The Stratford Historical Society
knocker
Stratford Historical Society Box 382