Page 7 - Issue No.1457
P. 7

یفخم ار اه ثحب نیا یلو ،)١( دوب هدش هتشاذگ ثحب هب ١٩٣٧
                               درادن ینایاپ هک یا هزور شش گنج ،١٩٦٧ نئوژ
      هک یماگنه .)دندشن لامرب نانچمه ١٩٩٠ لاس ات ( دندوب هتشادهگن
      ناربهر ،دمآرد ارجا هب ١٩٥٠ ات ١٩٤٨ یاه لاس رد یموق یزاسکاپ
   7  هب روبجم هک دندرک یقلت یا یئوربآ یب نانچ ار نآ تسینویهص درک لیمحت لیئارسا هعماج رب ار یرامعتسا رکفت ،لاغشا هنوگچ

      .)دنتسناد ناشدوخ یتخبدب یلصا یناب ار ناینابرق و( دندش شراکنا                                لپیس نایولیس :هدنسیون
    1396 تیر 30 هعمج - 1457 هرامش / 24 لاس  یم همه .تفر نیب زا لیئارسا رد جیردتب                  یتسینویهص یایور ،١٩٦٧ لاس رد
      ؛دوب نآ رب ینتبم راکنا و یفن هک تسا یفارتعا لباقریغ مرج نیا
      ساسحا نیا ،»لاقتنا« هدیا نتسناد قح رب اب
                                                                    یفراع زورهب :نادرگرب
      یارب اه برع جارخا دیدش یوزرآ هک دنتسناد
      زابرید زا لیئارسا نیمزرس یراصحنا تیکلام
      طقف دنتساوخ یم نایدوهی هک ارچ ،دراد دوجو
                                                                ِ
      هب ،نیا دوجواب .دننک یگدنز ناشدوخ نایم رد
                                                                ارصحنم هک »یدوهی هعماج« کی داجیا
      زا ناوت یمن هک دنتشاد یهاگآ زین هتکن نیا
      راکنا هدیا .درک عافد راک نیا زا یقلاخا هبنج
                                                                .تفر دابرب ،دشاب هتشاد قلعت وا دوخ
      ،لاغشا لاس هاجنپ رثا رد .تفرگاپ اج نیا زا                                      هب طقف هک دنک تموکح ینیمزرس رب
                                                                درک ریخست ار یدیدج یاه نیمزرس اریز
      باکترا سح ینعی :تسا هتخیرورف عنام نیا                                        ینیطسلف و یدوهی تیعمج تبسن هک
      رگید نارگید هب تبسن یندوشخبان یتیانج                                      لاس هاجنپ لوط رد .دومن نوگرگد ار
                 . درادن دوجو                                         اه یلیئارسا هک یهانگ ساسحا ،لاغشا
      نیا هب هتشذگ لاس هاجنپ یط رد یراک نینچ                                       هبکنلا راکنا و یفن رطاخ هب هتشذگ رد
      یدوهی تینهذ نیگنایم هک تفرگ تروص بیترت                                       شیاج مک مک ،دندرک یم سح )هعجاف(
      هیحور هداعلا قوف طلست تهج رد یلیئارسا                                     یتوافت یب و یرامعتسا رکفت زرط هب ار
      لباقم فرط ندرمش یناسناان و یرامعتسا                                      هدش لیمحت جنر هب تبسن لماک ابیرقت
      عضوم رییغت .دش هدیشک فارحنا هب جیردتب                                     دوس هب راک نیا و داد ناینیطسلف رب
      یهارزیم هب موسوم یبهذم-تسینویهص بزح                                         مامت لیئارسا یطارفا تسار یاه بزح
      ینوگرگد نیا دامن )تفرگ مان لادفِم ادعب هک(                                                 ...دش
      هرهچ بزح نیا ناگدنیامن ،یخیرات رظن زا .تس
      یتح .دنتفرگ یم دوخ هب »بلط حلصرتوبک«                                        ملیف یلیئارسا زاسملیف نو ِ ا تانآ ...
