Page 6 - 1443
P. 6

یسایس و یماظن طیارش نیرتهب رد هک یلاح رد هیروس تلود هک دنک
    و ارچ تسا هدوب نایرج رد نانآ عفن هب مه روما دنور و هتفرگ رارق
    شیپ زا دوخ هک دننزب یمادقا هب تسد دنناوت یم یی هزیگنا هچ هب                          یسایس تلااقم            6
    کیرحت نانآ هیلع ار ناهج هک دنناد یم یبوخ هب یلبق قباوس رب انب
    یم ناشنانمشد هب ار نتفرگ رارق راشف ریز یارب مزلا هناهب و هدرک
    یتح و نانآ نادحتم ،یسور ،یروس تاماقم داقتعا لباقم رد .دهد
    لیلحت شزادرپ ناوت و گنج ینادیم عاضوا دصر اب لقتسم نارگلیلحت
    دوجو ای هنادماع یزاس هنحص تهج فلاخم یاهورین هزیگنا لوح
    نارابمب ضرعم رد نافلاخم تامهم یاهرابنا رد ییایمیش تاحیلست         یتاونق یعراز ریشدرا      کیشوم هلمح                1396 فروردین 25 هعمج - 1443 هرامش / 24 لاس
    دنا هتسناوت دوخ یابقر زا رتهب تسا هتفرگ رارق یروس یاه هدنگنج
                  .دنوش کیدزن تقیقح لصا هب                          لمع هیروس هب
    یماح یاهروشک نوخیش ناخ هثداح زا دعب هلصافلاب هک یلاح رد  فادها زا ادج هلمح نیا .دوب هدیدرگ هیلخت اجنآ رد لغاش نایماظن
    کی رودص ناهاوخ هسنارف و ایناتیرب ،اکیرمآ یربهر هب نافلاخم  راشب" هب مایپ کی پمارت دلانود هتفگ هب انب نآ یجراخ و یلخاد
    تفلاخم رطاخب هک دندوب دسا تلود مادقا تیموکحم رد همانعطق  بقاوع هچ ییایمیش تاحیلست زا هدافتسا هک دنادب ات دوب "دسا  "یویرانس" هب
    تیامح اب یسور فرط ،دندرک رظن فرص نآ حرط زا نیچ و هیسور                .دشاب هتشاد دناوت یم یتخس
    قیقحت هتیمک کی شنیزگ یارب همانعطق کی داهنشیپ یویلوب و نیچ  هلحرم کی هب دورو هیروس هب اکیرمآ یکشوم هلمح دیدرت نودب        میاظن زواجت
    فرط تفلاخم اب زین نیا هک دندرک هئارا ار هقطنم هب نانآ مازعا و  یاهورین لباقت زا ار نارحب لقث زکرم هک تسا هیروس گنج رد دیدج
    ود نیب نانچ مه تینما یاروش رد یسایس گنج .دش هجاوم لباقم  سپ نیا زا و دهد یم رییغت ینوریب ییورایور کی تمس هب ینورد
    همادا هیروس هب اکیرمآ یکشوم هلمح زا دعب یقرش – یبرغ روحم  ود رد یناهج نومژه یاه تردق لباقت هب نارحب دنور یگنوگچ
    یارب یویلوب فرط زا هک تینما یاروش یداهنشیپ تسشن و دراد  نینچ رد .دش دهاوخ هدیشک هیسور روحم اب ییاکیرمآ فلاتئا روحم  "تاریعشلا" ییاوه هاگیاپ هب اکیرمآ یماظن هلمح اب هیروس نارحب
    هعمج زور رد زین دیدرگ حرطم هیروس هیلع اکیرمآ هلمح هب یگدیسر  تروص هب هیروس نارحب هصرع رد لیخد یلصا نارگیزاب یتیعضو  هاگرحس رد "کاه مات" زورک کشوم 59 کیلش اب هک صمح ناتسا رد
    صوصخ هب و یناهج هصرع رد نونکا مه .دیسرن یسوملم هجیتن هب  هیروس گنج رد تردق نزاوت و هتفرگ رارق مه اب لباقت رد میقتسم  یاه شنت زا یدیدج هلحرم دراو ،تفرگ ماجنا لیروآ متفه هعمج
    توافتم لاماک هاگدید ود لوح تلاداجم و ثحب تینما یاروش نحص  تابسانم کی نییعت و میسرت یارب وکسم و نتگنیشاو هدارا هب طابترا  طسوت هناراکزواجت هلمح نیا روتسد .دیدرگ نآ لوح یللملا نیب
    هب یدایز دودح ات هیروس نارحب زا رتارف رایسب هک تسا نایرج رد  کی زا .تشاد دهاوخ نارحب نیا لصف و لح یگنوگچ لوح دیدج  رد هک دش رداص یطیارش رد اکیرمآ یروهمج سیئر "پمارت دلانود"
