The Stratford Historical Society
Stratford Historical Society Box 382
Goody Knapp Memorial Celebration August 17, 2019
  


<>