Τι είναι τα ECTS και πόσο πρέπει να δουλέψω για το μάθημα;


Αν το μάθημα που παρακολουθείς αντιστοιχεί σε 5 ECTS, τότε χρειάζεται να δεσμεύεις από 9 έως 11 ώρες κάθε βδομάδα μέσα στο εξάμηνο, ενώ αν το μάθημα αντιστοιχεί σε 4 ECTS τότε απαιτείται να δουλεύεις από 7 έως 9 ώρες.


Σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης της Ε.Ε. που βρίσκεται εδώ, τα ECTS είναι ένα μαθησιακό σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς μονάδων για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Στόχος του είναι να διευκολύνει τον σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την κινητικότητα των φοιτητών με βάση τις δεξιότητες και τον χρόνο εκμάθησης.

Οι μονάδες ECTS εκφράζουν τον όγκο δουλειάς που πρέπει να καταβληθεί βάσει καθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcomes) και φόρτου εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά περιγράφουν στην ουσία τη γνώση που χρειάζεται να κατέχει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος.

Ο φόρτος εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης αντιστοιχεί συνολικά σε 60 μονάδες ECTS. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει διάφορα μαθήματα, κάθε ένα από τα οποία έχει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες ανάλογα με τον όγκο δουλειάς που απαιτείται. Τυπικά, ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό έτος κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας (που συμπεριλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή απασχόληση, ατομική μελέτη κ.λπ.).

Με τη χρήση των ECTS -οι άνθρωποι που έστησαν το σύστημα- προσπαθούν να εκτιμήσουν τον χρόνο που χρειάζεται συνήθως ένας άνθρωπος προκειμένου να ολοκληρώσει επαρκώς όλες τις δραστηριότητες ενός μαθήματος. Θυμήσου όμως ότι κάθε μονάδα αντιπροσωπεύει απλώς τον τυπικό φόρτο εργασίας και ότι ο πραγματικός χρόνος για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων ποικίλει για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.