Page 8 - Shahrvand BC No. 1257
P. 8
‫گزید ‌ههاییازرویدادهای ایرانوجهان ‹‬

‫در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی ا ‌نبی‌سی آمریکا‪ ،‬همچنین لحن‏نامه‬ ‫استقبال آمریکا و گروه‌های بین‌المللی از‬ ‫‪8‬‬
‫اخیر باراک اوباما به خود را "مثبت و سازنده" توصیف کرده اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫آزادیزندانیان سیاسی ایرانی‬
‫همزمان سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬
‫آمریــکا‪ ،‬در نامه به حســن روحانی اعلام کرده که اگر تهران نشــان‬ ‫‏منتقدان صل ‌حجو شو ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که ‪ ۱۸‬ســپتامبر‪ ،‬ســاعتی پس از‬ ‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1257‬جمعه ‪ 29‬رویرهش ‪1392‬‬
‫‏دهد در پی تولید ســاح هسته‌ای نیست‪ ،‬آمریکا آماده است مناقشه‬ ‫به گفته او ‪ -‬در غیر این صورت‪ -‬این حرکت فقط یک عمل حســاب‬ ‫آزادی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد‪ ،‬از این‏موضوع‬
‫استقبال کرد؛ علاوه بر آمریکا گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر‬
‫هست ‌های با ایران را حل و فصل کند‪‎.‎‬‬ ‫شده در آستانه نشست سالانه سازمان ملل تلقی می‌شو ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫جی کارنی در این باره به خبرنگاران گفت‪" :‬این نامه همچنین حامل‬ ‫‏‪‎ ۷‬‏‪‎۲‬شــهریور ماه از ایران خبر رسید که شماری از زندانیان سیاسی و‬ ‫و آزادی بیان نیز به استقبا ‌لکنندگان پیوست ‌هان ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫این پیام بود که ایران باید فورا به مســائل مطــرح [در زمینه برنامه‬ ‫وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه خود با اســتقبال از آزادی زندانیان‬
‫‏هسته‌ای] پاسخ دهد چون فرصت حل و فصل آن از مسیر دیپلماتیک‬ ‫عقیدتی و نیز گروهی از روزنام ‌هنگاران دربند‪ ،‬آزاد شده‌اند‪‎.‎‬‬ ‫سیاســی و نام بردن از نسرین ســتوده‪ ،‬وکیل و فعال حقوق بشر‪ ،‬به‬
‫در میان آزادشــدگان نام کســانی مانند نسرین ســتوده و فيض الله‬ ‫‏قو ‌لهایی که حســن روحانی در کارزار انتخاباتی خود برای گستردن‬
‫برای همیشه باقی نم ‌یمان ‪‎‬د"‪‎.‬‬ ‫عرب ســرخی‪ ،‬معاون وزير بازرگانی دولت محمد خاتمی‪ ،‬به چشــم‬ ‫آزادی بیان‪ ،‬آزادی‌های سیاســی و اجتماعی برای همه ایرانیان داده‪،‬‬
‫آقای اوباما سه روز پیش در ‪ ۱۵‬سپتامبر‪ ۲۴ ،‬شهریور‪ ،‬در یک مصاحبه‬ ‫‏م ‌یخــورد‪ .‬گزار ‌شهــا از آزادی محبوبه کرمی و مهســا امرآبادی‪ ،‬از‬
‫تلویزیونی تایید کرده بود که با حسن روحانی نام ‌هنگاری کرده‏است‪‎.‎‬‬ ‫بازداشت شــدگان بعد از اعتراضات مردمی ســال ‪ ،۸۸‬مريم جليلی‪،‬‬ ‫‏اشاره م ‌یکند‪.‎‎‬‬
‫حســن روحانــی‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایــران‪ ،‬در مصاحبه با ا ‌نب ‌یســی‬ ‫‏ميترا رحمتی‪ ،‬فرح واضحان‪ ،‬ژيلا مکوندی و کفايت ملک محمدی از‬ ‫وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده اســت که در ماه‌های پیش‬
‫همچنین گفته است که دولت او هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد ساخ ‪‎‬ت‪‎.‬‬ ‫زندانيان سياسی بند زنان زندان اوين به طور مشروط‪ ،‬حکایت‏دارند‪‎.‎‬‬ ‫رو‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایران به بــرآورده کردن «قول‌های» خود در‏این‬
‫او گفته اســت‪" :‬به نظرم رهبران هر کشــوری باید به فکر منافع ملی‬
‫خودشان باشند؛ نه که تحت تاثیر گروه‌های فشار باشند‪ .‬امیدوارم در‬ ‫حسن روحانی می‌گوید‬ ‫مورد همچنان ادامه ده ‪‎‬د‪.‎‬‬
‫برایرسیدن به توافق با‬ ‫بار دیگر تاکید شــده اســت که آمریکا از دولت ایــران م ‌یخواهد تا‬
‫‏آینده شاهد چنین فضایی باشی ‪‎‬م"‪.‎‬‬ ‫غرب 'اختیار کامل' دارد‬
‫رئیس‌جمهــوری ایــران درباره ســوریه گفته اســت کــه تهران در‬ ‫گا ‌مهایی برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران بردار ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫ب ‌هنتیجه‌رسیدن توافق روسیه و آمریکا نقش عمده‌ای بازی کرده اس ‪‎‬ت‪‎.‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایران‪ ،‬در مصاحبه با شبکه تلویزیونی‬ ‫در عیــن حال ایــالات متحده‪ ،‬در این بیانه درخواســت خود را برای‬
‫حســن روحانی گفت‪" :‬ما دولت ســوریه نیســتیم‪ .‬مــا فقط یکی از‬ ‫ا ‌نب ‌یســی آمریکا گفته است برای رســیدن به توافق با غرب درباره‬
‫کشــورهای منطقه هســتیم که به دنبال صلح و ثبات و از بین رفتن‬ ‫آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران تکرار م ‌یکن ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫‏برنامه هست ‌های‪" ،‬اختیار کامل" دارد‪.‎‎‬‬ ‫سازمان قلم آمریکا و نیز سازمان عفو بین‌الملل از گروه‌های فرادولتی‬
‫سلاح‌های‏کشتارجمعی هستی ‪‎‬م"‪.‎‬‬ ‫بی بی ســی ـ آقای روحانی روز چهارشنبه ‪ ۱۸‬سپتامبر‪ ۲۷ ،‬شهریور‪،‬‬
‫در پاسخ به ســوال خبرنگار ا ‌نبی‌سی درباره این که آیا کنارگذاشتن‬ ‫هستند که از رخداد اخیر استقبال کرد‌هاند‪‎.‎‬‬
‫گزینه حمله نظامی به سوریه از طرف آمریکا را نشانه ضعف‏واشنگتن‬ ‫در عین حال حسیبه حاج‌صحراوی‪ ،‬معاون بخش خاورمیانه و آفریقای‬
‫م ‌یدانــد‪ ،‬آقای روحانی گفــت‪" :‬ما جنگ را نشــانه ضعف م ‌یدانیم‪.‬‬ ‫شمالی در ســازمان عفو بین‌الملل گفته است آزادی نسرین ستوده و‬
‫هر دولتــی که تصمیم به صلح بگیرد‪ ،‬به آن بــا نگاه احترام به‏صلح‬ ‫‏‏[زندانیان] دیگر باید ســرفصل جدیدی در سیاست‌های ایران در برابر‬
‫حقوق بشــر و روش برخورد مقام‌های جمهوری اســامی با فعالان و‬
‫می‌نگری ‪‎‬م"‪‎.‬‬
‫این نخســتین مصاحبه حســن روحانی با یک رسانه خارجی پس از‬ ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

