GREEK GAMES CHAMPIONS
   
2006   Sparta
2007 Troy
2008   Argos
2009 Athens
2010   Argos
2011 Athens
2012   Athens
2013 Sparta
2014   Troy
2015 Sparta
2016   Athens
2017 Sparta
2018   Argos