The Stratford Historical Society
Stratford Historical Society Box 382
Victorian Tea at the Baldwin Center May 29, 2014