Page 6 - Issue No.1457
P. 6

هیور فلاخ هب دیفس خاک نکاس "نم سنزیب" و تفرگن رارق تیامح  نیا دشرا تاماقم اب رادید یارب ناتسبرع و تیوک ،رطق ،هیکرت هب
    نادنچ هک دوب یکتاملپید تامادقا رگ هراظن طقف لماک توکس رد دوخ  "لیودس کرام" رفس اب دوب نامز مه هک یرگیجنایم تهج اهروشک
                                                                      تلااقم
    و ناتسبرع ناربهر ار تیعقاو نیا .تشادن یراگزاس یو تایونم اب  هقطنم هب یرگیجنایم یارب زین یو هک ایناتیرب یلم تینما رواشم
    اکیرمآ تلود تسایس رد فاکش و هدرک دصر لاماک زین یو نیدحتم  یدوز هب هک درک نلاعا زین هسنارف تلود سپس و دوب هدرک رفس                 6
    هجراخ روما ریزو نآ ساسا رب و هتفایرد ار کیتاملپید هعزانم نیا لوح  هقطنم هب یرگیجنایم یارب ار دوخ هجراخ روما ریزو "نایردول ویا-ناژ"
               .دنتفرگن یدج نادنچ ار روشک نیا  یتح .دبایب هلصیف عوضوم یدودح ات هک تفر یم راظتنا ،دتسرف یم
    هک تسا رتگرزب یویرانس کی عبات یی هقطنم نارحب نیا رگید فرط زا  هک روشک نیا هجراخ روما ریزو و رطق ریما اب نوسرلیت رادید زا دعب تسایس
    .تسا هدش هدیچ ناتسبرع ناربهر و پمارت تلود طسوت نآ تاعطق  فرط و دش یتسیرورتدض حلاطصا هب نامیپ کی یاضما هب رجنم
    هقطنم رد دوخ ینومژه تیبثت لوح ناریا و ناتسبرع نیب درس گنج  نب دمحم خیش" اب دوخ یتاعوبطم سنارفنک رد تحارص هب ییاکیرمآ
    ،قارع تاعزانم و گنج رد روشک ود یتباین و زیمآ لباقت روضح و  رطق عضاوم" هک درک ناعذا رطق هجراخ روما ریزو "یناث لآ نمحرلادبع             1396 تیر 30 هعمج - 1457 هرامش / 24 لاس
    لیذ رد رطق نارحب هک تسا یرتگرزب ریوصت میسرت نمی و هیروس  هجراخ روما ریزو .درک ادیپ همادا نانچ مه ارجام "دناد یم یقطنم ار  یسایس یاه تشاددای
    سراف جیلخ هزوح رد پمارت یی هقطنم تسایس .دوش یم فیرعت نآ  تلود زا یگدنیامن هب هک یا همانتقفاوم" دیازفا یم سپس اکیرمآ
                                                                یتاونق یعراز ریشدرا
    تیامح اب نانآ و تسا هقطنم یلصا روحم ود نیا نیب هعزانم دیدشت  نایم هدرشف تاثحابم هتفه دنچ لوصحم میدرک اضما دوخ یاه
    یارب رطق هیبنت لماش هک دنا هدیچ ار لزاپ تاعطق رگید ناتسبرع زا  هک نوسرلیت ."دنک یم هدنز ار ضایر سلاجا حور و تسا ناسانشراک
    ناتسبرع نارحب لیلد نیمه هب .تسا هدش زین ناریا اب کیدزن طباور  امیپاوه رد زونه درادرب مکحم ار لوا ماگ دوب هدش قفوم دوخ نامگ هب
    بوچراچ رد رطق نیشنریما روشک اب نآ نیدحتم و                            طباور رد نارحب
    و دوب دهاوخن لح لباق نیفرطلا یضرم هحلاصم
    .دنناد یم یبوخ هب ار نیا زین ارجام فرط ود ارهاظ                         رطق و ناتسبرع
    یاه هام رد نوسرلیت سکر یاه تسایس لاوصا
    تسایس عبات پمارت دلانود تسایس فلاخ هب ریخا
    یارب هک دشاب یم اکیرمآ هجراخ روما ترازو یتنس                           دبای یم همادا
    هدوبن دنیاشوخ نادنچ پمارت نوچ یروهمج سیئر
    تهج شلات رد یو تسکش لیلد نیمه هب .تسا
    پمارت توکس و دوب راظتنا لباق لاماک یرگیجنایم
                                                    کچوک روشک اب سراف جیلخ هزوح برع یاهروشک طباور رد نارحب
    شوگ هب ار دوخ نشور مایپ زین یو زا تیامح رد
                                                    هئارا و میرحت هلسلس کی اب نئوژ هام لیاوا زا هک رطق دنمتورث اما
    ییاپورا یاهروشک شلات .دوب هدناسر ضایر ناربهر
                                                    نانچ مه ،دش ماجنا نآ نیدحتم و ناتسبرع یوس زا هناگ 13 طورش
    یتیعضو رد دیدرت نودب زین هسنارف و ایناتیرب نوچ
                                                    ود نیب ،کیتلپوئژ یدایز دودح ات و یسایس هعزانم نیا .دراد همادا
    دنوش یمن رضاح یتح تاضحلام یضعب رطاخب هک
                                                    یلصا زا زورما هب ات دوخ یاهاعدا فلاخ هب مادکره هک یبرع روحم