    فرط .ددرگ یم رب "للملا نیب قوقح" نیداینب رابتعا و یناهج مظن  لامع صوصخ نیا رد یگنلکلاآ یزاب یاه لاس زا دعب اکیرمآ فرط  یمومع راکفا یسدنهم و یسایس دعاسم رتسب نآ زا لبق زور ود یط
    و "هناتسودرشب تلاخد" نوچ یتاعوضوم هب یسایس کسمت اب یبرغ  و تسا هتفریذپ ار دسا میژر اب تفلاخم رد ویتانرتلآ رگیزاب شقن  رانک رد یلوتانآ ناطلس و یبرع عجترم خویش ،یبرغ ناربهر طسوت
    تیمرجم دروم رد هدشن تابثا هرازگ کی هب دانتسا اب "فلختم هیبنت"  نارحب هزوح رد ار شقن نیمه لبق زا هک زین هیسور رگید فرط زا  یرازگربخ گنهامه مادقا و یناهج یایدم یتاغیلبت جوم نارابمب
    یشک فص نافلاخم هیلع ییایمیش حلاس زا هدافتسا رد دسا تلود  گنج هزوح رد میقتسم تروص هب دیاب نونکا مه درک یم یزاب  هلمح تیلوئسم نتخادنا اج تهج یللملا نیب طلسم نایرج یاه
    دانتسا اب زین هیسور یربهر هب روحم نامه ای یقرش فرط .تسا هدرک  هب نداهن ماگ هلمح نیا هب مادقا .دریگب رارق نتگنیشاو اب حلص و  شیپ زا هیروس تلود ندرگ هب "نوخیش ناخ" کرهش هب ییایمیش
    نامزاس تیلوئسم ،یلم تیمکاح قح ،للملا نیب قوقح تیاعر هب  ینوگانوگ و هیروس نارحب یگدیچیپ لیلد هب هک تسا یی هلحرم  عبنم کی ناعذا و هیروس یرازگربخ شرازگ رب انب .دوب هدش ایهم In touch with Iranian diversity
    تیعورشم مدع ،یللملا نیب تافلاتخا لوح یرواد رد دحتم للم  هیاسمه یاهروشک یتباین یاه هورگ مه هک گنج ینادیم یاهورین  هاگیاپ هب کشوم 27 اهنت هدش کیلش کشوم 59 زا هیسور یماظن
    همانعطق رودص نودب یماظن مادقا یقوقح ضقن ،هبناجکی تامادقا  هب هتسباو و عبات نآ یلصا و هدمع شخب مه و دننک یم یگدنیامن ار  کشوم 32 تشونرس زا و تسا هدرک تباصا نآ فارطا و تاریعشلا
    شقن یماظن لح هار رب یسایس لح هار حیجرت و تینما یاروش  "هدعاقلا" و "شعاد" هلمج زا یملاسا یارگداینب مسیرورت تانایرج  رد یماظن ماقم کی هک دنچ ره .دوش یمن هدید یرثا زونه رگید
    تاعطق ماگ هب ماگ یطیارش نینچ رد .دننک یم ءافیا ار دوخ توافتم  هناهب .دوش یم بجوم ار یدایز تلاوهجم و تلااوس ،دنشاب یم  یلو تسا هدرک بیذکت ار یسور و یروس عبانم شرازگ نیا نوگاتنپ
    اکیرمآ لخاد رد و تسا ندش لیمکت لاح رد تشحو لزاپ نیا  ارهاظ هک دنچ ره بلدا ناتسا رد نوخیش ناخ هب ییایمیش هلمح  هدش کیلش کشوم 59 ندرک لمع رب یدهاوش و دنتسم چیه نونکات
    یاهراشف و یرابتعا یب تسا هدش قفوم پمارت دسر یم رظن هب  هعجاف هزیگنا و تیعقاو رد اما تسا هدوب یکشوم هلمح نیا لیلد  لفاحم رد ار ییاه نامگ و سدح عوضوم نیمه و تسا هدشن هئارا
    نامرهق تبیه رد هراب کی و دنارب هیشاح هب ار دوخ رب هدننک درخ  لوح تامهوت هک دراد دوجو یرامش یب تلااوس زونه نوخیش ناخ  تاماقم ناعذا هب هک اجنآ زا .تسا هدش بجوم یماظن و یسایس
    سپ نیا زا .دریگب رارق یلصا بزح ود ره تیامح دروم متسیس  هب ،دنک یم داجیا اکیرمآ هلمح نیا صوصخ رد هک یطابترا اب نآ  هداد مزلا علاطا یسور فرط هب هلمح نیا لبق زا یسور و ییاکیرمآ
    و ندید بیسآ نارگن یسک رگید هیسور اب یو ییورایور ظاحل هب  نونکات .دهد یم ناشن ار "ویرانس" کی ندروخ دیلک یاپ در یتسرد  تایلمع عوقو زا اه سور طسوت مه یروس عبانم ارهاظ و دوب هدش
