا رد( !مان بحاص درف ،ناش تقفاوم زا سپ و هدش بلج دارفا
      زا ... و ندوب رفس رد ای و شنیبرود ندوب بارخ هیجوت اب طخ یوس نآ                  و انقفش و زوین قرشم و زوین سراف رد سپس و هدرک رشتنم اجنآ رد
                              ار "یراکمه" ارهاظ ،ناشراک نتفر ول زا یریگولج یارب )یدامتعا اهر
                 .دنا هتفر هرفط دوخ هرهچ نداد ناشن                      تلع.دننک یم رشنزاب دوخ یمسرریغ و یمسر هناسر اههد و زوین ماج
                              جراخ رود زا ،هدش هتخانش درف تیوه اب لقالا( دوخ و دنک یم یفرعم
      یلعج ید یآ کی زا هدافتسا اب یا هدع ،شور نیا زا یرگید هنومن رد                   زا اهوگ و تفگ نیا ماجنا هک دوش صخشمرگا هک تسا نیا رما نیا
                              یپیاکسا ای و ینفلت یوگ و تفگ هب یو راکمه حلاطصا هب و )دوش یم
        یسراف شخب قباس ریدم ینعی ،ابص قداص ار دوخ ،کوب سیف                      هکبش کی ندرک رابتعا یب یارب ... و هاپس و تاعلاطا دوخ یاه هژورپ
                              تسا یهیدب .دنا هدش طبض اه یجنسرظن حلاطصا هب نیا .دنک یم مادقا
        یارب قیلا دارفا یفرعم لابند هب هک دننک یم یفرعم یس یب یب                   ناشنیغورد یاه هبحاصم همادا ،هدوب یصاخ لاعف ای و هدننیب رپ
                              و هتشاذگ تشگنا تلاکشم ای و اهانگنت رب زین لاوس دروم دارفا هک
        نارومام .تسا یس یب یب رد راگنربخ و یرجم ناونع هب مادختسا                            .دوش یم نکممان )نیلانآ ییوجزاب ناوخب(
                              دننز یم فرح ضرف نیا اب اه نآ ،دننک یم نایب حیرص ار دوخ یاهدقن
        رارق دارفا رایتخا رد ار ینتم یلعج ید یآ نیا تشپ یتینما
           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…
    Vol. 23 / No. 1395 - Friday, May 13, 2016 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…   

	
 
    •
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…
                                                               •
                                            Tel: 604 - 737 - 0236
      RBC EXPRESS…

                                                           ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ
   7


      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷
                                                   Email: info@muneris.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12