Page 7 - 1520
P. 7

‹
                                       تسایس

     ،ناینادنز هداوناخ و ناردام یاه تیاکح و نادنز تارطاخ زاریغ هنافساتم  پچ یاه هورگ نارادفرط و اه تسیسکرام هب دسر یم تبون و دور یم  یزوریپ هب نتسب لد اب ،دندوب هدش ریگتسد یسایس مادقا ای یماظن
                                                                       ً
  7   دنا هدشن رشتنم زونه دنک رتدنتسم ار قیاقح نیا هک یدانسا نونکات  تسین رضاح هک مکح نودب و مکح یاراد ینادنز ره ،تیاهن رد و  یملاسا یروهمج یاه نادنز رد ،ماقم و تسپ بسک انایحا و یدازآ و
     یسررب دروم مه دانسا کدنا نیمه یتح هک هنوگ نیا یاه تیاور اما              »...دنک هبوت  راعش و هدرک یداش ،هدش یتاغیلبت راک دراو مجاهم یاوق عفن هب
     .دشاب قیاقح یور هب ندیشاپ کاخ یلکش هب دناوت یم ،دنا هدادن رارق  شیپ ناگدش تشادزاب ،نینچمه« :دنسیون یم رگید ییاج رد ناشیا  تردق فده اب - هناگچب یدح ات و یساسحا تکرح نیا .دنشاب هداد

     یشم طخ هراب رد رصاعم دنمشیدنا درف کین اضردمحم یاقآ  و رازگرب ناش هاگداد زونه هک یرفن رازهدنچ ؛داصرم تایلمع زا  نتشگرب اب -نانابنادنز و یتینما نارومام زا نتفرگ مشچرهز ای ییامن
     ویشرآ و دای رس رب دربن رد تموکح« :دنیوگ یم هظفاح ندرک کاپ  نیدهاجم نامزاس« تاپمس ای رادفرط نوچ اما ،دندوب هدشن موکحم  ناریسا مادعا زج تشادن رب رد یزیچ ،یملاسا یروهمج عفن هب قرو
     نیب زا ار لباقم ویشرآ دشوک یم فرط کی زا :دراد یشم طخ ود  یاه کیرچ نامزاس« نوچ یتسیسکرام یاه هورگ ،»ناریا قلخ  یریگ لکش و یتایلمع قطانم رد یماظن یاه هاگداد مکح اب یگنج
     ،دشاب ناتسربق هچ لاح − دنک مودعم ار یروآدای یاه ناکما ؛دربب  لفاغان گرم تیرفع ،دندوب »هدوت بزح« یتح ای »ناریا قلخ ییادف  هتسد مادعا هلسلس کی و راد یاه بانط ندرک اپرب ،گرم یاه هخوج
     تسرد ملیف .دزاس اپرب ار شدوخ ویشرآ لباقم رد و − باتک هچ          .»دمآ ناش غارس هب بش همین  ٦ زا ناریا فلتخم یاه نادنز رد یوجر دوعسم نارادفرط یعمج
     هداد لیکشت هسسوم یهوبنا و ،دنک یم پاچ هلاقم و باتک ،دنک یم  اب لبق زا ،یسایس ناینادنز مادعا هک دینادب دیاب زیخرحس یاقآ   .»٦٧ دادرم
     ،شرورپ و شزومآ کیژولوئدیا هاگتسد .تسا خیرات لعج ناشراک هک  لفاغان گرم تیرفع هجیتن رد .دوب هتفرگ تروص قیقد یزیر همانرب
     لعج تمدخ رد همه اهداهن رگید و نویزیولت و ویدار ،تاغیلبت  ،هام رویرهش هن ،دادرم مراهچ نامه زا .تسا هدماین ناش غارس هب  ناینادنز دیئوگ یم دانسا مادک هب دانتسا اب امش زیخرحس یاقآ
                                                      راعش و هدرک یداش ،هدش یتاغیلبت رازراک دراو« نادنز رد دهاجم
     ،دنروآ رطاخ هب رگید یعون و دننک شومارف مدرم هکنیا یارب ،دنتسه
                              زاغآ نیوا رد ینادنز یاه پچ نتشک ،نیدهاجم مادعا اب نامز مه
   1397 مهر 13 هعمج - 1520 هرامش / 25 لاس efatmahbas@hotmail.com  یردنکسا اضریلع مرسمه ،نیوا نادنز رد هام دادرم جنپ رد  نیلوئسم ،راتشک نامز رد هک تسا یتاعیاش هدننک یعادت تلامج نیا
                   .دهاوخ یم میژر هک یعون
                                                      زا نتفرگ مشچرهز ای ییامن تردق فده اب - ...ای و »دنشاب هداد
                                                  .دوش یم
                                                                   »-نانابنادنز و یتینما نارومام
                                               :هنومن ناونع هب
                       ۱٣۹۷ رویرهش
                                                      دندوب هتخادنا هار هب ناینادنز هٔداوناخ نیب رد نادنز نوریب رد نادنز
                              یاهورگ زا هک وا نادنب مه و نارکف مه زا رایسب و )روپاش(
                                                      نارادساپ نتشک دصق و دنتخادنا هار شروش نادنز رد ناینادنز« هک
                              ۶۷ لاس یعمج یاه مادعا یرس نیلوا وزج ،دندوب پچ فلتخم
                         :سیونریز
                                                                       »!...و دنتشاد ار
                                                                          ً
                              ناینادنز نارابریت یادص .تسا هدش هتشون هام دادرم جنپ ،دنداد
                                                      تسد قلاش و گنفت هک دوب نیا زج ؟دنتشاد ار یئزج یتح یتکرح
            یرظتنم الله تیآ تارطاخ باتک هب دانتسا اب - ۱
     ار شمان نیدهاجم .۶۷ لاس رد روشک برغ هب نیدهاجم هلمح -۲  مرسمه هداوناخ هب نادنز نیلوئسم هک ار »یتوف یهاوگ« .دندوب  ناکما ۶۷ لاس راوشد طیارش رد مهنآ ،نادنز رد ناینادنز لاوصا ایآ

