Page 8 - 1443
P. 8

هعسوت -یتینما-یماظن تینهذ کی موادت .تساجرباپ نانچمه
    یب .دنک یم تکرح یداصتقا یاه میرحت رانک رد ناریا زا هنابلط
    »بیذکت« ،هجراخ ترازو یوگنخس راک ۀدمع هک تسین لیلد  ؟درذگ‌می‌هچ‌ناریا‌نیفلاخم‌زغم‌رد                               8
                        .تسا    تاغیلبت رد یماظن و داصتقا گرزب تردق کی ناونع هب اه ینیچ
    هب نیچ تردق شیازفا :دنیوگ یم همه هب بترم یناهج ۀدرتسگ
    لماش :)Ruan Shili( نیچ مرن تردق .تسا یناهج حلص عفن
    بتکم سیردت و روشک ۱۴۰ رد یسانش سویسوفنک هسسؤم ۵۰۰                                                 1396 فروردین 25 هعمج - 1443 هرامش / 24 لاس
    ون لاس یرازگرب ،ایند رد هاگشناد ای هسسؤم رازه رد سویسوفنک
    ۱۶۲ رد یرازگربخ سیسأت ،روشک ۱۴۰ رد رهش ۲۰۰۰ رد ینیچ
    هدرتسگ یرادرب هرهب و روشک ۱۴ رد ویدار ۳۲ دیرخ ،ناهج رهش
    دودح نیچ .دوش یم ناهج طاقن یصقا رد دروبلیب تاغیلبت زا

    هنیزه ناهج رد دوخ یزاس هرهچ یارب لاس رد رلاد درایلیم ۱۰
    اکیرمآ یمومع یساملپید هک تسا یطیارش رد نیا .دنک یم
           .دراد ربرد هنیزه رلاد نویلیم ۶۷۰ دودح
    دید میهاوخ ،میریگ هرهب )Semantics( اه هژاو و انعم ملع زا رگا
    ،بلط گنج ،بلط هعسوت دننام یفنم ناگژاو اب ًامومع ناریا ۀژاو
    هجوت اب .دوش یم هداد رارق فدارتم مهلاثما و ضرتعم ،وجگنج
    سایقم رد لباقم یاه فرط ،ناریا یا هناسر یاه تیدودحم هب
    تینهذ نیا .دنزاس یم تینهذ و دننک یم تیلاعف یللملا نیب
    هرمزور یاه نارحب و للاتخا راچد ار یجراخ تسایس ،اهنت هن
    رادیاپ و یدج دورو زا عنام زین یداصتقا ۀزوح رد هکلب دنک یم
    هک تسا یفده ًاقیقد نیا .دوش یم اه تکرش و ناراذگ هیامرس
    اکتا لباق ریغ ،نماان یروشک ار ناریا هک دننک یم لابند نیفلاخم

                   .دنهد هولج یماظن و  ،دنرادن لوبق ار بارعا ام هکنیا نمض دنوش یماظن یداصتقا           ملقلا‌عیرس‌دومحم
    یارب هنایمرواخ رد یا هقطنم یاه تردق هک تسین لیلد یب  هکنیا ینعی ناریا تردق شیازفا .تفر دنهاوخ هیشاح هب هیقب
    اکیرمآ عافد ای هجراخ ترازو غارس یلیخ ناریا اب تفلاخم .درک دهاوخ صخشم راک روتسد ،هقطنم یارب نارهت  یاهزغم نورد یتابساحم تقیقح هب یردق ناوت یم هنوگچ In touch with Iranian diversity
    یراد هنازخ ترازو رد اه نآ یاه تیلاعف نوناک هکلب دنور یمن  اههد ،دوخ یاه هناسر و یمسر عضاوم رد هقطنم یاهروشک      ؟دش کیدزن ناریا نیفلاخم
    هب کیدزن دیاش .دنوش ناریا یرلاد تلاماعم زا عنام ات تسا  هئارا دنا هدرک ادیپ ناریا زا هک یتینهذ نیا یارب دهاش و کردم  رد دامتعا رصنع هک دهد یم ناشن للملا نیب طباور خیرات
    اکیرمآ .دشاب هقطنم دوخ رد ناریا اب تفلاخم زا دصرد ۹۰  یملع رگا ؟دراد تحص ؟تسا قیقد تینهذ نیا ایآ .دنهد یم  هب دامتعا رگا .دیآ یم تسدب یتخس هب اهروشک نایم طباور
    نهذ کیروئت نوناک .تسا تفلاخم نیا ندرک یتایلمع لحم  و دض ناریا یاه یجورخ هعومجم ،مینک تواضق هنافصنم و  ییاپورا یاهروشک .دیاین تسدب ًلاصا دیاش دوشن لفق عفانم
    .تسا یراذگ هیامرس و یلام ناوت زا یریگولج ،ناریا نیفلاخم  نوچ یلو .یفنم مه و تسا ناوارف تبثم مه .تسا ضیقن  ،یبسانم دح ات دنتسناوت دندرک لصو مه هب ار ناشداصتقا نوچ

