Page 6 - 1395
P. 6

تلااقم
                                                                             6
                    تسا ریذپان بانتجا هیکرت رد نارحب دیدشت


                                                                 تسایس
                یتاونق یعراز ریشدرا                                                    1395 اردیبهشت 24 هعمج - 1395 هشامش / 23 لاس    یناملراپ تینوصم وغل لوح یناملراپ هسلج یرازگرب اب نامز  یرگنزاب حرط اب مکاح تلود ،یعامتجا – یسایس تلاوحت  کی بوچراچ زا یتینما و یسایس داعبا رد هیکرت تلاوحت
    نویسیزوپا بزح ناگدنیامن صخشم روط هب هک ناگدنیامن  ،یتسایر ماظن هب یناملراپ ماظن رییغت و روشک یساسا نوناق  ینیع تروص هب کیتارکمد ماظن ریسم رد و تابث اب هعماج
    یماح ناگدنیامن ،تسا هتفر هناشن ار "اه قلخ کیتارکمد"  یاهداهن ،یندم هعماج هیلع ار کیتامتسیس بوکرس کی  راذگ نارود کی دراو نونکا مه و هدش جراخ ینهذ و
    دیابن نادنچ ،دننک یم یراک کتک درک ناگدنیامن اب ناغودرا  ،دقتنم تاعوبطم و هناسر ،یرگراک یاهاکیدنس ،یبزح  زا یعبات هک اجنآ زا یشرانآ نیا .تسا هدیدرگ "کیشرانآ"
    رد لیروآ 27 بش هبنشراهچ رد زین نآ زا لبق .درک بجعت  هیکرت هعماج یبسن مسیلارولپ یلکروط هب و نانز قوقح  تارییغت تهج تردق مره رد یناقوف باختنا کی ی هناگود
    و اراکنآ نیب "ترجاهم نوناق" کرتشم حرط یسررب نایرج  نیب رظان یاهداهن شرازگ رب انب هک تسا هتخادنا هار هب  یدیدج لدم هب تشگزاب تمس هب یلعف رلاوکس ماظن زا عیرس
    هتسویپ عوقو هب یریگرد هنحص نیمه ،ییاپورا هیداحتا  نادنز نیرتگرزب زا یکی هب ار روشک نیا نونکا مه یللملا  یروتارپما یزاسزاب بلاق رد یتسیلانویسان ییارگملاسا زا
    تدش هب اه قلخ کیتارکمد بزح وضع ناگدنیامن و دوب  موجه .تسا هدرک لیدبت یسایس نافلاخم و ناراگن همانزور  بیط بجر" یربهر هب تلود شقن نینچ مه و ینامثع
    رارق نایارگ یلم و مکاح بزح ناگدنیامن متش و برض دروم  و هننقم ،ییارجا هوق هس ره رد مکاح تلود ناکرا دنم ماظن  هناسر ،یموق یاه تیلقا کیتامتسیس بوکرس رد "ناغودرا
    تیاکش لایرس نونکا مه هک یروهمج سیئر .دندوب هتفرگ  نتفرگ هدیدان ای فذح و یدنورهش قوقح هب هیکرت ییاضق  بازحا هب تبسن یفذح و یمجاهت تسایس ،دقتنم یاه
    یدنله ،یناملآ نازادرپزنط و ناراگن همانزور هیلع یو یاه  ات ،روشک ینونک یساسا نوناق رد دوجوم رلاوکس نیناوق  یزاوژروب اب دنویپ رد یلاربیلوئن شیارگ تیوقت ،دقتنم
    طخ رس هب ونژ رد رابت کرت تسیروتاکیراک »زنوس ریمد« و  نیطلاس یاهارسمرح زا ناغودرا رسمه یگزات هب هک ییاج  ،تسا ینوماریپ هزوح رد برخم تلاخد و یلوتانآ هسیکون
    تسا یقطنم عبت هب ،تسا هدش لیدبت یللملا نیب یاهربخ  سیئر "نامرهق لیعامسا" ای دنک یم دای یکین هب ینامثع  یم شیامن هب ار دوخ یجراخ و یلخاد هصرع رد نامز مه
    نانآ فذح تسایس و هتفاتن رب ار دوخ یلخاد نافلاخم هک  زا تحارص هب لیروآ 25 هبنشود زور رد روشک نیا سلجم  هیکرت ،دوجوم راتخاس نطب رد یشرانآ نیا رانک رد .دراذگ
    شقن رد راهق رگیزاب کی ناونع هب ناغودرا .دنک لابند ار  ،دنک یم عافد تعیرش روحم رب یساسا نوناق کی نیودت  سیئر "تیصخش شیک" بوچراچ رد دیدج هدیدپ کی اب
    ییاپورا نیدحتم فعض طاقن رب نتشاذگ تسد اب یفنم  ،دوش یم بیذکت "ولغوا دوواد دمحا" طسوت ادعب دنچ ره  ینورد یاهداضت هنماد هک تسا ور هبور مه ناغودرا روهمج
    اب یزاب نینچ مه و نایوجهانپ لوح هلماعم لیلد هب دوخ  مکاح ماظن رد نونکا مه هک تسا یریسم هدنهد ناشن اما  .دهد یم ءاقترا ریگارف نارحب کی حطس هب ار ینوریب و
    هنیمز نیا رد یو یراکمه هب نتگنیشاو زاین و شعاد تراک  رگید مه درک و کرت یبطقود هصرع رد .دوش یم هدومیپ  تیعقوم و تیصخش شیک نیمه نراقت لیلد نیمه هب
    رد رشب قوقح ضقن لابق رد ار برغ توکس تسا هتسناوت  بوکرس و یلخاد گنج هلحرم هب یسایس یاهدروخرب زا راک  لباقتم تاریثات و هتشاد مه اب یگنتاگنت طباور هک کیشرانآ
    .دنک همیب دوخ یارب ار جراخ رد برخم یاه تلاخد و لخاد  دوش یم هام نیدنچ کنیا مه هک تسا هدیسر یکانتشهد  ییادز شنت و یلم هحلاصم هب ندیسر رد یلصا عنام نآ
    هتخیر مه هب لزاپ نیا تاعطق مامت ندیچ اب لیلد نیمه هب  موجه و ناراب بمب ریز روشک نیا یقرش بونج و بونج هک  چیه تدم هاتوک رد لقادح ،دوش یم یی هقطنم هصرع رد
    رد ناغودرا یربهر هب هیکرت هک تفگ تعطاق اب ناوت یم  قطانم نیا یاهرهش زا یرایسب و هدوب شترا یاه کنات  دوخ زا ار دوجوم تیعضو زا تفر نورب یارب یزادنا مشچ In touch with Iranian diversity
    و یلخاد هصرع رد کنیا مه و هتفرگ رارق خیرات هابتشا ریسم  نایماظنریغ ماع لتق و یماظن تموکح تلاح رد نیشندرک                  .داد دهاوخن زورب
    دهاوخن دوجو یو لرتنک یارب یویتانرتلآ چیه زین یجراخ  یزاس تابث یب بجوم دوخ هبون هب تیعضو نیا .دنراد رارق  یگمه ،هیکرت رد ریخا لاس کی یط رد یراج ثداوح و عیاقو
    نیا یمامت یگدینت مه رد و طیارش نیا عیمجت .تشاد  نیدنچ ریخا یاه هام یط رد و تسا هدرک مهارف ار روشک  زا جراخ مادک چیه هک دنشاب یم ریجنز کی یاه هقلح
    مشچ ینامثع دیدج یاشاپ یویرانس رد برخم لماوع  ،رکب راید ،لوبناتسا ،اراکنآ یاهرهش رد یتسیرورت تایلمع  لیلحت و هدوبن روشک نیا تلاوحت هصرع رد یلک یزاب هدعاق
    هنایمرواخ هقطنم تابث و هیکرت هعماج یارب ار یبوخ زادنا  زا .تسا هداد خر "پتنآ یزاغ" رد یرخآ نیمه و جوروس  یعازتنا و درجم تروص هب لیلد نیمه هب مادک ره یقادصم
    یگنج نیشام نیا زمرت هچنانچ هدنیآ رد و دهد یمن دیون  )ک ک پ( هیکرت ناتسدرک نارگراک بزح اب گنج فرط کی  نیا شریذپ بوچراچ رد .دوش یقلت هدننک هارمگ دناوت یم
    ود ره رد یرت کیرات یاهزور راظتنا رد دیاب دوشن هدیشک  یاهرهش نابایخ رگید فرط زا و تسا نایرج رد تدش هب  ادتبا ،هیکرت یاهدادخر و عیاقو لیلحت هزوح رد تیعقاو
                                        .دوب یی هقطنم و یلخاد هزوح  لیدبت "شعاد" یتسیرورت تامادقا هاگنلاوج هب هیکرت  لوح دوجوم یاه یبطقود مداصت و دیدشت تیعضو هب
                     95/2/14   طسوت ،هعماج ندرک یتینما فادها تمدخ رد هک هدیدرگ  تسیاب یم "درک – کرت" و "ییارگملاسا – مسیرلاوکس"
                                                         .دوش یم هتفرگ راک هب ناغودرا  فده اب "هعسوت و تلادع" مکاح بزح طسوت هک درک هجوت
                            مه هم هام مود هبنشود زور رد یتقو یطیارش نینچ رد  زا زاف نیا رد .دوش یم لابند ناغودرا ینامثعون هدیا ققحت
                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ           � �ﻋ
                                                           �
                                                          ﯽﺎﻤر ﯽ
     2007
    www.alirahmani.com    .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ


