Page 6 - 1520
P. 6

‹
                                    تسایس


                                                                              6

                 دننادب دیاب زیخ رحس یاقآ هچنآ

     ناینادنز یعمج راتشک زا سپ لاس یس
                                             زابهام تفع                            1397 مهر 13 هعمج - 1520 هرامش / 25 لاس


        :دنک یم دیکات ار زیخرحس یاقآ عضوم نامه هلاقم همادا  رد .دنسیونب یبلطم کانلوه تیانج نیا هراب رد هلو هچیود تیاسبو
                                                     مهد یم تداهش ،موش ناتسبات نآ زا هدرب ردب ناج کی ناونع هب
    ناوت یمن یوجر یشکرگشل عوقو دروم رد هک هنوگ نامه«...  مه یسایس ینادنز ماظن نیا رد یا هرود هک -زیخرحس یاقآ هتشون
    کش ناوت یمن مه صوصخ نیا رد ،داد هار لد هب دیدرت و کش :مزادرپ یم اجنیا رد اه نآ زا یخرب هب هک هدش نایب یبلاطم -دنا هدوب  غورف" هلمح رثا رب یقافتا و هبش کی اهنت هن داد خر ۶۷ لاس رد هچنآ
                                                     .تسا هداد خر قیقد یزیر همانرب اب هکلب هدوبن ،نیدهاجم "نادواج
    هک تشاد رارق ٦٧ لاس یاه مادعا تشپ ییوج ماقتنا کی هک درک
    یاه نادنز نورد رد ،٥٠ ههد یاه فلاتخا لد رد هشیر اتدمع          :تسا نیا هلاقم رتیت  هب مدق ناینادنز ییوجزاب و هجنکش ،۶۷ هام رذآ ات ۶۶ لاس لیاوا زا
                                                     اه مادعا ینعی همانرب نآ یلصا یارجا و تفر شیپ همانرب اب مدق
    نورد نینوخ یاتدوک زا سپ هژیو هب ؛تسا هتشاد یولهپ میژر  یماظن تایلمع کی هناهب هب روک ییوج ماقتنا ،اه مادعا لیلد«
    نایارگ ملاسا یاوعد نتفرگ لااب و ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس             »قفومان  برغ رد نیدهاجم روضح و هام دادرم مراهچ و موس اب نامز مه ار
                                                           ... دندرک میظنت ینیمخ الله تیآ نامرف اب و ،روشک
    ،اوعد نیا دمایپ ،هصلاخ .شیدنا مگد یاه تسیسکرام و بصعتم        :تسا هدمآ ناشیا هلاقم رد
    ».قفومان یماظن تایلمع کی هناهب هب روک ییوج ماقتنا کی دش  کی .دش زاغآ راکشآ یبلط تردق و یهاوخ هدایز کی اب ارجام«
                                                     ،۶۷ ناتسبات یسایس ناینادنز یعمج راتشک زا سپ لاس یس
                             زا سپ زور دنچ هک "نادیواج غورف" مان اب رایع مامت یشکرکشل
    هب یتموکح نیلوئسم راتفگ ایآ تسا نیا ریخرحس یاقآ زا نم شسرپ  یرارقرب و یملاسا یروهمج طسوت للم نامزاس ٥٩٨ همانعطق شریذپ  هدنام توکسم نآ نیلماع و نیرمآ هدرپ سپ رد نانچ مه قیاقح
                                                     یا هدنورپ ناریا یسایس ناینادنز گرزب راتشک هدنورپ .تسا
      ؟دوش یمن نایب یرت هزات یدنب لومرف اب و هناراگن همانزور لکش  اب ،یوجر حلسم یاوق طسوت ۱۳۶۷ دادرم ۳ خیرات رد ،سب شتآ
                                  ...دش لیمحت ناریا هب قارع شترا گنتاگنت یراکمه  نشور ناگمه یارب هعجاف داعبا زا یرایسب زونه .تسا هدوشگ
                                                     ناتسبات عیاجف زا ناریا مدرم زا رفن اه نویلیم زونه .تسا هدشن
                   : دنیوگ یم همادا رد ناشیا ...تفای نایاپ دادرم۷ هعمج خیرات رد داصرم تایلمع ...
    یعمج ،هیلوا لحارم رد هک تسا نیا هیضرف نیرت هنانیبدب«  ،دشاب هتشاد یعیبط لاور زیچ همه دیاش ،ارجام یاجنیا ات  قادصم یللملا نیب نیناوق قبط رب و یتسرد هب هک یتایانج ،۶۷
                                                      .دنا علاطا یب ناریا یاه نادنز رد ،تسا تیرشب هیلع تیانج
    تیلاعف ،یراذگ بمب ،رورت لیلد هب ٦٠ ههد لئاوا زا هک لایخ شوخ  ،نآ زا سپ یهام ود کی ات و تایلمع نیا لوا یاهزور رد اما
                             رفن نارازه ،هرداص یتموکح یاوتف و ماکحا یا هراپ ساسا رب  تارطاخ باتک پاچ اهدعب و ۶۷ لاس رد یرظتنم الله تیآ یاه شلات
                                                     ینشور هب نآ رد هک الله تیآ تاراهظا یتوص لیاف شخپ نینچمه و وا
                             و ینوناق ،یعرش ثحب وس کی زا هک یراک .دندش مادعا و هتشک
                             لد رد ،رگید یوس زا و داد لکش ار یراد هلابند یرشب قوقح :دیوگ یم۱۳۶۷ دادرم رد گرم تئیه هب باطخ
                                                     خیرات رد و هدش یملاسا یروهمج رد هک تیانج نیرتگرزب نم رظن هب«
                             زونه ،ههد هس زا سپ هک دروآ دوجو هب یسایس هٔلزلز کی دوخ
                              .»دنازرل یم ار ناریا مدرم و یملاسا یروهمج نآ یاه هزرل سپ  وزج هدنیآ رد ار امش و هدش ماجنا امش تسد هب ننک یم موکحم ور ام
                                                       .داد عیاجف نیا هب یا هزات داعبا »دنسیون یم خیرات یوت ناراکتیانج
                             رد هک دنک یم اقلا هنوگنیا زیخرحس یاقآ بلطم لک ابیرقت و رتیت نیا
                             هک یشسرپ اجنیا رد .دنا هدش مادعا قلخ نیدهاجم اهنت هعجاف نیا  دادرم ۱۹ خیرات رد یرظتنم دمحا طسوت یتوص لیاف نیا راشتنا
                                                     یمومع راکفا هب یا هژیو کمک یرظتنم الله تیآ تیاس رد ،۱۳۹۵
                             ناش نامزاس هن ،دوخ هن هک ار یدارفا ور هچ زا سپ دوش یم داجیا