    رد هک تسیرورت نایماح لوح تاقیقحت تادنتسم
                                                    یاهروشک روما رد تلاخد ،یملاسا یارگداینب مسیرورت نایماح نیرت
    دننک رشتنم ار دور یم هناشن ار ناتسبرع نانآ سار
                                                    راد هیعاد و دنشاب یم هقطنم یزاس تابث یب تسایس ،هیاسمه
    یراجت نلاک یاهدادرارق و هحلسا شورف دوس و
                                                    ،دنا هدوب دوخ یزاگ – یتفن تورث هطساو هب زین برع ناهج یربهر
    ییاج هب هار ،دنهد یم حیجرت یزیچ ره رب ار
                                                    هک تسا یضقانتم اضعب عفانم بسک و "ینومژه" لوح لادج عبات
    اهنت نیا .تسا ندرک فلت تقو اهنت و درب دهاوخن
                                                    چیه دیاش نارحب یادتبا رد .دناشک یم مه فاصم هب ار فرط ود ره
    ینما میرح نینچ مه و رطق و ناتسبرع روحم نیب نارحب تیعقاو  لابقتسا نمض نآ نیدحتم و ناتسبرع ناربهر هک دوب هدج دصقم هب
                                                    یلااب حوطس و قمع نینچ زا تافلاتخا و تلاکشم درک یمن رکف سک
    .دننیب یم نآ لماک تینوصم رد ار دوخ لاعف ضایر ناربهر هک تسا  نانچ مه تافلاتخا هک دندرک نلاعا کرتشم هینایب نیا زا زیمآ فراعت
                                                    یوس ود زیگنارب شلاچ یاه یریگ عضوم اب اما دشاب رادروخرب هعزانم
    و هنایمرواخ عاضوا یگدیچیپ لیلد هب مه رطق هک تسا یلاح رد نیا  دهاوخن یفاک اه یرطق اب نوسرلیت قفاوت و هدنام یقاب دوخ یاج هب           In touch with Iranian diversity
                                                    یمن هلصیف ،دش یم رکف هک یتحار نآ هب راک هک دش تابثا ارجام
    تسد نادنچ نانآ عضاوم زا ناریا و هیکرت دنمتردق روشک ود تیامح  اب هدرپ تشپ یاه تسشن رد و دیسر هدج هب نوسرلیت هک ینامز .دوب
                                                    هک دراد یخیرات هشیر کی نارحب یاه هنیمز و رتسب دیدرت نودب .دبای
    لوط رد ار دوخ یتیمکاح تابث دنناوتب هچنانچ و دوب دنهاوخن هتسب  سپس و ناتسبرع دهعیلو "ناملس نب دمحم" و هاشداپ "ناملس کلم"
                                                    هب هجوت اب یی هقطنم هژیو طیارش نیا رد اما دوش هتفرگ هدیدان دیابن
    کیتلپوئژ و یسایس تلاداعم زا یرایسب دنناوت یم ،دننک ظفح نارحب  هدحتم تاراما ،ناتسبرع نامیپمه روشک راهچ هجراخ روما یارازو
                                                    یگزات هب هک تسا ینیون تیعقوم و دعاوق عبات دیدج یاه یریگرای
    مدع هب نانچ مه پمارت هک یتروص رد .دننزب مه رب ار ناتسبرع  هک دشاب هدش دعاقتم دیاب ارهاظ درک تکرش رصم و نیرحب ،یبرع
                                                    دیلک یتقو زا دیدج هعزانم فطع هطقن .تسا هداتفا قافتا هقطنم رد
    و نوسرلیت ،دهدب همادا هنایارگیجنایم یاه شلات زا دوخ تیامح  اب رطق ندرک بوکنم یارب سراف جیلخ هزوح یبرع ناربهر مزج مزع
                                                    یاهدادرارق دقع اب و درک رفس ناتسبرع هب "پمارت دلانود" هک دروخ
    ییاج هب هار ناشیاه شلات هک تفای دنهاوخ رد یو ییاپورا نایاتمه  رطق میلست هب زج نانآ و دش دهاوخن لح نیفرطلا یضرم هحلاصم
                                                    درایلیم نیدنچ و رلاد درایلیم 380 نازیم هب یداصتقا و یتاحیلست
    مقر زا دیما عطق اب زین رطق تلود یتیعضو نینچ رد .درب دهاوخن  هجراخ روما ریزو کی راب نیلوا یارب .دنوش یمن عناق یرگید زیچ هب
                                                    رهم هزوح نیا رد ناتسبرع عزانملاب یربهر رب یصخش هوشر رلاد
    زا تفر نورب یارب هار هشقن کی میسرت ددص رد هحلاصم ندروخ  سراف جیلخ هزوح برع یاهروشک اب دروخرب رد هشیمه هک ییاکیرمآ
                                                    هنابش تیئوت هلسلس کی یط رد نارحب زاغآ ضحم هب یو .دز دییات
