The Stratford Historical Society
Stratford Historical Society Box 382
Bioblitz 2007 & 2008