Page 6 - 1584
P. 6

للملا‌نیب


      یرجم یا هزادنا ات داژن یدمحا هلیسو نیا هب .دمآرد ارجا هب نآ نافلاخم  زا یا هنماخ هللا تیآ ی هدش نییعت شیپ زا تیامح !ِ؟لااك كی تمیق
                                                            شتآ ری اه کناب
      یداژن یدمحا .دش زبس شبنج رادفرط و كرحم یاهرشق یاه تساوخ  !تسا صخشم لاماک اه نابایخ هب مدرم شروی تروص رد میمصت نیا               6
      هب و داد ییاه هدعو دنمزاین و ریقف رشق هب هنابیرف ماوع درکیور اب هك  نتفگ اب ار دوخ وا ،مینک یم هجوت یا هنماخ هللا تیآ ینارنخس هب یتقو
      یروهمج تسایر مود رود رد یو .دش تاباختنا هدنرب بیترت نیا  ار پوت و دنک یم اربم میمصت نیا زا تسین سانشراك هک هلمج نیا
      راشقا عفن هب دص رد دص هك دش لاربیلوئن یاه تسایس یرجم  دهاوخن زیمآ هغلابم ،تروص نیا رد .دزادنا یم هناگ هس یاوق نیمز هب
                                                             نارواس روگنوس و دزیربت زانهب
      رتشیب تنار و داسف .دوب دمآرد مك رشق راكنا لباق ریغ ررض هب و هفرم  دشاب نآ تانایرج ندش جراخ لرتنك زا لیلد هک مینک رکف ام رگا دش
      و یلم تاجناخراك ناگیار ابیرقت یراذگاو اب اه یزاس یصوصخ .دش  مهتم ار هناگ هس یاوق و اربم ار دوخ ،موش میمصت نیا زا یا هنماخ هک
      جارخا و لااك ی هدننك دراو تاسسوم و اه هناخ تراجت هب اهنآ لیدبت  مه ار نآ لح و ارجام هب سلجم دورو هزاجا یفرط زا یتح و هدرك  نابآ ۲۵ هعمج زور .دندوب یا هراشا رظتنم ناریا ناتسدیهت و نارگراك
      هدیزگرب ی هقبط نیا .دش مامت راو لگنا یزاوژروب عفن هب دازام نارگراک         .تسا هدادن  تمیق یدصرد۳۰۰ شیازفا و تلود طسوت نیزنب ی هنارای عطق
      اب تفر یم راظتنا هك روط نامه .درك تفایرد تلود زا ینلاك تلایهست  هللا تیآ هک نیا و میمصت نیا ،هدرپ تشپ لئاسم نتفرگ رظن رد اب  .تساوخ اپ هب ناریا یمامت .دیسر ارف هک دوب یا هناهب و هراشا ،نآ
      مقر رفن ١١٠ اهنت زورما یناحور طسوت لاربیلوئن یاه تسایس ی همادا  ردقنیا دیابن ــ دنک یم یربهر ار ار اهلام تموکح هنوگچ یا هنماخ  بلاقنا«و ،نادوس بلاقنا ،هسنارف رد اهدرز هقیلج مایق هیبش یمایق
      یصوصخ یاه كناب و تلود هب هقوعم یهدب رلاد درایلیم ١٤ یموجن  هتکن نیا رب اهنت ــ مینک ینلاوط ار ثحب تاقافتا نیا دروم نیا رد  شیازفا هن مایق تلع هك ییاج ،یلیش یتح و روداوكا رد »هزور مین
      هدش جراخ روشك زا ینوناقریغ تروص هب اه لوپ نیا زا یتمسق .دنراد  زا اهروشك مامت یراد هیامرس ماظن و یزاوژروب هک مینک یم دیکات  لصا رد .دوب ورتم طیلب یاهب رد کدنا یشیازفا هكلب ،نیزنب تمیق
      ار دوخ »تمحز« تذل »رت نما و رت بان یداصتقا« رد نارجات نیا و  ی هربخ یوگ نخس ،تسیمونوكا ی هلجم .دنا علطم بلاقنارما تقیقح  یاه مایق نیا تلع ،لقن و لمح ی هنیزه و تخوس تمیق شیازفا
      دسر یم رظن هب هك دنراد یهاگداد یاه هدنورپ مه یخرب .دنشك یم  یتفن تكرش ماهس شورف دروم رد یراتشون رد ،یناهج یلام ی هیامرس  هابتشا یتكرح رظتنم و دصرتم ایند مدرم ی همه ییوگ .تسین ریخا 1398 دی 6 هعمج - 1584 هرامش / 27 لاس