    هدش تیریدم پمارت کی زا و دوب دهاوخن ییاکیرمآ راتخاس دیدهت  هیجوت تسا هتسناوتن رگلیلحت ات رادمتسایس زا برغ رد سک چیه  هدمع و ملاس یاه هدنگنج دوجو زا هاگیاپ نیا ابیرقت و هدش هاگآ                یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ
                                                           �
                                                         ﯽﺎﻤر ﯽ
     2007                                                   � �ﻋ
    www.alirahmani.com    .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                               ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ


     NEW                       نﺎﻤﺗرﺎﭘآ شوﺮﻓ                        ١ (Pemberton Building) نﺎﻤﺗرﺎﭘآ
                                                            ٦٩١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ١ ،ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا
                                                            یزﺎﺳﻮﻧ ﺎه ﺖﻤﺴﻗ ﯽﻀﻌﺑ ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا
                              نﺎﺘﺳا رد ﻪﺑاﻮﺧ ٣                      ،ﺖﮐﻮﻣ ،مﺎﻤﺣ ،ﺪﯾﺪﺟ ﺲﻨﯾﻼﭘا) ﻩﺪﺷ Vol. 24 / No. 1443 - Friday, April 14, 2017
                                                            ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﻩﺪﯿﺷﻮﭘﺮﺳ ﺮﺨﺘﺳا (ﯽﺷﺎﮐ و
                              ﺖﺷر- نﻼﯿﮔ                      SOLD
                                                            ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،یرﺎﺒﻧا ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ
                                                            ﯽﻧوﺮﯿﺑ ﺖﻤﺴﻗ ،یدورو ،رﻮﺴﻧﺎﺳآ ،ﻪﺘﻋﺎﺳ
                                                            .ﺖﺳا ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ ﯽﮔزﺎﺗ ﻪﺑ ﯽﺸﮐ ﻪﻟﻮﻟ و
                                                            Perfect for investment, owners
      ﺖﮐرﺎﭘ ﻒﮐ ،مﺎﻤﺣ ٢ و باﻮﺧ قﺎﻃا ٣ ﺎﺑ ؛ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻩدﺎﻣآ ﯽﻤﺳر ﺪﻨﺳ ﺎﺑ زﺎﺳ ﻮﻧ نﺎﻤﺗرﺎﭘا                  looking for an investor buyer to
      رد ،یرﺎﺒﻧا و ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﻦﺸﯾﺪﻧﺎﮐ ﺮﯾا ،ژﺎﻓﻮﺷ یاراد ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ١٥٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﯽﺑﻮﭼ $349,900.00           lease back the property at lease  6
      سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺎﻔﻄﻟ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻬﺟ ،شوﺮﻓ یاﺮﺑ ﺖﺷر رﺎﺴﻠﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ                          for one year.
                              .ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻓ ﻞﺻﺎﺣ   308-2012 Fullerton Ave., North Vancouver
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11