‫انتخاب‌شدن به ریاست جمهوری ایران است‪.‎‎‬‬
‫آقای روحانی قرار است در روزهای آینده برای شرکت در اجلاس سالانه‬

‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک‪ ،‬عازم آمریکا‏شو ‪‎‬د‪‎.‬‬
‫استقبال اوباما از 'تمایل' روحانی‬

‫یــک روز پیش از ایــن‪ ،‬باراک اوباما در مصاحبه‌ با شــبکه تلویزیونی‬
‫اسپانیایی‌زبان "تله‌موندو" گفته بود که به نظر می‌رسد حسن‏روحانی‪،‬‬

‫رئی ‌سجمهوری ایران‪ ،‬در پی گف ‌توگو با آمریکا و غرب اس ‪‎‬ت‪.‎‬‬
‫رئیس‌جمهوری آمریکا افــزوده بود‪ :‬ما باید این [اراده به گف ‌توگو] را‬

‫هم امتحان کنی ‪‎‬م‪.‎‬‬

‫اﯾﺮج ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﻠﯿﻠﯽ‬

‫ﻣﺸﺎور اﻣﻼ ک‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ‪١٨‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ‬

‫‪604-626-1033‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ‬
‫ﺑﯿﻤﻪ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ‬
‫‪jaribab@telus.net www.sutton.com‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺎون ﻫﺎوس‪،‬‬ ‫‪Tel: 604 - 737- 0236‬‬ ‫‪Vol. 20 / No. 1257 - Friday, Sept. 20, 2013‬‬

‫‪ Sutton Group‬آﭘﺎرﺗﻤﺎن‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی‬ ‫‪Fax: 604 - 737 - 0224 | Email: info@muneris.com‬‬
‫‪Westcoast Realty‬‬
‫ﺳﺮ ﻣﺎ ﯾﻪ ﮔﺬ ا ر ی‬ ‫‪504-602 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B1P2‬‬

‫‪Moe Mahboubi‬‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫ﻣﺸﺎور‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ‬ ‫اﻣﻼ ک‬ ‫وام ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺠﺎری‬

‫‪Cell: 778.895.2511‬‬ ‫‪Real Estate Specialist‬‬ ‫‪Mortgage Advisor‬‬

‫‪Web: www.moerealtor.ca‬‬ ‫‪Web: www.applymortgage.ca‬‬
‫‪Email: moe@moerealtor.ca‬‬ ‫‪Email: apply@applymortgage.ca‬‬

‫‪8‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13