Page 10 - 1386
P. 10

متشو‌برض‌زا‌سپ‌روپ‌یضاق‌نانخس‌رگاشفا‌راگنربخ‌اب‌وگو‌تفگ                                       اه هدیزگ

                                                                             10
                                                                  و ناریا
       .هدنب اب یروضح تاقلام یارب درک یم یدنمقلاع زاربا و تفرگ
    هیاس هیمروا تاباختنا یاضف رب هک یکانرطخ و ساسح طیارش لیلد هب                                  ناهج
    .مدرک یم طایتحا هتسبرس و تولخ یاه لحم رد تاقلام یارب هتخادنا
    هب ناشیا اب )تلایا(بلاقنا نادیم ینعی ،رهش یلصا نادیم رد هک متفریذپ
            .میشاب هتشاد یهاتوک یوگتفگ ییاپرس تروص
    رد ار منیشام نم .میدرک سکیف رهظ ۱۴ تعاس یارب ناشیا اب ار نامرارق                       نامشچ یولج هک یراگنربخ اب وگ و تفگ  1394 اسفند 21 هعمج - 1386 هرامش / 23 لان
    مرسمه هکیلاحرد .مدرک کراپ )شناد(رگتشک دیهش نابایخ رواجم نابایخ
                                                           بلطم ینلاف هیلع ات دندز شکتک هداوناخ
    رارق لحم تمس هب و مدش هدایپ وردوخ زا .دندوب نیشام رد مرتخد ود و
                      .مدرک تکرح                                             !دسیونن
    تفگ .مدش ناش لحم یایوج و متفرگ سامت هدنریگ سامت صخش اب
    نیا دوب کوکشم مه مدوخ یارب .موش یم جراخ کناب زا نلاا نیمه                           یئاطع دماح ،هتشذگ هبنشجنپ رهظ ـ ناریا رصع
    یردق دش هجاوم نماب هنامیمص و زاب ییور اب فرط نوچ یلو .تیعضو                          نیدایم زا یکی رد هیمورا لها هقباساب راگن همانزور
    عضاوم دروم رد نم زا ً ائادتبا فرط .دش هتساک ما ینارگن و سرتسا زا                       متش و برض دروم شا هداوناخ روضح رد رهش یلصا
    یصخش لاناک ای تیاس رد هک یبلاطم هکنیا و درک لاوس ما یتاباختنا                         هیحان زا هثداح نیا رد وا .دریگ یم رارق سانشان دارفا
    درک یم دیکات مه مادم .مدوب هتشون اهادیدناک زا رفن هس ود هب عجار ما                      .دوش یم هدرپ یگراپ دیدش بیسآ راچد پچ شوگ
    یادیدناک هس هکنیا هب درک یم ممهتم و تسا یبیرخت بلاطم نیا هک                          یلیخ و دنامن دودحم هیمورا رهش رد قافتا نیا ربخ
                  .ما هدرک بیرخت ار صوصخب                              یجراخ یاه هناسر یخرب یتح و ناریا رسارس رد دوز
    هک مدرک یم دیکات متسناد یم دودرم اقطنم ار شیاهفرح نوچ مه نم                                      .دش رشتنم
    هفیظو قبط هک تسا یرابخا و اه لیلحت اهنیا و تسا هابتشا امش تشادرب  هک دش یمن ببس عوضوم نیا یلو متشاد مبوبحم یاهادیدناک و ادیدناک
   .دینکن رظن راهظا دیرادن ار مزلا صصخت رگا و تسا هدنب یناسر علاطا یتاذ  شیپرد یداقتنا ای یبیرخت یدرکیور تانایرج ای اهادیدناک رگید هب تبسن  و برض و هلمح تسا دقتعم زوینانیآ یلیلحت یربخ تیاس لوؤسمریدم
    مک مک دراد نم نوماریپ هک مدش هجوتم درم نیا و نم یاهتبحص نیح  دشیم ینایرج هب بستنم هدنب بناج زا یتکرحره لاحره هب هکارچ .مریگب  یادیدناک یتاباختنا بیقر دارفا و یاهنایرج یسایس یاه هزیگنا اب یو متش
    تعرس اب وردوخ دنچ .دندش کیدزن اتود ام هب یا هدع .دوش یم کوکشم      .متسناد یم شرادفرط ار مدوخ هک  .تسا هتفرگ ماجنا شتیریدم تحت هناسر و وا تیامح دروم
    زا یرادربملیف هب عورش فلتخم طاقن زا رفن ود یکی .دندش نابایخ دراو  رظنراهظا هب ار هثداح نیا نیرمآ تیوه هب عجار رظنراهظا هنوگره اج نیمه
    درم نیا و نم هب لکیه یوق ناوج ود نایم نیا رد .دندرک ام رارقتسا لحم  نیلماع تیوه نم یارب دنچره .منک یم طونم ییاضق و یمسر عجارم ؟داتفا قافتا نیا ناتیارب دش روطچ .دییوگب هثداح زا *
    ناهگان دوب لوا رفن اب ثحب لوغشم مرس هک یتقو تسرد و دندش کیدزن        .تسا فافش و نشور لاماک  مایا رد لاومعم یفنص فیاظو رب هولاع هک متسه یراگنربخ نم بخ -
    یور هبرض تدش زا هک یروط هب دز مشوگ رد مکحم یلیس اب ناش یکی                    عضوم هک تسا یعیبط .تسا یعیبط مه نیا و موش یم رت لاعف تاباختنا
                      .مدش ولو نیمز             ؟دیهد یم حرش ار ارجام *  ای دارفا قاذم هب مایا نیا رد رابخا یرس کی راشتنا ای یسایس یاه یریگ
    و تشم اب یراک کتک هب عورش و دنتخیر مرس یور رگید رفن ود هلصافلاب  زا کوکشم سامت یلک زا دعب .رهظ یلاوح .دوب هتشذگ هبنشجنپ .هلب - .دیاین شوخ اههورگ یخرب
    هیلع مینیبن رگید هک دندیشک یم دایرف مه یراک کتک نیح .دندرک دگل  و کناب دنمراک ار شدوخ تشاد رارصا هک هیوهلا لوهجم درف کی بناج  مایا نیا رد هدنب هک موش یم روآدای ار هتکن نیا یثحب ره عورش زا شیپ
              . ... و یسیون یم بلطم تا تیاس رد ...  یروضح یرادید یارب مدش توعد دنک یفرعم نم هناسر و ملق هب دنمقلاع  تاباختنا دنور هب نداد یفنم ریسم تهج رد ار یبلطم چیه مدرک یعس
                            یم سامت هدنب اب موادم زور هس ناشیا .رهش یلصا یاهنابایخ زا یکی رد  و یرکف نایرج هب تبسن یصخش یعضاوم تسا تسرد .متفرگن شیپرد
                                                                            In touch with Iranian diversity

