The Stratford Historical Society
Stratford Historical Society Box 382