    و لمح ،شزومآ ،تشادهب ،ینارمع راتخاس ات دوش یم ثعاب نیا  دنریگ یم ار اه یفنم طقف یا هقطنم یاه هدنریگ ،تسین دامتعا  نوچ اکیرمآ و نیچ .دننک رارقرب دوخ نایم ار دامتعا دعاوق
    همادا اقب هکلب و یدصرد ۱۰ ّدح رد ینیرفآراک و لاغتشا ،لقن  .دنهد یم ناشن ربارب دنچ ار اه نآ ،ناریا اب تفلاخم یارب و  اه نآ عفانم ات دننک دامتعا مه هب یردق دنروبجم دننک یم لدابت
                       .دنک ادیپ  نایم زا ار دامتعا ،عومجم رد یفنم و تبثم طولخم هکبش  دراو نیچ زا رلاد درایلیم ۴۸۲ ،۲۰۱۵ لاس رد اکیرمآ .دوش ظفح
                                         رشب عبط اریز دراد یم رب  ظاحل هب نوچ اکیرمآ و هیسور اما .درک رداص رلاد درایلیم ۱۱۶ و
                                         تبثم دص زا ار یفنم کی  یسایس بهتلم طباور ،دنرادن مه اب یراک یداصتقا و یعامتجا

                                         دامتعا .دنیب یم رتگرزب            .دنراد یتینما یمئاد لباقت و
                                         ات دبلط یم یا هیناث تبقارم  کی زا .میهد تللاد هنایمرواخ و ناریا هب ار دعاوق نیا لااح
                                              .دشاب رارقرب  و ناریا یرکف و یملع ،یعامتجا ،یگنهرف لعفلاب ناوت ،فرط
                                         ،لباقم  فرط  نوچ  لباق ،یبایزرا یاه لوقاش رد وا یداصتقا و یماظن هوقلاب ناوت
                                         مامت ،دراد یفنم تینهذ  رگید فرط زا .تسین یرگید یا هقطنم روشک چیه اب هسیاقم
                                         ار تبثم یاه لانگیس  دهاوخ یم دنک ادیپ دناوت یم هک یا هوقلاب یاه یدنم ناوت اب ناریا
                                         تینهذ هب و دنک یم در  ،موس فرط زا .تسین کیرش یپ رد و دنک یط اهنت ار دشر هار
                                         دناوت یمن دوخ هدش هنیداهن  و تسا لفق شدوخ ناگیاسمه هب یداصتقا ظاحل هب ناریا هن
                                         Cognitive( دنک دیدرت  یفن ار اه نآ مومع ،فلتخم تایبدا اب و دراد لوبق ار اه نآ هن
                                         طیارش رد .)Dissonance                    .دنک یم
                                         اهنت هن یلعف تخس  ،یلیلحت راک نیرت تخس دوش یم هتفگ للملا نیب طباور ملع رد Vol. 24 / No. 1443 - Friday, April 14, 2017
                                         هکلب هدش هتسب تینهذ  یاه فرط مینیبب دیاب لاح .تسا لباقم فرط زغم رد دورو

    ،دنکن دشر ات تسا ناریا داصتقا ،ناریا هیلع تینهذ یلصا فده  نیا زا رتگرزب یرادم ،تینهذ نیا ندرک یناهج و میمعت یارب  ،دنراد ناریا راتفر و فادها زا هک یتینهذ اب ،هقطنم رد ناریا
    زا رتشیب بتارم هب یفنم عیاقو .دوش ریقف و دنامب فیعض  ،یلعف هنایمرواخ رد .تسا هدش میسرت مومع یارب تینهذ  هضبق یعون هنوگچ و دنا هدرک تسرد ار یتینهذ هچ لباقم رد
    تینهذ نیا رییغت .دراد ماود اه ناسنا هظفاح رد یفنم تاملک  یاه تکرش هتبلا هک دراد دوجو تسردان تاعلاطا گنج یعون  هب تبسن نایناهج نهذ رد )Cognitive Capture( یتخانش

    هدنیآ زا ام هک دوب دهاوخ ییاه یبایزرا عبات یا هقطنم یفنم  و ینماان یاضف نیا زا برغ و قرش رد تاحیلست هدننک دیلوت        .دنا هدومن داجیا ناریا 8
                .تشاد میهاوخ ناریا داصتقا  وتاماد زا اه میرحت نوناک .دننک یم یادرب هرهب رایسب ،یتابث یب  فذح ار ناریا دوش یم هن :لباقم فرط نهذ نوماریپ یسدح
                هدنسیون تیاسبو زا هتفرگرب  هدوب ناریا ندش دنمتردق زا یریگولج ،نونک ات ۱۹۹۶ لاس رد  ۀکرحم ،ناریا دوخ هکنیا رگم درک هلمح نآ هب ناوت یم هن و درک
                            یروئت نیا دهد یم ناشن یبوخب زین ماجرب زا سپ تلاوحت .تسا
                                                    یا هقطنم تردق کی و دننک دشر اه یناریا رگا .دشاب لباقت
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13