                 .دش دنهاوخن هموتخم اهلااح لااح  ناهج رد ناریا نمشد نیرت گرزب هدنیآ دروم رد ،ناتسبرع یوكمارآ  ناریا و دوب رارق نیا زا ارجام ی همه .دنتسه یراد هیامرس بناج زا
     :متشون ۱۳۹۷ لاس طساوا رد تیعضو نیا ی هرابرد )یزیربت زانهب( نم  وكمارآ دننک یم اعدا هك یناسك :دنک یم ینز هنامگ هنوگ نیا ،ملاسا  هب نیا هتبلا .دوب هتسویپ ناهج رد اه بلاقنا موس جوم هب هرابود
      ی هدننكدراو نیرت گرزب ناریا :تسا دوجوم تیعضو رگ ناشن رامآ نیا  دهاوخ رادیاپ ،یتفن تكرش نیرتگرزب ناونع هب هدنیآ لاس یس رد  هكلب ،هداد خر بلاقنا ،قوف یاهروشك ی همه رد هك تسین انعم نیا
      كیدزن لیماف و هدازاقآ رفن ٤٠٠٠ كیدزن ،تسا هنایمرواخ رد هشروپ  ۲ ( .دنریگب رظن رد مه ار لاغشا ای و بلاقنا كسیر تسیاب یم ،دنام  زا یئزج ،بلاقنا ای و قلخ شزیخ ،مایق یلحم تیصوصخ زا لقتسم
      درایلیم ٣٠ ریخا هام هس رد ،دننك یم یگدنز ناتسلگنا رد اه یتموكح  نآ تقو ایآ دنهاگآ هزادنا نیا هب ات نامكاح رگا )۱۳ .س ،۲۰۱۹ ربماون .تسا اه بلاقنا موس جوم
      رقف طخ ریز هعماج دصرد ٣٠ كیدزن و هدش جراخ روشك زا رلاد  ندوب ملسمرما تقیقح هب مه نارگراك و پچ ناورشیپ هك هدیسرن ارف  هک دش میظع یمشخ ناروف هب رجنم ،تكلمم نارس كچوك مادقا نیا
      دایز هزادنا كی هب اه نامناخ یب اب نادنمتورث قوف دادعت .دنتسه   ؟دنشاب هتشادرواب بلاقنا  لثم یگرزب یاهرهش رد سپس و عورش كچوك یاه ناتسرهش زا ادتبا
      یكمك چیه ،یعیبط یایلاب زا ناگدید بیسآ زاریغ تلود و دوش یم                  و اه نابایخ مدرم زا یهوبنا ناهفصا و دهشم و زاریش ،زیربت ،نارهت
      و یژرنا رتمك فرصم ناوخارف تلود .دنك یمن ناگدید بیسآ هب  !یوش یم یاضت راچی ناریا لخای دزاوژروب یتقو  ،رادوریگ نیا رد ،دنتخیر اه نابایخ و اه نادیم هب و دنتسب ار اه هداج
      عورش هب روبجم تلع نیا هب نادنمراك یخرب و دهد یم ییوج هفرص  لباقم رد ناریا مدرم هك تسین راب نیتسخن نیا ،ریخا لاس دص رد  ،یرادنامرف یاه نامتخاس و دندیشك شتآ هب ار كناب دص زا شیب
                .دنوش یم حبص ٦:٣٠ تعاس رد راك  تسا لاس نایلاس .دننك یم نایغط یسایس میژر و یداصتقا تیعضو  چیه .دندز شتآ و لاغشِا ار هعمج همئا رتافد و رهش یاروش ،یرادرهش
      ناکرا تسد رد تاجناخراك رگید و عیانص زا یگرزب تمسق زونه  راشف زا ییاهر یارب و ینید دادبتسا زا یدازآ یارب ناریا مدرم هك  نیا لباقم رد یزیچ چیه ،دوبن ناما رد مدرم هدوت مشخ زا یزیچ
      ،قفوم نادنچ  هن یشلات اب نارادساپ هاپس .تسا تموکح یلصا   .دننک یم دربن یداصتقا نكشرمك  چیه ،دنامن سدقم و نوصم دش رو هلعش ناریا رد هك ینایصع شتآ
      دننامه .دراد رایتخا رد ار تاجناخراك و روشك عیانص زا یمیظع مهس  داژن یدمحا ددجم باختنا هیلعرب ۱۳۸۸ لاس رد نایصع نیلوا  رد دنا هتساوخ اپ هب راب تکلاف یگدنز هیلع هك یمدرم بضغ زا زیچ
      لیدبت مكاح رشق هب روشك رد هاپس ،ینامثع نامز رد اه یرچ ینی  حانج هیلع یتاباختنا بلقت هب نونظم ایوق تاباختنا .داد خر ارگلوصا .دنام یمن یقاب ناما
      اب ،هدوب خیرات رد هشیمه هچ نانچ ،نویناحور یفرط زا .تسا هدش  لوط هب اه هتفه زبس شبنج .دوب )ا.ج تموکح سایقم رد( لاربیل  نیموس رد و داد رارق فده دروم ،هتفاتن رب ار اه هدوت مشخ تیمکاح
