Page 7 - 1584
P. 7

للملا‌نیب         ناگدش هتشك رامآ دوخ شرازگ نیرخآ رد یس یب یب .تسا هدرك  زا لبق تكرح نیا .میدوب یرابجا
  7
       دادعت زرتیور یرازگربخ مه ًاریخا .تسا هدرك ملاعا رفن ٢٠٠ زا شیب ار  كی باجح فشک اب هام ید شزیخ
       هب تبسن برغ عضوم رگا .تسا هدرک ملاعا رفن ۱۵۰۰ ار ناگدش هتشک  .دش عورش بلاقنا نابایخ رد نز
       زاب مینك باسح مه زیمآ قارغا ای قیقدان ار رامآ و هتفرگ رظن رد ار ناریا  رتخد« نز نآ مه ببس نیمه هب
       یارب( .تسا یدایز مقر ،یمدرم مایق زور دنچ رد اه هتشك دادعت نیا  یدوز هب و تفرگ مان »بلاقنا نابایخ
       هتفه هس زا شیب رد قارع رادق میژر میوش یم ناشن رطاخ هسیاقم .دش وگلا مه اهرهش ریاس رد
                    .)تسا هتشك ار رفن ٣٢۵  ۹۶ ید تانایرج ،تكرح نیا وریپ
       هیزعت مكح اهنت ناگ دش هتشك دادعت دروم رد ندز فرح ام یارب  نیب یدنویپ تكرح نیا .داد خر
       شلات نتفرگ رظن رد اب لاح نیع رد هكلب ،درادن ار یراوگوس و  هك یزاوژروب نیب نیشیپ تافلاتخا
       ناج ظفح یارب مدرم ی هزرابم بوكرس یارب تموکح زیمآ تواسق  اب دوب هدش رهاظ زبس شبنج رد
       -یعامتجا یتلادع یب یماح میژر طوقس تمس هب تکرح رگ ناشن دوخ  همادا مورحم و ایراتلورپ رشق نایصع
   Vol. 27 / No. 1584 - Friday, Dec. 27, 2019  رب یا هدع اهروشك یمامت رد .دوشگ دهاوخ اهورین رگید اب رگراك  قطانم زا مایق عورش .درك تیارس  هدش عورش داژن یدمحا نامز رد هك یلاربیل وئن تسایس ،یداصتقا
                              یاهرهش زا نایصع لبق دننام .تفای
       ارچ دوب دیاب نئمطم یزاوژروب فوفص ماكحتسا زا .تسا یداصتقا
                              گرزب یاهرهش هب و عورش كچوك
       ی هقبط رادتقا یارب ار هار یمدرم شزیخ نیا اب »روتاتكید« طوقس هك
                              هباثم هب هقطنم یگرزب زا غراف مورحم
       نامزاس ای و یولهپ نادناخ كیرحت اب اه شزیخ نیا هك دنرواب نیا
                                                     علاطا یارب ( یمتا دادرارق زا دعب اب صوصخ هب یناحور تلود اب دوب
       .تسا هدش ماجنا تسا اكیرمآ تیامح تحت هك قلخ نیدهاجم
                              هب نایصع ندیسر اب .دنک یم لمع ناریا یاه نایصع یارب ینوناق
                                                     ١+٥ یاهروشك و ناریا نیب )دینك عوجر نابغاب زارآ ی هلاقم هب رت شیب
       شزیخ نیا زا مه وئپمپ لكیام پمارت ی هجراخ روما رواشم تیامح
                              ار ناش ناكد ی هركرك مه كچوك راجت و راك هظفاحم نایرازاب نارهت
                                                     شمان هك اپورا هیداحتا نآ رانك رد و ناملآ و تینما یاروش وضع جنپ(
                              ی هعماج فلتخم راشقا مدرم تیعضو اقیقد نیا !دندیشك نییاپ
       رد اهاعدا نیمه .تسا هدوزفا اه ههبش و اه ینیبدب نیا نازیم هب
       تشاد دوجو مه سنوت و رصم یاه بلاقنا رد ٢٠١٣-٢٠١١ یاه لاس
                                                     یكچوك تصرف ره زا یرادرب هرهب ددص رد و دراو ناریا هب ییاپورا
       اه بلاقنا نیا اب اكیرمآ ی هطبار رب ینبم یدهاوش چیه ادعب یلو
                              حانج لباقم رد ار دوخ راتفر راك هظفاحم یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب
                                                     نابحاص نیرتگرزب زا یكی و ،نویلیم ٨٣ تیعمج اب روشك نیا رد