                             .*»تسا یرگید هاوگ دش هدینش ماگنه بش هاگشزوما نلاس رد
                                                      یراویدراچ رد -شحور و مسج اب تمواقم زج - ینادنز و دوب نابنادنز
     و ۱٣۶۴ لاس رخاوا ،"داصرم" نایتموکح و دنتفگ ،"نادواج غورف"  تفه ،تیرثکا نایئادف زا )روپاش( مرسمه اب نم تاقلام نیرخآ«  هجنکش و دیدهت اب فرط همه زا زور و بش یمومع دنب و لولس
     الله تیآ زا ،نآرق تایآ ساسا رب یرظتنم الله تیآ ۱٣۶۵ لاس لیاوا  روپاش تاقلام نیرخآ .تسا تاقلام نیرخآ میتسناد یم .دوب ۶۷ ریت ؟دش یم غیرد وا زا مه یداش ناکما یتح و دش یم وربور
     نانز روتسد نیا قبط .دنکن مادعا ار نانز هک دهاوخ یم ینیمخ         .دوب ۶۷ ریت ۲۳ شا هدادوناخ اب  راگن همانزور کی ناونع هب امش ؟تسا هنوگنیا ایآ اعقاو زیخ رحس یاقآ
     ۱٣۶۷ لاس .دندرکن مادعا ۱٣۶۷ ناتسبات ات ۱٣۶۴ لاس زا ار ینادنز  اب نادرم دنب زا رگید ینادنز دنچ ،مرسمه اب نم تاقلام نیرخا رد  یلخاد تاعوبطم لکریدم یا هرود رد هک یسک ناونع هب و یمیدق
     ،نز پچ ناینادنز زا و دهاجم نانز ،ینیمخ هلا تیآ هژیو مکح اب  رسمه یحتف تمحر هلمج زا .دنتشاد یلخاد تاقلام ناش نارسمه  دنچ لووسم ریدم ناونع هب ،دیدوب یملاسا داشرا و گنهرف ترازو
     بزح یزکرم هتیمک رواشم وضع )نیدرف( ینارهت یسردم همطاف  یلعدمحم .دوب لاس هد شمکح تیلقا ییادف یاه کیرچ زا یرون میرم  ات ۶۷ راتشک زا نات تاعلاطا ایآ یسایس ینادنز ناونع هب و همانزور
     .دندرک مادعا ۱٣۶٨ لاس هام نیدرورف خیرات رد ار ناریا هدوت  دبا مکح ،رگراک هار نامزاس زا دیشت اضریلع و دنهس هورگ زا یوترپ  ؟تسا دح نیا
     مادعا ار پچ ناینادنز زا رفن دص زا شیب بش نآ رد .دیسرربخ اهدعب  ،نیوا نادنز نادرم دنب رد هدربرد هب ناج ناینادنز زا لقن هب .دنتشاد  - هعجاف نآ ناگدرب رد هب ناج هک یتلااقم و اه باتک زا امش ایآ
     یهاوگ ،مرسمه روپاش هداوناخ هب ۱۳۷0 لاس رد هک یتقو و .دنا هدرک  همه هب ،نادرم دنب رد ۶۷ ریت تفه رد ،دندوب مرسمه رانک رد هک  راکفا شوگ هب دنا هدیشوک و *دنا هتشون -نادنز تایبدا هعومجم
     خیرات .دوب هدش ملاعا ۱۳۶۷ هام دادرم مجنپ دنداد ار ناشدنزرف توف  ناب نادنز سپس .دنداد تاقلام ناشیاه هداوناخ اب ،یمکح ریز دارفا  اما - دسر یم رظنب یدیعب رما - ؟دیتسه علاطا یب دنناسرب یمومع