                                                                         ِ
      هتکن نیا ١٩٨٢ نئوژ ات و ١٩٦٧ نئوژ هامرد                                   افای رهش یاه هلحم زا یکی رد ار یدنتسم
      بزح نیا هب بستنم ناریزو هک تشاد تقیقح                                        .دراد مان Manshiyah هایشنم هک هتخاس
                              همه هک دوب راوتسا نیا رب یلیئارسا یلم تیاور .»میدرکن جارخا ار
      هک اه نآ ناثراو ،نونکا .دندوب نانبل هب موجه دروم رد دارفا نیرتددرم                نایوجشناد زا یهورگ هب زاسرهش کی ،ملیف یاه هنحص زا یکی رد
                              زونه راکناو یفن هچرگ ،زورما اما .دنا هتفر هنابلطواد اه ینیطسلف
      یاه تسیلانویسان وردنت حانج ،دنا هدش دحتم "یدوهی هناخ" بزح رد                   هلحم نیا نانکاس دیوگ یم وا .دهد یم حیضوت ناکم نآ خیرات هرابرد
                              .دنریذپ یم رت تحار ار اه نآ جارخا ناگمه یلو ،تسا یوق رایسب
      نیرترگرامعتسا لاح نیع رد هک دننک یم یگدنیامن ار ینافرع-یبهذم                   و ١٩٦٠ یاه لاس هلصاف رد دندوب یقرش نایدوهی ناشرتشیب هک
                              هطلس تحت هک یناینیطسلف جارخا هدیا :تسا هداس رما نیا لیلد
                         .دنتسه زین                         یامنهار داتسا .دنزاسب لحم رد دیرخ زکرم کی ات دندش جارخا ١٩٧٠
                              .تسا هداتفااج قحرب یا هدیا تروص هب ،دننک یم یگدنز لیئارسا
      زا رتارف رایسب نآ هارمه یاه هناشن تارییغت و نامتفگ اب ینوگرگد نیا                ،نآ زا شیپ هک دنک یمن یروآدای ارچ هک دسرپ یم وا زا نایوجشناد
                              نیمه »لح هار« ،لیئارسا یمومع راکفا زا یگرزب شخب داقتعا هب
      یلو ، دادن خر یناهگان رما نیا رگا .تشگ هدنکارپ "یدوهی هناخ" بزح                 روز هب ١٩٤٨ لاس رد و دندرک یم یگدنز هلحم نیا رد ناینیطسلف
                              نینچ ،نیا دوجواب .تسین یلمع جارخا ،هزورما هک دنهاگآ همه .تسا
                    .دوب عیرس اتبسن نآ دنور
                              یجنسرظن رد ابترم ،شیپ لاس تسیب زا .دراد دوجو تدش هب یئوزرآ
  In touch with Iranian diversity                                     .»تسا یخیرات تیعقاو کی نیا« :دیازفا یم وا .دنا هدش جارخا
                              .دنهد یم رارق یسررب دروم »لاقتنا« هلئسم اب ار مدرم تابسانم ،اه  و ... خیرات ردپ روگ - » Fuck History « : دیوگ یم هنعط اب زاسرهش
                   »نیطسلف هلئسم« تشگزاب                         .دنسیون یم ار خیرات هک دنتسه ناحتاف ،هراومه هک دنک یم هفاضا
                              اب تقفاوم .تسا »جارخا« یارب یسایس حلاصلارهاظ هژاو »لاقتنا«
      تورِه ربهر نیگب میهانم ،١٩٦٧ نئوژ گنج زاغآ زا شیپ زور جنپ                    رد هک یا یساسا لوحت رب یا هراعتسا ناونع هب ناوت یم ار تیاور نیا
                              دینک روصت .تسا برع تیعمج تسد زا ندش صلاخ ینعم هب لاقتنا
      قلطم دورطم نامز نآ ات هک )مسینویهص تسیلانویسانارتلوا حانج(                    زاسرهش ،اریز .درب راک هب ،هداد خر لیئارسا هعماج رد لاس هاجنپ لوط
