Page 9 - Shahrvand BC No. 1257
P. 9
‫گزید ‌ههاییازرویدادهایایرانوجهان ‹‬

‫‪9‬‬ ‫به گفته آقای اوباما‪ ،‬این رویکــرد رئیس‌جمهوری ایران‪ ،‬پیش از این ‏نمی‌شود‪‎.‎‬‬
‫آمریکا و اروپا برای واداشتن ایران به تعلیق‬ ‫سابقه نداشته اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫«نرمش قهرمانانه» از نگاه مانا نیستانی‬ ‫آقای اوباما ابراز امیدواری کرده اســت ایران از فرصت برای دیپلماسی غنی‌ســازی اورانیوم که در قط ‌عنامه‌های‬

‫شــورای امنیت سازمان ملل متحد از این‬ ‫استفاده کند و از آن نفع ببر ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫به گفته رئی ‌سجمهوری ایالات متحده‪ ،‬ایران باید جدیت خود را در این کشور‏خواسته شده‪ ،‬تحریم‌های سنگینی‬
‫باره ای ‌نطور نشان دهد که بپذیرد "قدرت هست ‌های خود را نظامی‏نکن ‪‎‬د‪ "‎.‬علیه ایران وضع کرده‌اند‪.‎‎‬‬
‫در روزهای گذشته هم از واشــنگتن و هم از تهران موض ‌عگیری‌های رفع ایــن تحریم‌ها و ح ‌لکــردن پرونده‬
‫هسته‌ای‪ ،‬یکی از شعارهای حسن روحانی‬ ‫مثبتی درباره تعامل دو کشور اعلام شده اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫روز س ‌هشــنبه نیز آی ‌تالله علی خامنه‌ای‪ ،‬رهبــر ایران‪ ،‬در ملاقات با در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری‬
‫فرماندهان ســپاه پاسداران انقلاب اســامی از "حرکت‌های صحیح امسال در ایران‏بوده اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫‏دیپلماتیک" استقبال کرد و گفت به "نرمش قهرمانانه" معتقد اس ‪‎‬ت‪ .‎‬حســن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهــور ایران در‬
‫او همچنین تلاش ایران برای دســتیابی به سلاح هسته‌ای را با تاکید روزهای گذشــته در ســخنانی در جمع‬
‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1257‬جمعه ‪ 29‬رویرهش ‪1392‬‬ ‫فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫رد کر ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های گذشته گذشته از موضوعات اصلی خواسته بود که به‏دولت اجازه داده شود‬
‫محل مناقشه بین این کشور با غرب و از جمله آمریکا بوده اس ‪‎‬ت‪ ‎.‬در فضای بازتری سیاســت خارجی ایران‬
‫ایران همیشه تاکید کرده که برنامه ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای ندارد را پیش ببرد‪‎.‎‬‬
‫و ادعای نظام ‌یبــودن این برنامه بر مبنای شــواهد و مدارک مطرح‬

‫بزرگ‌ترین ضربه دولت احمد ‌ینژاد‪:‬‬

‫خروج صدها میلیارد دلار سرمایه از ایران‬

‫در این گف ‌توگو که پن ‌جشــنبه ‪ ۲۸‬شهریور ‪ ۱۳۹۲‬در این روزنامه منتشر‬ ‫خانه ملت" از خروج حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫محمدرضا خباز نماینده مجلس شــورای اســامی از خروج حدود ‪۶۰۰‬‬
‫شده‪ ،‬این نماینده ادامه داده اســت‪« :‬سرمايه‌هايی كه می‌توانست‏سبب‬ ‫دلار ســرمایه‏ایرانیان از کشور طی ‪ ۸‬سال‬ ‫میلیارد دلار از ســرمایه ایرانیان در ‪ ۸‬سال اخیر خبر داده است‪ .‬او‏گفته‬
‫توســعه كشور شود به دليل بی‌ ثباتی قوانين و مديريت به خارج از كشور‬ ‫خروج این مقدار ســرمایه از ایران بزرگ‌ترين ضربه‌ای بود كه دولت قبل‬
‫رفت و اين امر رشد اقتصادی كشور را منفی ‪۵ / ۵‬‏درصد و بكياری بيش‬ ‫گذشته خبر داده است‪‎.‎‬‬
‫این نماینده مجلــس برگرداندن ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به كشور زد‪.‎‎‬‬
‫از ‪ ۳ / ۵‬ميليون نفر را ايجاد كرد‪».‎‬‬ ‫از این ثروت خارج شــده را برابر با "یک بودجه نفتی در کشــور" عنوان‬ ‫محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامیدر گف ‌توگو با "خبرگزاری‬
‫به گزارش رســان ‌ههای داخل ایران‪ ،‬مقصد اصلی سرمای ‌ههای خارج شده از‬
‫ایران در سا ‌لهای گذشته کشورهای حوزه خلیج فارس و‏ترکیه بوده است‪.‬‬ ‫کرده است‪‎‬‏‪.‎‬‬
‫بنا بر آماری که رسان ‌ههای داخل ایران منتشر کرد‌هاند تنها در ‪ ۶‬ماه ابتدایی‬ ‫عضو هیــات تطبیق مصوبات دولت با قانــون همچنین گفته جذب این‬