                                 .درك نآ اب ینمشد هب عورش و هداد رییغت تموكح لاربیل
       ی هرود رد :هك دوش شومارف دیابن یتایح ی هتكن نیا .دشن ادیپ  ،یمتا یاهدادرارق رد ناریا تسكش اب لاح نیعرد !تسا ناریا  ی هیامرس .دش رجنم شنت و فلاتخا هب تشاد همادا )دشن هدرب
       ناریا مدرم ،یراد هیامرس هیلع رب یداصتقا ی هدرتسگ دوكر نیموس  یارب هپت تفه ركشین ی هناخراك نارگراك تاضارتعا دهاش ٩٧ نابآ  داصتقا ندشرتهب یکدنا اب ینعی .تساوخرب ناهج رد زاگ و تفن
       هچ نانچ رگا .دنتسه ایند ی هنسرگ و نامورحم شترا زا یوزج اهنت  ضارتعا هب اهنت نارگراك .دوب یراك دب طیارش و هقوعم دزمتسد بسک  نامورحم و اه ییاتسور ،رگراك ی هقبط ،اکیرمآ یاه میرحت زا دعب
       دوخ تیامح زا وئپمپ دوش رت قیمع و هتفای شرتسگ تكرح نیا  لاس رد .دندرك لاغشا ار هناخراك و دنتسب ار اه هار هكلب هدركن هدنسب  رب تامیظنت نیا ی همه نوچ دید ررض اه تسایس نیا زا ناریا
                     !دش دهاوخ نامیشپ  ینعی .میدوب زین ناملعم و نویماك ناگدننار تاباصتعا دهاش ٩٧  زا پمارت تلود یریگ هرانك اب ٢٠١٧ تشهبیدرا رد .دوب اه نآ هیلع
       ناریا رد هك یمدرم .تساه كناب ندش هدیشک شتآ هب ینیع دهاوش  مدرم تازرابم لاح هب ات تاضارتعا ینارحب ی هطقن زا ٩٧ لاس زا  اب و یداصتقا یاه میرحت ندنادرگزاب اب لاس نامه دادرم رد و ماجرب
       دیاش ،دنتخانش یم ار دوخ نمشد یتسار هب دندمآ اه نابایخ هب  هدشن لزان نامسآ زا هراب كی هب ریخا تاضارتعا .دراد همادا ناریا  و ییاپورا ی هیامرس و عیانص ،هام نابآ رد اه نآ هب ندیشخب تدش
       رصع رد یلو ،دنتشادن مه نتشون و ندناوخ داوس اه نآ زا یرایسب  ریاس رد زونه دندرك تاضارتعا هب عورش ناریا مدرم هك ینامز .تسا  جراخ ناریا زا اكیرمآ شنكاو بقاوع سرت زا عفن یذ یاه هورگ ریاس
       زا رتهب یلیخ ار مدرم نان اب یلام ی هیامرس ینمشد تیعقاو رضاح  طساوا رد اهدعب .دوب هدشن عورش تاضارتعا هنایمرواخ یاهروشك  ثعاب و دش ور هب ور یدیدش نارحب اب ناریا داصتقا هجیتن رد .دندش
       هتفر هتفر هك ،دنا هدیمهف اه هاگشناد دیتاسا مرتحم یاه مناخ و نایاقآ  قارع هرابود و نانبل رد ٢٠١٩ لاس رد و ندرا و قارع رد ٢٠١٨ لاس  لاس زا .دش دمآرد مك و دمآرد یب تیعمج و ناراك یب دادعت شیازفا
       ناكیرمآ -ولگنآ یاه هاگشناد رد و دوش یم هدوزفا ناشرامش هب  مدرم شزیخ راب نیا .میدوب هقطنم رد یمدرم تازرابم ی هنحص دهاش  .دوب نیا ناریا مدرم یاه شزیخ مامت ینیع تلع وس نیا هب ٢٠١٧
       »زیگنا للام ملع« ناونع هب نآ زا هك ،داصتقا ملع رد قیقحت لاحرد  دص .تسین فداصت كی نیا و ؛دش نامز مه اهروشك ریاس اب ناریا  اپ هب یداصتقا تلاكشم رگید و رقف ،ینارگ هیلع رب اه هدوت لاس نامه
       دنشك یم شتآ هب ار اه کناب مدرم .دنا تیلاعف لوغشم ،دننك یم دای  تلع نیمه هب .دنتسه هرود نیا تارطخ هجوتم زین نامکاح هك هتبلا  یم صوصخ نیا رد یرتشیب تاعلاطا نابغاب زارآ ی هلاقم( .دنتساوخ
       و هدعو نداد اب اهنت اكیرمآ .دنرگراك ی هقبط نمشد اه کناب نوچ  رد هتسهآ هتسهآ هك یناشفشتآ اب هلباقم یارب ریخا لاس ود رد  دوب هدش هدیشك نارهت ات نآ ی هنماد و زاغآ ناسارخ زا شزیخ ).دهد
       ار هدید متس مورحم رشق نیا دوب دهاوخ رداق ناوارف یاهدیعو .دوب هدش هدیشیدنا یریبادت ،دزوس یم نورد  اهدعب و هتفرگ هدهع هب ار تكرح نیا یربهر شقن كچوك یاهرهش و