              ،نیمز ؛شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻦﺘﻓﺎﯾ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﺗ             یرﺎﻔﺳ ﻪﻧﺎﺴﻓا
              هب شورف ﻢه یهاگو یراﺠت ،یتﻌنﺻ ،ینوکسم کلاما
                          .دشاب یم یراﺼﺤنا تروﺻ      ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                ادﺎﻧﺎﮐ ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
              یعوﺿوم ،قداﺻ و زوسﻟد ،اشوک ،ﻊلطم ﺺﺨش باﺨتنا
              ام زورما یگدنز رد راوشد و  هدننک نییﻌت رایسب  Realtor, Rental Property Manager
              یباﺨتنا یارب و امش هب ندناﺳر یرای یارب .دشاب یم
                                              & Mortgage Broker
                رما نیا رد ار امش ات هتفرگ سامت نم اب افطﻟ رتﻬب
                              .ﻢناﺳر یرای ﻢﻬم       Cell: 778 - 928 - 5557
                                           Office: 604 - 421 - 1010
                یفوﺻ دمﺤم

                                             afsaneh@psr.ca
                ٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :نفلت                3137 St Johns St. Port Moody, BC    The key to success: Starting Early                           ﯽﺳرﺎﭘ ی ﻪﻤﺟﺮﺗ نﻮﻧﺎﮐ
                          ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺲﯾرﺪﺗ
                  “One-on one OR Online”                       (یسیلگنا -یﺳراف)

    TUTORING Physics, Math, Calculus,                      نآ زج و یبدا ،یشزومآ ،یکشزپ ،یناگرزاب ،یقوقح نتم هنوگ ره ی همجرت   Vol. 23 / No. 1386 - Friday, Mar. 11, 2016
    “College, University, High School”
    Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT
                                          ۶۰۴-۷۷۱-۱۴۴۷ :ﻦﻔﻠﺗ    ۷۷۸-۳۸۸-۴۰۸۷ :ﻦﻔﻠﺗ
             ﺖﺳﺎﻣ ﺪﯿﻔﻣ و ﺮﺛﺆﻣ شزﻮﻣآ هاﻮﮔ ﺎﻬﻫﺎﮕﺸﻧاد ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﺎﻣ نﺎﮔﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﯾﺬﭘ رﺎﻣآ
                                                   persianlanguagecenter@gmail.com
                یلاع شزومآ یملع تایه وضع‌یزاﯿتﻣا‌ﻦﺴﺣ‌رتﮐد
                 هسنارف و اکیرمآ ،اداناک رد سیردت ینلاوط هبرجت و           www.persiantranslationcenter.com          10
                    Tel:604-710-9602                         Persian: Ours to Cherish!
              Email: info@e-tutorpro.com  | Website: e-tutorpro.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15