      .دراد تقباطم اهریت کت و اهرابگر یادص ،بش نآ خیرات اب روکذم  یحتف تمحر نوچمه دنتشاد مکح لاس هد یلااب هک یناسک همه  نات دصق ،هعجاف زا لاس یس تشذگ زا سپ ،تسا دح نیا رد رگا
     روتسد اب هاگشزومآ نانز هس دنب رد۱۳۶۷ رویرهش رد زامن هجنکش  ،دنهس هورگ زا یوترپ یلعدمحم ،لاس هد تیلقا ییادف نامزاس زا      ؟تسیچ راتشون نیا زا
     لامعا ناریا هدوت بزح و تیرثکا قلخ نایئادف زا نانزرب عرش یضاق  یاه لولس هب ۲۱۶ دنب زا ار ،دبا مکح ،رگراک هار نامزاس زا دیشت اضریلع  طابترا ناریا یاهزرم هب نیدهاجم دورو هب اه مادعا نیا ایآ
     یزور عرش یضاق روتسد هب ناینادنز نیا .دندناوخ یمن زامن هک دش  غورف« هلمح نایرج زا دعب ار اه نآ همه تشونرس و دنرب یم یدارفنا  رد هک یدهاجم زومآ شناد بیبط هدازآ هنوگچ سپ ؟تشاد
     تارثا زامن هجنکش .دندروخ یم قلاش زامن یاه هدعو رد راب جنپ  نیا زا یرایسب .دننک یم نشور »داصرم« ای و ،نیدهاجم »نادیواج  نادنز رد ار شا ملیپد یتح و دش ریگتسد نابایخ رد یکدوک
           تشاذگ یم یقاب ناینادنز رب یتخس یناور و یحور ».دندش مادعا هام دادرم مجنپ ینعی ،هلمح بش نامه رد دارفا  نوچ یرگید نانز و تسا هدرک یم یرپس ار شا مکح و ،هتفرگ

      هب روک ییوج ماقتنا ،اه مادعا لیلد :زیخرحس یسیع تشاددای *           ) نکم مشومارف باتک( ؟دندش مادعا ،دنا هتشادن هناحلسم هزرابم هاگچیه هک وا