       هجاوم دوكر اب ایند یاج همه رد یراد هیامرس هزورما ؛دنك دوخ هار مه              شزیخ رد هزورما وگلا نیا ؛دوب هدرك تیارس مه گرزب یاهرهش هب
       لامتحا نیا اهروشك نارگراك و نامورحم نتساوخ اپ هب اب و تسا  !درگراك تموكح دارب كناب كی ندنام یقاب ات ...  یارب ییوگلا هام ید یاه شزیخ .دوش یم هدید حوضو هب مه ریخا
                      .دسر یم رفص رظن هب  لتق زا مظن و تابث هب ندیسر یارب تموکح و تلود اصخشم  یاهروشك یاه بلاقنا دیدج جوم هب اهدعب و هدش اهروشك ریاس
            .تسین مه نیا زج یهار یلو تسا نیگنس هفیظو  و ملاعا یمقر كت ار ناگدش هتشك دادعت میژر .درادن ییابا راتشك و  .دوب هدش امنهار نانبل و قارع اهدعب و ریازجلا و نادوس ینعی یبرع
       »کچرگ« تایرشن ناراتساریو زا نارواس روگنوس :»دقن« حیضوت *  تروص هب تنرتنیا .دنك یم نایب یتینما یاهورین زا ار نانآ زا یرایسب  مینك یم بلج هدش پاچ ام ی هیرشن رد هك یا هینایب هب ار امش هجوت(
       وا زا .تسا )یبلاقنا مسیسکرام( »مزیسکرام یچمیرود ِ« و )تقیقح(  میقتسمریغ یاه شور اب دصرد ۵ طقف و هدش عطق یرسارس  یاهروشك رد اه شزیخ ریاس کرحم ناریا شزیخ تسا یعدم هك
       دادرهم ی همجرت اب ،»هیکرت رد سکرام ی هیامرس« ناونع ریز یا هتشون  تسا یعدم دحتم للم نامزاس .دراد دوجو ناریا زا جراخ اب طابترا  یربهر نینچ مه شزیخ نیا )تسا هدوبن هاریب نادنچ هک تسا رگید
                 .تسا هدش رشتنم »دقن« رد ،یماما  اب للملا نیب وفع نامزاس .دنا هدش هتشک ناگدننکرهاظت زا رفن اهدص .تسا هدوب ریخا لاس ود رد ناریا مدرم دوخ یاسفناو تازرابم
                        دقن تیاسبو :عبنم  ملاعا رفن ۳۰۴ ار رهش ٢١ رد ناگدش هتشك دادعت روآ باجعا یتیعطاق  باجح هب نانز ضارتعا دهاش اهرهش ریاس و نارهت رد ۱۳۹۶لاس رد   1398 دی 6 هعمج - 1584 هرامش / 27 لاس یلیلخ روصنم envoierfs@gmail.com        دیزاس انشآ یقیسوم اب یکدوک نینس زا ار دوخ نادنزرف

                         یدراک اﺿردمحم
                                               دیزاس انشآ یقیسوم اب یکدوک نینس زا ار دوخ نادنزرف


                                                        راتیگ یصوصخ سیردتراتیگ یصوصخ سیردت
            mansour@muneris.com
             www.muneris.com
                        www.envoier.com
               ‌:هارمه
                          :هارمه
             ۷۷8-8۹8-۳۲۰۲     ۷۷8-۳۷8-5۶۳۶                                  :ﻂسوت :ﻂسوت
                                                        یزارخ دمحم
                                                        یزارخ دمحم
                ‌:لماش‌ام‌یراﺬگ‌هیامرس‌و‌همیب‌تامدخ
                                رمع‌همیب
                             نکسم‌ماو‌همیب
                    نیدلاو‌یارب‌هﮋیو‌دیداور‌و‌یترفاسم‌همیب
                  ‌یهورگ‌و‌یصخش‌یکشزپنادند‌و‌ینامرد‌همیب
                  نامرد‌تخس‌یاه‌یرامیب‌و‌یگداتفا‌راک‌زا‌همیب             سیردت هقباس لاس سیردت هقباس لاس 2525 زا شیب اب اداناک زا یقیسوم سناسیل زا شیب اب اداناک زا یقیسوم سناسیل
                    ‌ناتنادنزرف‌و‌دوخ‌یارب‌یلیصحت‌زادنا‌سپ
                                                         ۶۰4
                        ‌یصخش‌یگتسشنزاب‌زادنا‌سپ                     ۶۰4--551551--۳۹۶۳۳۹۶۳ :نفلت :نفلت
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12