Page 1 - 1624
P. 1

هفقو‌یب‌و‌رمتسم‌راشتنا‌لاس‌۲۸‌اب‌یس‌یب‌دنورهش‌تاراشتنا‌زا‌یا‌هیرشن‌؛نیلانآ‌ناگرهش

                                  هرامش

  Shahrgon Magazine;

  Online and e-Publishing                    1624
  In touch with diverse Iranian community
                                                    ﺎﮐ

  1400 دادرخ 7 هعمج / 1624 هرامش - 28 لاس
  Vol.28 - No.1624  |  Friday, May. 19, 2021

  دیمرآ شیونابرعش شوغآ رد اجکردیب رد ییوخ لیعامسا


   دنام رعاش رمع نایاپ ات و دشن دوخ رد رعش گرم دهاش وا !تفر           نارگن »راورامیتوب / و راوخسوسفا / راچان« ییوخ لیعامسا

    .تشذگرد رعاش شا یردام هاگداز زا جراخ ییاجکردیب رد و             نیا شرعش رد و دوب شی»ونابرعش« ششوج نتفای نایاپ

   ؛اجکردیب رعاش رتخد هب هنامیمص ار ناریا رادمان رعاش گرم                        :دراذگ یم نایم رد شنابطاخم اب ار هغدغد
        ِ
   و ناتسود همه و یگنهرف - یبدا هعماج ،ییوخ ناج ابس                  .»...نم رد دریمب رعش / مسرت یم هشیمه ...«

              ناگرهش - .میوگ یم تیلست وا نادنم هقلاع          گرم زار و زمر رپ ناهج هب دوخ ،شرعش گرم زا شیپ ییوخ

                                                        : زا یراثآ اب هرامش نیا رد


                یکرابدور یمیهاربا یداه  جارس مثیم  دباع اضر   یجشیا زیند  


               یخرف نسح    یندعم ناگژم   دلاوپناهج دیعس    یماما انوم 

                 یدیدس ارهز   یقوذ هناسفا   زییاپ دیحو   هداز یحتف سابع 
   1   2   3   4   5   6