Κριτήρια Αξιολόγησης

10

Αυτή είναι μία εξαιρετική εργασία από όλες της πλευρές. Ο φοιτητής έχει αναπτύξει πολύ λεπτομερή γνώση του αντικειμένου μέσα από εκτενές διάβασμα και έρευνα και έχει την ικανότητα να εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πληροφοριών και να επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους ανά περίπτωση. Η εργασία καταδεικνύει εξαιρετική ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη και ενδείξεις δημιουργικής και πρωτότυπης σκέψης.

9

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει λεπτομερή γνώση του αντικειμένου μέσα από συστηματική ενασχόληση, έχοντας την ικανότητα να εφαρμόζει ένα κατάλληλο και ευρύ φάσμα πληροφοριών από διαφορετικές πηγές που δεν περιορίζονται στο υλικό από τα μαθήματα. Η εργασία καταδεικνύει πολύ καλή ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη και παρέχει ενδείξεις δημιουργικής και πρωτότυπης σκέψης.

8

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει ένα καλό επίπεδο κατανόησης των βασικών εννοιών και τεχνικών του αντικειμένου μέσα από συστηματική ενασχόληση. Η εργασία καταδεικνύει ικανότητα εφαρμογής των πληροφοριών σε μία σειρά ζητημάτων και ικανοποιητική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Ο τρόπος δουλειάς μπορεί να εμφανίζει σημάδια πρωτότυπης σκέψης και ευρύτερου διαβάσματος μέσα από τη χρήση εξωτερικών πηγών.

7

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει ένα σχετικά καλό επίπεδο κατανόησης των βασικών εννοιών και τεχνικών του αντικειμένου, που βασίζεται όμως σε περιορισμένες πηγές προερχόμενες κυρίως από το μάθημα. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη είναι επαρκής, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις τεχνικών αδυναμιών. Η εργασία καταδεικνύει συνθετική σκέψη αλλά σε περιορισμένο επίπεδο.

6

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει επαρκές επίπεδο κατανόησης των βασικών εννοιών και τεχνικών του αντικειμένου. Η εργασία ενδεχομένως καταδεικνύει δυσκολίες στην αφομοίωση κάποιων θεωρητικών ζητημάτων. Οι πληροφορίες του μαθήματος χρησιμοποιούνται σχετικά αποδοτικά σε πρακτικό επίπεδο, αλλά το διάβασμα που έχει γίνει είναι περιορισμένο.

5

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει επαρκές επίπεδο κατανόησης των βασικών εννοιών και τεχνικών του αντικειμένου, αλλά η ενασχόληση είναι επιφανειακή. Το διάβασμα που έχει γίνει είναι αρκετά περιορισμένο και η κατανόηση είναι σχετικά μικρή. Η εργασία καταδεικνύει δυσκολίες στην αφομοίωση θεωρητικών ζητημάτων και στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

4

Το επίπεδο κατανόησης των βασικών εννοιών του αντικειμένου είναι ανεπαρκές. Η εργασία παρέχει λίγες ενδείξεις δημιουργικής ενασχόλησης και δυνατότητας σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Ο φοιτητής χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του μαθήματος άκριτα χωρίς συνθετική σκέψη.

< 3

Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις κατανόησης των θεμελιωδών εννοιών του αντικειμένου. Η εργασία καταδεικνύει έλλειψη ανάλυσης και κριτικής σκέψης, καθώς και αδυναμία εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.


* στο κείμενο η λέξη «φοιτητής» χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει άτομο που φέρει τη φοιτητική ιδιότητα ξέχωρα από την ταυτότητα του φύλλου