      یاهداینب ،فاقوا و فقو یاول تحت یملاسا قوقح زا هدافتساءوس  توافت رب یتسیاب طقف .تشاذگ اجرب هتشك ٨٠ لقادح و دیماجنا  دروم رد« :تفگ دوخ ینارنخس رد یا هنماخ هللا تیآ ،نافوت نیا زور
      نویناحور دادعت هملك یعقاو یانعم هب .دننك یم سیسات یراد هیامرس  تحت زبس شبنج .درك دیكات ریخا یاه شزیخ اب شبنج نیا شحاف  نم و ،دوب ناسانشراك نیب ییاهرظن فلاتخا نیزنب تمیق شیازفا
      نیب فلاتخا ناوت یم هجیتن رد .تسا شیازفا هب ور راد هیامرس  اوژروب رشق و اهاوژروب هدرخ و نردم رشق ،هعماج هفرم رشق ینومژه  دروم رد( هوق هس نارس میمصت زا مرادن هنیمز نیا رد یصصخت نوچ
      هصلاخ یزاوژروب حانج ود نیب شنت ار راك هظفاحم و لاربیل یناحور  رت لاربیل یناریا ورگ رد ار دوخ ی هدنیآ نیمضت هك یدازآ لغاشم اب  یاه هدوت هک دیئاپن یرید .»منک یم تیامح )نیزنب تمیق شیازفا
      برغ زا یوزنم ناریا لابند هب هاپس هارمه هب راك هظفاحم حانج .درك  شبنج یروف تابلاطم .دوب دندید یم مزیلایرپما و برغ اب دحتم و  و »روتاتكید رب گرم« ،»یا هنماخ رب گرم« یاهراعش اب نیگمشخ
      حانج .دندنب یاپ رتشیب یعیش ملاسا شرتسگ ی هفیظو هب و دنتسه  رد ریقف رشق یاه هتساوخ ،تابلاطم نیا رد .دوب توافتم رایسب مه .دنداد ناشن شنکاو یو نانخس هب ،»یملاسا یروهمج رب گرم«
      ی هطبار یپ رد تسا ناشزراب ی هدنیامن یناحور هزورما هك لاربیل  دیكات دروم »رشب قوقح« و »یساركومد« نآ یاج هب و دوبن نایم  هدرك ینیب شیپ ار یلمعلا سکع و مایق نینچ تموکح هك هتبلا دص
      یلام ی هیامرس اب صوصخ هب و برغ اب هچراپ كی و كیدزن یداصتقا  یناحور تنس رب دوب یا هنیشیپ نیا مییوگب رگا تسین هاریب رپ .دوب  هس نارس نیب قفاوت دیكات رب ینبم یا هنماخ هللا تیآ نانخس .دوب
                       .دنتسه اپورا  رد و روشك هب تلاوصحم و هیامرس دورو و برغ اب ماغدا لیامت ینعی  راكشآ تموكح طسوت ار میمصت نیا ی هدرپ تشپ مزیناكم ،هوق
                             یارب رتدوسُرپ یاهراك و رترقتسم و رتشیب یلام دوس نتشاد هجیتن  فرط زا ،یداصتقا تامیمصت ِلومعم فلاخ رب میمصت نیا .دزاس یم
                       اهگر ری نایصع  و بوكرس تكرح نیا مه لاح نیا اب .زبس شبنج رد هدرب مان یاهرشق  ،ریخ .تسا هدشن هتفرگ یناحور نسح ،نآ سیئر و هیرجم ی هوق
      دننامه ؛دوب یزاوژروب رد یلخاد یریگرد كی زبس شبنج نیاربانب  .دندش سوبحم و رانكرب تسایس زا نآ ناربهر مه  گنج نامز دننام یتایح میمصت كی یارب یگدامآ نوچ مه ییوگ
      دنمزاین تاقبط تیامح هب یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب یاه شبنج رگید  ،هدروخ تسکش تابلاقنا دروم رد خیرات رد یرایسب یاه هنومن دننامه  هس یاوق ،یناحور ،هداعلا قوف تلاح و صاخ نارحب کی عوقو ای و
      هدرتسگ دوكر عورش اب زبس شبنج زا لبق لاس كی ،طقف .دوب جاتحم  طسوت هدروخ تسكش شبنج نیا تابلاطم و اه همانرب زا یتمسق  ی هداس شیازفا یارب ؟هچ یارب بوخ رایسب .دنک یم جیسب ار هناگ

                     یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ       �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