                              لیامت دروم رد هک تفرگ یم میمصت یا هسسوم ،هسنارف رد رگا هک
      تکرش رگراک بزح اب یلم تدحو تلود رد ،دوب لیئارسا تسایس                      یط رد هک دنک راکنا ار افای ١٩٤٨ لاس یاهدادخر هک دنک یمن شلات
                              ناتشپژوگ ای ،نایدوهی ،ناهایس ،اه ناملسم ،اه برع جارخا هب دارفا
      -یبهذم یاضف شرتسگ رد هدرتسگ روط هب وا ،یزوریپ زا سپ .درک                     یاهورین مجاهت لباقم رد ای دندش جارخا نآ یلاها دصرد ٩٠ نآ
                              رد ؟دش یمن دنلب هک یئاهدایرف هچ ،دنک یجنس رظن هسنارف کاخ زا
      تکرش ،دوب »گرزب لیئارسا« هدیا ددجم روهظ لصاح هک ینافرع                      وا ،سکعرب .دندرک رارف لیئارسا تلود داجیا زا سپ هتفه کی یدوهی
                              قحان ار یشسرپ نینچ حرط لصا یتح یکدنا رایسب دارفا ،لیئارسا
      زا یمک دادعت هچرگ ،هدشریخست یاه نیمزرس ظفح هب میمصت .درک                                  !منهج هب خیرات هک دریذپ یم
                                               .دننک یم یبایزرا
      نایم بسانت یعطق تروص هب ،دنتشاد یهاگآ نآ هب تبسن نایلیئارسا                   تفلاخم رد و درذگ یم رصاعم نارود رد هک ارچ تسا نیدامن وا راتفر
                              نیا ،داد یم لیکشت ار نیطسلف یاه برع جارخا یفن ءهیاپ هک هچ نآ
      شیپ .درک نوگرگد ،دندروآ یم رد هطلس تحت هک ار یقلخ و اه نآ                    سپ ،عقاو رد .دوب هدش هتفریذپ اه تدم هک تس یمومع نامتفگ اب
                              تریاغم ، یتسینویهص قلاخا یئاعدا نادجو اب یلمع نینچ هک دوب
      دنرادنپب و دنهد بیرف ار دوخ دنتسناوت یم اه یلیئارسا ،١٩٦٧ زا                   ءهیاپ رب یتسینویهص للادتسا هک تسا لیئارسا تلود سیسات زا
                              تلود ورملق زا جراخ هب ینیطسلف یلاها »لاقتنا« عوضوم .تشاد
        یتسینویهص یایور .درادن یجراخ دوجو »نیطسلف هلئسم« هک                     دیواد هک هنوگ نامه .تفرگ لکش ناینیطسلف جارخا تیعقاوراکنا
                              لاس رد خیروز یتسینویهص هرگنک رد ینلاوط تدم هب یدوهی هدنیآ
        دنک یم یگدنز ینیمزرس یور رب هک یتاذ »یدوهی هعماج« یارب                    برع کی یتح ام« :درک یم دیکات نآ رب تلود راذگ ناینب نویروگ نب

                                                   رﻤع ﻪﻤیب ♦

                                                 یگداﺘفا راﮐزا ♦
           یزرا یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ ﺖﺧادﺮﭘ…
    Vol. 24 / No. 1457 - Friday, July 21, 2017 ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد ﯽﮑﻧﺎﺑ ﻦﯿﺑ یﺎﻫ ﻪﻟاﻮﺣ…  Tel: 778 - 898 - 3202
                                                ﻦﮑسﻣ ماو ﻪﻤیب ♦
         (Bank Draft) ﯽﻨﯿﻤﻀﺗ ﮏﭼ…
                                                  یناﻣرد ﻪﻤیب ♦

                                                یﮑﺷﺰپنادند و ♦
      RBC EXPRESS…
   7
                                                 
	  	 
	  ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ

      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                       Email:mansour@muneris.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12