                 قفومان یماظن تایلمع کی هناهب  دنتسناد یم اجک زا ،اه نادنز تقو نیلوئسم :تسا نیا ما شسرپ  مهد یم تداهش ،موش ناتسبات نآ زا هدرب رد هب ناج کی ناونع هب

          https://www.dw.com/fa-ir/summer67/a-45328283  الله تیآ هٔژیو مکح ینیب شیپ اجک زا !؟تسا شیپ رد داصرم  هلمح رثا رب یقافتا و هبش کی اهنت هن داد خر ۶۷ لاس رد هچنآ
       هرینم ناریارصاعم نارود هب طوبرم ،نادنز تایبدا »لسن« جنپ  نیچ تسد لبق هام کی ار دارفا نیا هک دنتشاد ار ینیمخ  خر قیقد یزیر همانرب اب هکلب هدوبن ،نیدهاجم »نادواج غورف«
                         :ناردارب  ارچ ؟!دنداتسرف یدارفنا هب سپس و دنداد تاقلام ،دندرک  ییوجزاب و هجنکش ،۶۷ هام رذآ ات ۶۶ لاس لیاوازا .تسا هداد
     https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ketab- !؟تشاد رارق هژیو طیارش رد ۶۷ ات ۶۶ یاه لاس رد نیوا نادنز  همانرب نآ یلصا یارجا و تفر شیپ همانرب اب مدق هب مدق ناینادنز
                " shenasi-monire-baradaran.pdf  تساوخ رد هب انب ۱۳۶۳ لاس زا نانز مادعا مکح هکیلاح رد  روضح و هام دادرم مراهچ و موس اب نامز مه ار اه مادعا ینعی
      و یرگ بوکرس هرابرد رفکین اضردمحم اب وگو تفگ :یرظتنم دیما  .دوب هدش وغل ینیمخ الله تیآ روتسد هب و یرظتنم الله تیآ *.دندرک میظنت ینیمخ الله تیآ نامرف اب و ،روشک برغ رد نیدهاجم

                     ۱۳۶0 ههد یاه مادعا  هداد نانز مادعا یارب یا هژیو مکح دنتسناد یم اجک زا ناناب نادنز
             https://www.radiozamaneh.com/410995  رد و مکحت اب نایوجزاب رابره لاس کی یط رد هک دش دهاوخ    :دنسیون یم زیخرحس یاقآ
                              * ؟درک میهاوخ نات مادعا دنتفگ یم دهاجم نانز هب اه ییوجزاب  رتارف نیدهاجم زا اه مادعا هریاد هام رویرهش رد ،دعب یکدنا«
                                              ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ
   Vol. 25 / No. 1520 - Friday, Oct 5, 2018 ﺪﯾزﺎﺳ ﺎﻨﺷآ ﯽﻘﯿﺳﻮﻣ ﺎﺑ ﯽﮐدﻮﮐ ﻦﯿﻨﺳ زا ار دﻮﺧ ناﺪﻧزﺮﻓ mansour@muneris.com  envoierfs@gmail.com
                                                               یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
                   رﺎﺘﯿﮔ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺲﯾرﺪﺗ


                                                             www.envoier.com
                                                  www.muneris.com
                            :ﻂﺳﻮﺗ
                                                               :هارﻤﻫ
                                                     :هارﻤﻫ
                                                  ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶
                    یزاﺮﺧ ﺪﻤﺤﻣ                             :ﻞﻣاﺷ اﻣ یراﺬﮔ ﻪیاﻣرس و ﻪﻤیﺑ تاﻣﺪﺧ


                                                                     ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
                                                                   ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                                                         ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ

                                                        ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
               ﺲﯾرﺪﺗ ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٢۵ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ادﺎﻧﺎﮐ زا ﯽﻘﯿﺳﻮﻣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ               نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ

                                                          نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
                     ۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :ﻦﻔﻠﺗ
                                                              ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12