The Stratford Historical Society
Stratford Historical Society Box 382
History Camp July 2008