‫سال ‪ ۱۳۹۲‬ایرانیان بیش از ‪ ۴۰۰‬شرکت‏در ترکیه به ثبت رساند‌هان ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم م ‌یکن ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫نوسانات قیمت ارز‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی و عدم امنیت سرمای ‌هگذاران از‬ ‫محمدرضا خباز در بخش دیگری از این گف ‌توگو به لزوم حذف ردیف‌های‬
‫جمله مواردی است که در رسانه‌های ایران به عنوان عوامل‏‏"فرار سرمایه"‬ ‫غیرشــفاف در بودجه اشاره کرده و ادامه داده‪« :‬برخی‏ردی ‌فها در بودجه‬
‫وجود دارد که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از کل بودجه را به خود اختصاص م ‌یدهند‬
‫از ایران طی سا ‌لهای اخیر عنوان شده است‪.‎‎‬‬ ‫که این ردی ‌فها به صورت غیرشفاف‏است و در مرحله اول می‌بایست این‬
‫‏[دویچه وله]‏‬
‫ردیف‌ها حذف شون ‪‎‬د‪».‬‬
‫در همین زمینه محمدرضا خباز به روزنامه "ایران" گفته خروج سرماي ‌ههای‬

‫ايرانيان "بزر ‌گترين ضرب ‌های بود كه دولت قبل به كشور‏ز ‪‎‬د‪‎".‬‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﺷﻤﺎﺩﺭﮐﻠﯿﻪﺍﻣﻮﺭﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﻋ�ﯽ ر�ﻤﺎ�ﯽ‬ ‫‪۶٠۴-٣١٢-٢٣٨٣‬‬ ‫‪Ali Manavi, B. Sc‬ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮی‬

‫ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬ ‫‪ali@alimanavi.com‬‬ ‫ﻣﺸﺎور ﺻﺪﯾﻖ ﺷﻤﺎ در ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮوش‬
‫‪٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧‬‬
‫‪SUNNUS PROPERTIES‬‬ ‫و اﺟﺎرﻩ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری‬
‫‪www.alirahmani.com‬‬ ‫‪503 - 1228 Hamilton Street‬‬
‫‪Vancouver, BC V6B 6L2‬‬
‫‪Tel: 604 - 682- 5478‬‬
‫‪Fax: 1-866-452-2201‬‬
‫‪Toll Free: 1-866-301-5478‬‬
‫‪www.alimanavi.com‬‬

‫‪2007‬‬

‫ﭼ ﻨﺎﻧ ﭽ ﻪ ﺗﺼ ﻤ ﯿ ﻢ ﺑ ﻪ ﺧ ﺮﯾ ﺪ ﻭ ﯾ ﺎ ﻓ ﺮﻭﺵ ﻣ ﻠ ﮏ ﻣ ﺴ ﮑ ﻮﻧ ﯽ ﯾ ﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬ ‫‪$2,498,000.00‬‬ ‫‪$439,000.00‬‬ ‫‪$408,800.00‬‬ ‫‪$488,800.00‬‬
‫منزل زیبا با زمین به‬ ‫آپارتمان ‪ ۲‬خوابه‪۲ ،‬‬
‫ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﯼﺣﺼﻮﻝﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻣﻦﺗﻤﺎﺱﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫مساحت‪۱۲۰۰۰sq‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران‬ ‫سرویس بهداشتی‪ ،‬دلباز‬
‫و زیربنا ‪،۵۰۰۰sq‬‬ ‫‪ ۲‬واحد آپارتمان در‬ ‫آپارتمان ‪ ۱‬خوابه‪ + ،‬دن‪،‬‬ ‫با منظره زیبای جنوب و‬
‫ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫با ‪ ۶‬اتاق خواب و ‪۵‬‬ ‫غرب‪ ،‬نزدیک به ‪،Yaletown‬‬
‫سرویسبهداشتی‬ ‫ساختمان )‪ ،(Alto‬نزدیک‬ ‫با منظره زیبادر‬ ‫بیمارستان ‪ St. Paul‬و ‪Scotia‬‬
‫‪Vol. 20 / No. 1257 - Friday, Sept. 20, 2013‬‬ ‫‪4741 Rutland Rd. West Vancouver, BC.‬‬ ‫‪$1,798,000‬‬ ‫به ‪ ،Yaletown‬بیمارستان‬ ‫‪Coal Harbour‬‬
‫‪1280 Ottawa Ave.‬‬ ‫‪ St. Paul‬و ‪.Scotia Bank‬‬ ‫‪.Bank & Theater‬‬
‫ﻣﻨﺰل ‪ ٤‬ﺧﻮاﺑﻪ در ‪ ٣‬ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫‪West Vancouver, BC‬‬ ‫‪2709 -1331 W Georgia St.‬‬
‫زﯾﺒﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ‪ ٣‬ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪٣٠٠٠ ،‬‬ ‫‪303 1205 Howe St.‬‬ ‫‪Vancouver, BC.‬‬ ‫‪1204 - 1238 Burrard St.‬‬
‫اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪ ١٩٠٠٠ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‬ ‫‪Vancouver, BC‬‬ ‫‪Vancouver, BC.‬‬
‫زﻣﯿﻦ‪ ،‬آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز رو ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس‪،‬‬
‫ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺷﻬﺮ و آب‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺰﯾﺰ‪ :‬اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎزی‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ ROCKRIDGE‬و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑﯽ‬
‫ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺎرﻩ ﻣﻠﮏهﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ Sypress‬و ‪. . .‬‬

‫‪$488,800‬‬ ‫‪1406 5611 GORING ST. Burnaby‬‬

‫آﭘﺎرﺗﻤﺎن ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ‪ ٢ ،‬ﺳﺮوﯾﺲ‬

‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ١١٠٠ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ‪ ۹/۳۰ :‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ ۶‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬
‫ﺷﻨﺒـــــــــــﻪ ‪ ۹/۳۰ :‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ ۵‬ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﮐﻮﻩ و ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻟﮑﻦ‬
‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫ﺑﺰرگ‪ ١ ،‬اﻧﺒﺎری و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ‬

‫و‪9 ...‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14