          2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ       Vol. 27 / No. 1584 - Friday, Dec. 27, 2019


                                                 ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ
                                   $589,900.00                   $1,499,900


         ناﺮﯾا رد شوﺮﻓ ﺖﻬﺟ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ      504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC   1717 Coldwell Road, North Vancouver, BC
                              ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٠٠١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ  ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٢٥٣٣ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٣ + ،ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٤ لﺰﻨﻣ
     ﻪﻄﻘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻦﯿﻣز ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ٤٦٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ﻪﻧﺎﺧ
                             ،ﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺷزرو تﺎﻧﺎﮑﻣا ،ﻪﺘﻋﺎﺳ ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ  ﻩﺪﺷ ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ ،بﻮﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﮏﯾ رد ﻩداﻮﻧﺎﺧ ﮏﯾ یاﺮﺑ لآ ﻩﺪﯾا
     رد ﺶﯾﺮﺠﺗ رازﺎﺑ و ﻞﭘ ﺎﺗ ندز مﺪﻗ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻘﯿﻗد ٥ ﺎﺑ ﺶﯾﺮﺠﺗ
                             ﮏﯾ رد ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ و یرﺎﺒﻧا یاراد ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ ،یزﻮﮐﺎﺟ  ﻞﺤﻣ ،ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ ،ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ،ﺖﻌﯿﺒﻃ لد رد
     ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺪﯾﺪﺟ یﺎه نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺴﺑ ﻦﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ
           .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ ﺖﺧﺎﺳ ﻩزﺎﺟا ﻪﻘﺒﻃ ٤  و ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ،یو یوﺎه ﮏﯾدﺰﻧ ،ﺪﻣآ و ﺖﻓر ﻞﯾﺎﺳو ﯽﻣﺪﻗ  ،یزﺎﮔ ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ٢ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳزﺎﺑ ﻼﻣﺎﮐ ،ﻦﺘﻓر ﻩار و یراﻮﺳ ﻪﺧﺮﭼود
        .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﺐﻧﺎﺠﻨﯾا ﺎﺑ ﺎﻔﻄﻟ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻬﺟ      .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﮑﻣ و ﻞﻘﻧ ﻩدﺎﻣآ . . . و ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ       . . . و ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ٢ یاﺮﺑ ژارﺎﮔ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11