     SOLD        $3,998,800         NEW                        ٣٢٠٦ ﺎﺑ ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٤ ،ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٦ لﺰﻨﻣ
                                                     ،ﻪﻘﺒﻃ ٣ ،ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ و مارآ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا

                                                     پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ﺎﺑ زﺎﺑ ﻪﻧﺎﺧﺰﭙﺷآ ،(تﻮﻓ ١٢) ﺪﻨﻠﺑ ﻒﻘﺳ  Vol. 23 / No. 1395 - Friday, May 13, 2016

                                                     یدورو ﺎﺑ ﻪﺑاﻮﺧ ﮏﯾ ،یزﺎﮔ ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ﺎﺗ ٢ ،ﺖﻧاﺮﮔ
                                                     طﺎﯿﺣ  ،ﻦﯿﺋﺎﭘ ﻪﻘﺒﻃ رد اﺰﺠﻣ یرﺪﻧﻻ و ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ

                                                     ﯽﻣﺪﻗ ﺪﻨﭼ رد ،ﻩﺪﯿﺷﻮﭘﺮﺳ یﻮﯿﺗﺎﭘ ﺎﺑ ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ

                                                      . . . و (Kanaka Creek Elementary) ﻪﺳرﺪﻣ    6
                              $769,800.00

      2249 Queens Avenue West Vancouver                                23572 - 112B Avenue Maple Ridge
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11