                            ؟دندرک مادعا هدیقع مرج هب اهنت دندربن حلاس هب تسد هاگ چیه  نایم رد ۶۷ هعجاف زا تبحص ناریا رد زورما هک هنوگ نآ و دومن
                                                     دارفا ،نابلط حلاصا زا یخرب دش یببس و .تسین وبات رگید مدرم
                             هدوب نیا ناش خساپ یتموکح نیلوئسم همه نونکات هکنیا هن رگم
                             ،هناحلسم لیلاد هب مهنآ میدرک مادعا ار نیدهاجم اهنت ام هک تسا  تیلوئسم زا هداز جات یفطصم دننام قباس یتلود راکردنا تسد
                                                     زین سلجم سیئر بئان ،یرهطم یلع .دنا هدرک یهاوخرذع دوخ
                             ناونع اب ار حلسمریغ و حلسم پچ یسایس یاه نامزاس لک اهنآ              ً
                             دنهد رتشیب تیعورشم ناشراتشک هب ات دندرک فیرعت نیدهاجم  هدش اه مادعا هرابرد تقو ییاضق یاه ماقم حیضوت ناهاوخ اررکم
                                                     یاقآ ،هعجاف نیا لاس نیما یس رد هک یببس دیاش ای و .تسا
                               .تسین تسرد مه نیدهاجم یارب یتح للادتسا نیا دنچ ره
                                                     رد ،ناریا رد یسایس رگ لیلحت و راگن همانزور زیخرحس یسیع


                                                              �
                  یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ            � �ﻋ
      2007  2008                                                 ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com      .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                                ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧                      Vol. 25 / No. 1520 - Friday, Oct 5, 2018
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ


     NEW   $698,800.00        ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ﮏﯾ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ  NEW   $1,569.000         زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٤ لﺰﻨﻣ

                       ﮏﯾ ،یرﺎﺒﻧا و ند +                    ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ ﻼﻣﺎﮐ و ﺢﻄﺴﻣ ﻦﯿﻣز ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا راﺰه١٠
                       ﯽﻠﯿﺧ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ                     یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ) گرﺰﺑ ژارﺎﮔ ،ﺎه ﻪﭽﺑ یزﺎﺑ یاﺮﺑ لآ ﻩﺪﯾا و
                       ﺖﻨﯿﻣﻻ ﺎﺑ ﻦﺷور و زﺎﺑ                   ﺖﺣار ﻪﮐ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ یدورو + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ .(RV و ﻦﯿﺷﺎﻣ ٤
                       ﺮﺘﻧﺎﮐ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﺪﯾﺪﺟ                    ﺖﻬﺟ ﺪﯿﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻪﺑاﻮﺧ ﮏﯾ ﺖﯿﺋﻮﺳ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ
                       تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺎﺑ ،ﺖﯿﻧاﺮﮔ پﺎﺗ                  نﺰﺨﻣ ،یرﺎﮑﯿﺷﺎﮐ ،ﻒﻘﺳ ﻞﯿﺒﻗ زا ﻩﺪﺷ یزﺎﺳزﺎﺑ .ﻩرﺎﺟا
                       ،ﺎﻧﻮﺳ  ،شزرو  ﻦﻟﺎﺳ                     ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد . . . ﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ و ﯽﺑﻮﭼ شﻮﭙﻔﮐ ،مﺮﮔ بآ
                       ،ﻪﺧﺮﭼود یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ                               کرﺎﭘ و ﺮﺘﻨﺳ کر ،ﻪﺳرﺪﻣ
                       ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐاﺮﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ                    Nothing to do just move in and enjoy your life
       2205 -969 Richards St.         . . . و نارﻮﺘﺳر    6660 Humphries Ave.,
         Vancouver, BC                         Burnaby, BC        open Sat / Sun Sept 8 & 9 from 2-4PM
                                                                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11