    یللملا نیب روحم لاامتحا و ناریا و هیکرت هک دوب دهاوخ ینونک یاوزنا  ینیئاپ هبترم هب دندرک یم غلابا ار تاروتسد طقف بابرا هاگیاج رد
                                                    نلاعا رطق لباقم رد ناتسبرع زا ار دوخ طرش و دیق نودب تیامح
    اقیقد گرزب یزاب .تفرگ دنهاوخ رارق نآ نوناک رد هیسور یربهر هب  خاک تیامح زا ضایر نادرمتلود نانیمطا رد هشیر هک تفای لزنت
                                                    فرط ود ره اب ینامیپمه اکیرمآ یتنس تسایس هک یلاح رد درک
       .دوش یم زاغآ هنایارگیجنایم یاه شلات تسکش نیا زا دعب  یی هرود ترفاسم .تشاد ناشدوخ زا پمارت دلانود صخش و دیفس
                                                                       .دوب هعزانم
                            کی ابیرقت هک نارحب ریگرد ناربهر اب ینزیار و هقطنم هب نوسرلیت
                                                    اکیرمآ هجراخ روما ریزو "نوسرلیت سکر" رفس اب ریخا هتفه یط رد
                       22/4/96  دروم اکیرمآ یروهمج تسایر فرط زا زگره دیماجنا لوط هب هتفه
                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ           � �ﻋ
                                                           �
     2007                                                  ﯽﺎﻤر ﯽ
    www.alirahmani.com     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ
                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ
     NEW                       نﺎﻤﺗرﺎﭘآ شوﺮﻓ                        ١ (Pemberton Building) نﺎﻤﺗرﺎﭘآ
                                                            ٦٩١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ١ ،ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا
                                                            یزﺎﺳﻮﻧ ﺎه ﺖﻤﺴﻗ ﯽﻀﻌﺑ ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا
                              نﺎﺘﺳا رد ﻪﺑاﻮﺧ ٣                      ،ﺖﮐﻮﻣ ،مﺎﻤﺣ ،ﺪﯾﺪﺟ ﺲﻨﯾﻼﭘا) ﻩﺪﺷ Vol. 24 / No. 1457 - Friday, July 21, 2017
                                                            ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﻩﺪﯿﺷﻮﭘﺮﺳ ﺮﺨﺘﺳا (ﯽﺷﺎﮐ و
                              ﺖﺷر- نﻼﯿﮔ                      SOLD
                                                            ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،یرﺎﺒﻧا ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ
                                                            ﯽﻧوﺮﯿﺑ ﺖﻤﺴﻗ ،یدورو ،رﻮﺴﻧﺎﺳآ ،ﻪﺘﻋﺎﺳ
                                                            .ﺖﺳا ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ ﯽﮔزﺎﺗ ﻪﺑ ﯽﺸﮐ ﻪﻟﻮﻟ و
                                                            Perfect for investment, owners
      ﺖﮐرﺎﭘ ﻒﮐ ،مﺎﻤﺣ ٢ و باﻮﺧ قﺎﻃا ٣ ﺎﺑ ؛ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻩدﺎﻣآ ﯽﻤﺳر ﺪﻨﺳ ﺎﺑ زﺎﺳ ﻮﻧ نﺎﻤﺗرﺎﭘا                  looking for an investor buyer to
      رد ،یرﺎﺒﻧا و ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﻦﺸﯾﺪﻧﺎﮐ ﺮﯾا ،ژﺎﻓﻮﺷ یاراد ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ١٥٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﯽﺑﻮﭼ $349,900.00           lease back the property at lease  6
      سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺎﻔﻄﻟ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻬﺟ ،شوﺮﻓ یاﺮﺑ ﺖﺷر رﺎﺴﻠﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ                          for one year.
                              .ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻓ ﻞﺻﺎﺣ   308-2012 Fullerton Ave., North Vancouver
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11